Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 4: Nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng

Được đăng lên bởi vohuynhso
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Chuyên đề 4

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ
MỘT BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Giảng viên: Võ Huỳnh So
Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Chuyên đề 4

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ
MỘT BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Giảng viên: Võ Huỳnh So
Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

NỘI DUNG KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ
I- TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG, XÁC ĐỊNH MỤC
ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BUỔI TUYÊN
TRUYỀN MIỆNG
II- CHUẨN BỊ TƯ LIỆU, TÀI LIỆU CHO
BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG
III- XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG BÀI NÓI

TÀI LiỆU THAM KHẢO
- Chỉ thị số 14- CT/TƯ, ngày 03/8/1977 của Ban
Bí thư TW (khóa IV)
- Thông báo số 71- TB/TƯ, ngày 07/6/1997 của
Thường vụ Bộ Chính trị
- Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 15/10/2007 của
Ban Bí thư TW (khóa VIII)
- Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28 tháng
1 năm 2008
- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

I. Tìm hiểu đối tượng, xác định mục đích,
yêu cầu của buổi tuyên truyền miệng
1.
2.

3.

Tìm hiểu đối tượng
Xác định mục đích và chủ đề của bài
tuyên truyền miệng
Tìm hiểu không gian, thời gian diễn ra
buổi tuyên truyền miệng

1. Tìm hiểu đối tượng
Tìm
hiểu
yêu cầu
và đặc
điểm
của
người
nghe

1. Tìm hiểu đối tượng
- Nội dung tìm hiểu đối tượng
Nghiên cứu

Đặc điểm
- Về mặt xã hội
- Tư tưởng và tâm lý- XH
- Nhu cầu thị hiếu thông tin
- Tâm thế (chủ động, bị
động, khẳng định, phủ định)

1. Tìm hiểu đối tượng
- Về nhóm đối tượng có nhu cầu khác nhau

Đáp ứng yêu cầu của số đông và ở mức
nhận thức trung bình trở lên

1. Tìm hiểu đối tượng
- Phương pháp cơ bản để tìm hiểu đối tượng
3 CÁCH

-Qua tổ chức, cá nhân
người đến “đặt hàng” ;
- Qua những báo cáo viên;
- Thông qua quan sát
nhanh tại chổ khi tiếp xúc

2. Xác định mục đích và chủ đề của
bài tuyên truyền miệng
“Tuyên truyền là đem
một việc gì đó nói cho
dân hiểu, dân nhớ, dân
theo, dân làm. Nếu
không đạt được mục
đích đó là tuyên truyền
thất bại”.
Mục đích
cần đạt 3 yêu cầu

2. Xác định mục đích và chủ đề của
bài tuyên truyền miệng


Cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức



Xây dựng, củng cố niềm tin
Cổ vũ đi tới hành động



2. Xác định mục đích và chủ đề của
bài tuyên truyền miệng
- Xác định chủ đề bài tuyên truyền miệng
+ Theo yêu cầu của công tác tuyên
truyền;
+ Phải đáp ứng, thỏa mãn yêu cầu thông
tin ở cơ sở, của người nghe;
+ Theo định hướng thông tin của cấp ủy
Đảng;

2. Xác định mục đích và chủ đề của
bài tuyên truyền miệng
Để xác định chủ đề bài nói, cần căn cứ
vào 3 yếu tố sau
Yêu cầu tư tưởng của cấp uỷ theo
chương trình kế hoạch;
...
Chuyên đề 4
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ
MỘT BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG
TRUNG T M B I D NG CH NH TRÂ ƯỠ Í
Giảng viên: Võ Huỳnh So
Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Chuyên đề 4: Nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 4: Nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng - Người đăng: vohuynhso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chuyên đề 4: Nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng 9 10 397