Ktl-icon-tai-lieu

chương trình thực hiện chào cờ đàu tuần

Được đăng lên bởi trinhandinhyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÔI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚ LONG.
* *
*
Số:……../ CTCC – LĐ
Phú Long, ngày 30 tháng 09 năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO CỜ
TUẦN : 08
I/ VĂN NGHỆ: ( Nguyễn Phạm Vân Anh: dẫn chương trình)
Đến với buổi chào cờ hôm nay , bạn Xuân Mai chi đôi 9A1 gửi đến các bạn bài hát:
- Mùa thu ngày khai trường”. Xin các bạn cho một tráng pháo tay chào đón các bạn.
II/ NGHI THỨC:
1/ Chào cờ:
…………… Mời đội cờ vào vị trí.
Mời các bạn học sinh đứng dậy, bỏ mũ nón xuống chuẩn bị làm lễ chào cờ.
Nghiêm bên phải, bên trái, đằng sau:
“ quay”.
Kính mời quý thầy cô đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ.
(Kiểm tra học sinh và giáo viên đứng nghiêm trang rồi mới thực hiện việc chào cờ)
Tất cả chú ý : “ Nghiêm!
Chào cờ.
Chào!”
. Hô tiếp khẩu lệnh:
“ Quốc ca”.
( Hai bạn kéo cờ, tất cả học sinh cùng hát : “ Quốc ca”)
Lớp trực hát quốc ca xong. Hô tiếp khẩu lệnh:
“ Thôi!”
Buổi chào cờ đã qua , kính mời quí thầy cô an tọa.
Các bạn chú ý : Nghiêm bên phải, bên trái, đằng sau:
“ quay”.
Mời các bạn ổn định chỗ ngồi.
( Đợi các bạn ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự).
2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham gia sinh hoạt cờ:
a/ Tuyên bố lý do:
……............ Kính thưa! Quý thầy, cô và các bạn học sinh thân mến!
Trong quá trình học tập và hoạt động đa số bạn học sinh thực hiện tốt việc thực
hiện tốt việc học tập, đồng phục, giử trật tự trong giờ học, nghỉ học có xin phép… Bên
cạnh đó có một số bạn lại chây lười trong học tập, không thực hiện tốt đồng phục; nghỉ
học không phép…. Nhiều Chi đội thực hiện tốt những quy định, thông báo, kế hoạch của
nhà trường, một số Chi đội chưa thực hiện tốt nhiệm vụ học tập như xếp hàng chưa
nghiêm túc, chưa đúng thời gian, vệ sinh sân trường chưa đảm bảo . Nhằm đánh giá lại
việc thực hiện thông báo, kế hoạch của nhà trường, của Liên đội và định hướng công việc
trong tuần tới . Ban giám hiệu trường THCS Phú Long đã hướng dẫn cho Liên đội tổ chức
buổi sinh hoạt dưới cờ tuần:09. Đó là lý do của buổi chào cờ hôm nay.
( Xin các bạn và quý thầy cô cho một tràng pháo tay ).
b/ Giới thiệu thành phần tham dự:
Đến với buổi chào cờ hôm nay , chúng em vinh dự đón tiếp sự có mặt của :
1/ Ban Giám hiệu nhà trường:

- Thầy : Nguyễn Kế Nghiệp:

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. ( nếu

có).
- Thầy: Lê Nguyên Khôi
Phó hiệu trưởng nhà trường. ( nếu có)
2/ Đại diện các bộ phận trong nhà trường:
- Tổng phụ trách:
Thầy Phạm Nguyễn Trí Nhân.( nếu có)
- Quý thầy cô là giáo viên chủ nhiệm của khối 9 và kh...
ĐÔI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚ LONG.
* * *
 

 !"#$%"&'(
)*"+
,-.""#/0"123-456789:;<=
>?@AB1CA88DEFB3G14HFA8AIEA5
JAI>88B3BA
K HLF1MFA;9DNGA88B38O;PF8IQ88B3
,,"#,R

HDAIOA8D??S;T
HDA88B3U8VAIW6XBYZQ[181\BS]]288D
"A^B^P_AB^;AI`VF1 ab1FN
cTDAb1de8EIW]^81\BS]]288D
0cAf;FU8VA?A?A^IWA^;F;gA@Ah8Ai?Ai888D=
j8_8da"A^k 8D kN
EA>PM\1]i
al188FN
 !"
@P;h8b188F[EA>PM\1]i aEAkN
m1CA88DInb1FMTDAb1Te8EFUF
8B38d"A^B^P_AB^;AI`VF1 ab1FN
HDA88B3CIS8ogA
0pA88B3CIS8ogA?Aq;Xh=
#$%& '()*+,-.
$%& '()
cT9Fkl1de8E?88B3U8VA4>k
;b1;<U8XP?3IOIFVB3U8VAh8Ai?Ai8h8
Ai?Ai8U8XPIgPr8AJ;Xh;ADU8sU88Q[APtPm^
83IQ8QOVB3]3A84]9DA;U8XPMEh8AiIgPr8us
U8MEPtP"Av1AIOAh8Aiqb1ISEBM>388wF
;9DOVAIOA89Fh8AiAi?rU8XP9[>P89F
A^889FIDAAF?iVAV4;9D89FI_B_"`IA]3A
?Ai8h8AiEBM>388wF;9D8wFA^IOA?IS9@8E?Ai8
;1e@AmFAAi1;9DIn9@678A^IOAC8W8
B1CAVA369@A8D1eQ]]d68wFB1CA88DEF
0GA88B3?b1de8E8O;PF=
/*+,-.)0
>?@AB1CA88DEF8x?A6hIQA>PVh8Qy8wF
mF#AAi1;9D
chương trình thực hiện chào cờ đàu tuần - Trang 2
chương trình thực hiện chào cờ đàu tuần - Người đăng: trinhandinhyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
chương trình thực hiện chào cờ đàu tuần 9 10 33