Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình kiểm toán chi tiết của các công ty kiểm toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIEÀN MAËT VAØ TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG
Chöông trình kieåm toaùn daønh cho caùc taøi khoaûn: Tieàn maët(TK 111), Tieàn göûi ngaân
haøng (TK 112), Tieàn ñang chuyeån (TK 113).

CAÙC THUÛ TUÏC KIEÅM TOAÙN

1.

Thu thaäp soá dö caùc khoaûn tieàn maët, tieàn göûi
haøng treân soå keá toaùn chi tieát, thöïc hieän ñoái
vôùi soá lieäu treân soå keá toaùn toång hôïp vaø baùo caùo
chính. Kieåm tra caùc trình baøy caùc taøi khoaûn tieàn
treân baûng caân ñoái keá toaùn.

2.

Kieåm tra tieàn maët:

2.1

Chöùng kieán kieåm keâ tieàn maët taïi quõy taïi thôøi
ñieåm khoùa soå keá toaùn / hoaëc thôøi ñieåm kieåm
toaùn vôùi khaùch haøng.

2.2

Thu thaäp bieân baûn kieåm keâ quõy taïi ngaøy khoùa
soå keá toaùn, thöïc hieän ñoái chieáu soá lieäu giöõa
bieân baûn kieåm keâ vôùi soá lieäu treân soå keá toaùn.
Neáu coù cheânh leäch tìm lôøi giaûi thích.

2.3

Ñaûm baûo caùc khoaûn tieàn baèng ngoaïi teä ñaùnh
giaù theo tyû giaù taïi thôøi ñieåm khoùa soå, kieåm tra
xöû lyù cheânh leäch tyû giaù. Ñoái chieáu vôùi soá dö
nguyeân teä treân caân ñoái ngoaïi baûng.

2.4

Tha
m
chieáu

Laäp trang toång hôïp taøi khoaûn tieàn, coù ñöa ra so
saùnh vôùi nieân ñoä tröôùc. Tieán haønh kieåm tra toång
theå veà caùc taøi khoaûn tieàn ñeå ñaûm baûo khoâng coù
soá dö aâm hay soá dö lôùn baát thöôøng trong quyõ
hay treân taøi khoaûn tieàn göûi …

1.2
ngaân
chieáu
taøi

Ngöôøi
thöïc
hieän

Kieåm tra chi tieát

1.1

Ngaøy
thöïc
hieän

Döïa vaøo toång hôïp ñoái öùng taøi khoaûn, soå keá toaùn

Chöông trình kieåm toaùn

Trang 1

chi tieát ñoái chieáu caùc khoaûn thu, chi tieàn töø caùc
taøi khoaûn ñoái öùng baát thöôøng, ñieàu tra chi tieát.
Xem xeùt laïi caùc nhaät kyù quõy tieàn maët cuûa nieân
ñoä ñeå phaùt hieän ra nhöõng khoaûn tieàn thu chi
khoâng bình thöôøng veà giaù trò hay dieãn giaûi.
2.5

Choïn maãu moät soá nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø
ñeå kieåm tra chöùng töø baèng caùch ñoái chieáu caùc
chöùng töø vôùi nhaät kyù quõy:
Kieåm tra caùc nghieäp vuï treân soå keá toaùn ñeå ñaûm
baûo söï phuø hôïp giöõa noäi dung haïch toaùn vôùi taøi
khoaûn ñang haïch toaùn.
Maãu cuûa phieáu thu phieáu chi coù phuø hôïp vôùi
quy ñònh hieän haønh hay khoâng? Caùc noäi dung
trong phieáu thu phieáu chi coù ñaày ñuû hay khoâng?
Tính lieân tuïc cuûa vieäc ñaùnh soá thöù töï phieáu thu
phieáu chi coù phuø hôïp vôùi ngaøy thaùng ghi soå hay
khoâng?
Phieáu thu, phieáu chi coù ñöôïc ñính keøm caùc
chöùng töø goác hay khoâng (Hoùa ñôn, giaáy bieân
nhaän, vv)
Tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa caùc chöùng töø goác
Söï ...
Chöông trình kieåm toaùn Trang 1
TIEÀN MAËT VAØ TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG
Chöông trình kieåm toaùn daønh cho caùc taøi khoaûn: Tieàn maët(TK 111), Tieàn göûi ngaân
haøng (TK 112), Tieàn ñang chuyeån (TK 113).
CAÙC THUÛ TUÏC KIEÅM TOAÙN Ngaøy
thöïc
hieän
Ngöôøi
thöïc
hieän
Tha
m
chieáu
1. Kieåm tra chi tieát
1.1 Laäp trang toång hôïp taøi khoaûn tieàn, coù ñöa ra so
saùnh vôùi nieân ñoä tröôùc. Tieán haønh kieåm tra toång
theå veà caùc taøi khoaûn tieàn ñeå ñaûm baûo khoâng coù
soá dö aâm hay soá lôùn baát thöôøng trong quyõ
hay treân taøi khoaûn tieàn göûi …
1.2 Thu thaäp soá caùc khoaûn tieàn maët, tieàn göûi
ngaân haøng treân soå keá toaùn chi tieát, thöïc hieän ñoái
chieáu vôùi soá lieäu treân soå ktoaùn toång hôïp vaø baùo caùo
taøi chính. Kieåm tra caùc trình baøy caùc taøi khoaûn tieàn
treân baûng caân ñoái keá toaùn.
2. Kieåm tra tieàn maët:
2.1 Chöùng kieán kieåm keâ tieàn maët taïi quõy taïi thôøi
ñieåm khoùa soå k toaùn / hoaëc thôøi ñieåm kieåm
toaùn vôùi khaùch haøng.
2.2 Thu thaäp bieân baûn kieåm keâ quõy taïi ngaøy khoùa
soå keá toaùn, thöïc hieän ñoái chieáu soá lieäu giöõa
bieân baûn kieåm keâ vôùi slieäu treân sktoaùn.
Neáu coù cheânh leäch tìm lôøi giaûi thích.
2.3 Ñaûm baûo caùc khoaûn tieàn baèng ngoaïi teä ñaùnh
giaù theo tyû giaù taïi thôøi ñieåm khoùa soå, kieåm tra
xöû lyù cheânh leäch tgiaù. Ñoái chieáu vôùi soá
nguyeân teä treân caân ñoái ngoaïi baûng.
2.4 Döïa vaøo toång hôïp ñoái öùng taøi khoaûn, soå keá toaùn
Chương trình kiểm toán chi tiết của các công ty kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình kiểm toán chi tiết của các công ty kiểm toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Chương trình kiểm toán chi tiết của các công ty kiểm toán 9 10 128