Ktl-icon-tai-lieu

Chương IV: Chế độ bảo hiểm con người

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sinhvienluat.vn

Ch¬ng IV: ChÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi
I. Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o hiÓm con ngêi.
Trong c¸c chÕ ®é kinh doanh b¶o hiÓm, b¶o hiÓm con ngêi lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó
chØ lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ ®èi tîng b¶o hiÓm lµ tuæi thä, tÝnh m¹ng, søc khoÎ vµ tai n¹n con
ngêi.
B¶o hiÓm con ngêi ®îc ph©n biÖt víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm th¬ng m¹i kh¸c ë nh÷ng
®Æc ®iÓm sau :
Thø nhÊt, §èi tîng b¶o hiÓm lµ tuæi thä, tÝnh m¹ng, søc khoÎ vµ tai n¹n con ngêi,
nªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ cña ®èi tîng b¶o hiÓm. V× ®Æc ®iÓm nµy mµ trong b¶o
hiÓm con ngêi ph¸p luËt quy ®Þnh:
Mét lµ: Sè tiÒn b¶o hiÓm hoÆc ph¬ng thøc x¸c ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm ®îc c¸c bªn
tho¶ thuËn tríc trong hîp ®ång.
-Hai lµ, trong chÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi, nÕu mét ngêi mµ tham gia nhiÒu lo¹i hîp
®ång b¶o hiÓm con ngêi, trong trêng hîp nµy mÆc dï cã cïng ®èi tîng b¶o hiÓm, víi cïng
®iÒu kiÖn b¶o hiÓm vµ sù kiÖn b¶o hiÓm th× c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm ®ã vÉn ®éc lËp víi
nhau, ngêi ®îc b¶o hiÓm ®îc hëng tÊt c¶ quyÒn lîi b¶o hiÓm ë c¸c hîp ®ång khi cã sù kiÖn
b¶o hiÓm x¶y ra.
Ba lµ, trong chÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi kh«ng ¸p dông nguyªn t¾c “chuyÓn quyÒn
yªu cÇu ®ßi båi hoµn” cã nghÜa lµ “Trong trêng hîp ngêi ®îc b¶o hiÓm chÕt, bÞ th¬ng tËt
hoÆc ®au èm do hµnh vi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña ngêi thø ba g©y ra, doanh nghiÖp b¶o
hiÓm vÉn ph¶i cã nghÜa vô tr¶ tiÒn b¶o hiÓm mµ kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ngêi thø ba båi
hoµn kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®· tr¶ cho ngêi thô hëng. Ngêi thø ba ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm båi thêng cho ngêi ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.”1
Thø hai, XuÊt ph¸t tõ lîi Ých thiÕt th©n cña ngêi tham gia b¶o hiÓm mµ chÕ ®é b¶o
hiÓm con ngêi ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tù nguyÖn.
Thø ba,Trong chÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi quyÒn lîi cã thÓ ®îc b¶o hiÓm lµ quyÒn vµ
nghÜa vô nu«i dìng cÊp dìng. Bªn mua b¶o hiÓm chØ cã thÓ mua b¶o hiÓm cho b¶n th©n
m×nh; Vî, chång, bè, mÑ, con cña hä; anh, chÞ, em ruét, ngêi cã quan hÖ nu«i dìng, cÊp
dìng; vµ ngêi kh¸c, nÕu bªn mua b¶o hiÓm cã quyÒn lîi cã thÓ ®îc b¶o hiÓm.

1

§iÒu 37 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm

1

sinhvienluat.vn

Thø t, b¶o hiÓm con ngêi lµ mét chÕ ®é b¶o hiÓm ®îc Nhµ níc khuyÕn khÝch, b¶o vÖ
vµ giµnh cho ngêi ®îc b¶o hiÓm nhiÒu u ®·i. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau :
- Ph¸p luËt hiÖn hµnh cã quy ®Þnh 2 : §èi víi s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm
søc khoÎ vµ b¶o hiÓm tai n¹n con ngêi, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i tu©n thñ quy t¾c, ®iÒu
kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm ®îc Bé Tµi chÝnh phª duyÖt .
- §Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm h¹ thÊp møc...
sinhvienluat.vn
Ch¬ng IV: ChÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi
I. Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o hiÓm con ngêi.
Trong c¸c chÕ ®é kinh doanh b¶o hiÓm, b¶o hiÓm con ngêi lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó
chØ lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ ®èi tîng b¶o hiÓm lµ tuæi thä, tÝnh m¹ng, søc khoÎ vµ tai n¹n con
ngêi.
B¶o hiÓm con ngêi ®îc ph©n biÖt víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm th¬ng m¹i kh¸c ë nh÷ng
®Æc ®iÓm sau :
Thø nhÊt, §èi tîng b¶o hiÓm tuæi thä, tÝnh m¹ng, søc khoÎ tai n¹n con ngêi,
nªn kh«ng t x¸c ®Þnh ®îc gi¸ t cña ®èi tîng b¶o hiÓm. V× ®Æc ®iÓm nµy trong b¶o
hiÓm con ngêi ph¸p luËt quy ®Þnh:
Mét lµ: tiÒn b¶o hiÓm hoÆc ph¬ng thøc x¸c ®Þnh tiÒn b¶o hiÓm ®îc c¸c bªn
tho¶ thuËn tríc trong hîp ®ång.
-Hai lµ, trong chÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi, nÕu mét ngêi mµ tham gia nhiÒu lo¹i hîp
®ång b¶o hiÓm con ngêi, trong trêng hîp nµy c cïng ®èi tîng b¶o hiÓm, víi cïng
®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sù kiÖn b¶o hiÓm th× c¸c p ®ång b¶o hiÓm ®ã vÉn ®éc lËp víi
nhau, ngêi ®îc b¶o hiÓm ®îc hëng tÊt c¶ quyÒn lîi b¶o hiÓm ë c¸c hîp ®ång khikiÖn
b¶o hiÓm x¶y ra.
Ba , trong chÕ ®é b¶o hiÓm con ngêi kh«ng ¸p dông nguyªn c “chuyÓn quyÒn
yªu cÇu ®ßi båi hoµn” cã nghÜa “Trong trêng hîp ngêi ®îc b¶o hiÓm chÕt, th¬ng tËt
hoÆc ®au èm do hµnh vi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña ngêi thø ba g©y ra, doanh nghiÖp b¶o
hiÓm vÉn ph¶i nghÜa tr tiÒn b¶o hiÓm kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ngêi thø ba båi
hoµn kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®· tr¶ cho ngêi thô hëng. Ngêi thø ba ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm båi thêng cho ngêi ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.”
1
Thø hai, XuÊt ph¸t lîi Ých thiÕt th©n cña ngêi tham gia b¶o hiÓm chÕ ®é b¶o
hiÓm con ngêi ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tù nguyÖn.
Thø ba,Trong c ®é b¶o hiÓm con ngêi quyÒn lîi t ®îc b¶o hiÓm lµ quyÒn vµ
nghÜa nu«i dìng cÊp dìng. Bªn mua b¶o hiÓm chØ thÓ mua b¶o hiÓm cho b¶n th©n
m×nh; Vî, chång, bè, mÑ, con cña hä; anh, chÞ, em ruét, ngêi cã quan hÖ nu«i dìng, cÊp
dìng; vµ ngêi kh¸c, nÕu bªn mua b¶o hiÓm cã quyÒn lîi cã thÓ ®îc b¶o hiÓm.
1
§iÒu 37 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm
1
Chương IV: Chế độ bảo hiểm con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương IV: Chế độ bảo hiểm con người - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chương IV: Chế độ bảo hiểm con người 9 10 869