Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Phân tích thiết kế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 3441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Phân tích thiết kế

CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
Trong chương này luận văn sẽ phân tích và thiết kế hệ thống. Phân tích
hệ thống tập trung vào hệ thống đang được xây dựng, cụ thể:
Về phân tích, luận văn sẽ xác định các Actor của hệ thống. Phân tích các
use case diagram của các actor, sau đó sử dụng Sequence Diagram để hiểu rỏ
hơn về sự tương tác từ đó phân tích Class Diagram.
Về thiết kế, dựa trên các phân tích đã trình bày luận văn thiết kế Class,
thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế các màn hình.

Trang: 14

Chương 2: Phân tích thiết kế

PHÂN TÍCH
2.1 Danh sách các Actor
2.1.1 Quản trị hệ thống (QUANTRIHT):
Quyền tối cao trong chương trình. Người sử dụng thuộc nhóm quyền
này sẽ được toàn quyền truy xuất những chức năng trong hệ thống và có thể
cấp quyền hay thay đổi quyền của những người sử dụng khác. Quyền này
thường dành riêng cho người quản trị chương trình.
2.1.2 Kế toán (KETOAN):
Người dùng thuộc nhóm này không thể truy xuất được các chức năng
trong menu hệ thống, ngoại trừ chức năng đổi mật mã.
2.1.3 Quản lý (QUANLY):
Coi được tất cả báo cáo và theo dõi, nhưng không thể truy xuất chức
năng cập nhật hay điều chỉnh dữ liệu.
2.1.4 Bán hàng (BANHANG):
Người dùng đăng nhập chương trình thuộc nhóm này chỉ có thể thấy và
truy xuất được chức năng sau:
Hệ thống: Đổi mật mã của mình.
Thanh toán: Chứng từ thu chi, In chứng từ, Tổng hợp chứng từ.
Hàng hóa: Hóa đơn bán hàng, Danh mục khách hàng, Báo cáo danh
mục, Báo cáo chứng từ, Báo cáo tồn kho, Doanh thu bán hàng trong ngày.
Tất cả chức năng trong menu Giúp đỡ và menu thoát.

Trang: 15

Chương 2: Phân tích thiết kế
2.2 Use Case Diagram và các sơ đồ hoạt động
2.2.1 Mô hình Use case Diagram của nhân viên quản trị hệ thống

DangNhap

ThemNguoiDung

HuyNguoiDung
Quan tri he thong

DoiNguoiDung

(f rom Actors)

ThayDoiQuyen

DoiPassword

Phân tích Use Case của nhân viên quản trị hệ thống
2.2.1.1 Đăng nhập
 Đặc tả Use Case
< Quản trị hệ thống > : < Đăng nhập >
1. Mô tả:
Mục đích sử dụng :

Use Case “ đăng nhập ” cho phép

nhân viên công ty đăng nhập vào hệ thống.
Tầm ảnh hưởng :

Không ảnh hưởng.

Mức độ :

1 : Summary.

Trang: 16

Chương 2: Phân tích thiết kế
Điều kiện tiên quyết :

Không có.

Kết quả :

Use Case thực hiện xong sẽ cho đăng nhập

vào hệ thống.
Điều kiện lỗi :

Không có.

Tác nhân chính :

Actor nhập tên và password.

Sự kiện ràng buộc :

Không có.

2. Kịch bản chính :
Các bước của luồng các sự kiện chính bao gồm:
1. Hoạt vụ bắt đầu khi người sử dụng khởi động chương trình.
2. Người sử...
Chương 2: Phân tích thiết kế
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
Trong chương này luận văn sẽ phân tích và thiết kế hệ thống. Phân tích
hệ thống tập trung vào hệ thống đang được xây dựng, cụ thể:
Về phân tích, luận văn sẽ xác định các Actor của hệ thống. Phân tích các
use case diagram của các actor, sau đó sử dụng Sequence Diagram để hiểu rỏ
hơn về sự tương tác từ đó phân tích Class Diagram.
Về thiết kế, dựa trên các phân tích đã trình bày luận văn thiết kế Class,
thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế các màn hình.
Trang: 14
Chương 2: Phân tích thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Phân tích thiết kế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Chương 2: Phân tích thiết kế 9 10 986