Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi phanthua
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2556 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Giáo dục
Đạo
đức
Có
vai
trò to
lớn
trong
phát
triển
xã
hội

Điều chỉnh

Phản ánh

Với chức năng giáo dục: chuẩn mực đạo đức
được tập thể và cộng đồng chấp nhận tác động vào ý
thức và hành vi đạo đức của mỗi cá nhân, để mỗi cá
nhân tự giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của
mình theo chuẩn mực chung của xã hội.
Với chức năng điều chỉnh: chuẩn mực đạo đức điều
chỉnh hành vi của cá nhân và mối quan hệ giữa người với
người trong xã hội.
Với chức năng phản ánh: đạo đức phản ánh thực
trạng xã hội, do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
Những mâu thuẫn đang tồn tại trong xã hội được thể hiện
trong đạo đức xã hội. Một xã hội bị tha hóa về đạo đức là
một xã hội không có tương lai.

Sự
suy
thoái
đạo
đức
ở
nước
ta
rất
trầm
trọng

Nghị quyết
TW 6

Nghị quyết
TW 3

Nghị quyết
TW 4

Học
tập và
làm
theo
tấm
gương
đạo
đức
Hồ
Chí
Minh

I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:
1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống
xã hội:
1.1 Khái niệm:
Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình
thái của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn
mực và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận. Nhờ đó
con người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi
ích, hạnh phúc của mình và sự tiến bộ xã hội trong mối
quan hệ người với người và con người với tự nhiên.

Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức
mang tính “bổn phận”, diễn ra một cách tự giác, chủ yếu
xuất phát từ nhu cầu tinh thần bên trong. Đạo đức của
mỗi cá nhân chịu sự tác động của dư luận xã hội, sự kiểm
tra của những người khác trong xã hội cũng như sự “tự
kiểm tra” bởi chính mình.

Đạo đức xuất hiện từ khi hình thành xã hội loài
người.
Vì là một trong những hình thái ý thức xã hội nên
đạo đức có những đặc điểm riêng.
Ví dụ:
- Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị =>
với mọi người phải tuyệt đối chấp hành nếu không thì bị
chế tài và chỉ có một bộ phận người kiểm tra: Công an,
Tòa án, Viện kiểm sát,…
- Còn đạo đức thì có người chấp hành có người
không chấp hành nhưng không bị chế tài mà bị xã hội lên
án, nếu làm ngược lại lợi ích xã hội và tất cả mọi người
đều kiểm tra hành vi đối với mỗi người.

Đạo đức của một người cũng như của cả cộng
đồng xã hội còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của trình độ học
vấn, trình độ văn hóa của cá nhân và xã hội đó.
Tuy nhiên mối quan hệ đạo đức và văn hóa là mối
quan hệ một chiều tức là có trình độ học vấn cao sẽ có
trìn...
CHUYÊN ĐỀ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Người đăng: phanthua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 9 10 158