Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nho - Hồi thứ 5

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖÌI THÛÁ V
Vûúng tuá taâi baân lêåp vúå hêìu
Nghiïm giaám sinh thoå chung chñnh têím.
Nhûäng ngûúâi Höìi giaáo nghe noái tri huyïån Thang àaä
göng chïët thêìy cuãa hoå, beân nöíi lïn vêy chùåt lêëy nha mön,
möåt gioåt nûúác cuäng khöng loåt
(1)
. Moåi ngûúâi cûá gaâo lïn àoâi
àûa Trûúng Tônh Trai ra àaánh chïët. Tri huyïån hoaãng höët
tra xeát úã trong nha mön, múái biïët coá ngûúâi àaä àïí loåt viïåc
êëy ra ngoaâi. Tri huyïån noái:
- Ta thò khöng súå gò. Ta laâ chuã möåt huyïån. Noá daám laâm
gò ta? Nhûng nïëu hoå vaâo àêy maâ thêëy öng Trûúng thò
khöng biïët ra thïë naâo. Phaãi coá caách gò àûa öng Trûúng ra
khoãi núi naây múái àûúåc.
Y beân vöåi vaâng goåi mêëy ngûúâi têm phuác àïën nha mön
cuâng nhau baân baåc. May sao phña sau nha mön úã saát phña
bù’c thaânh. Mêëy sai nhên beân leãn ra ngoaâi thaânh lêëy dêy
Chuyïån laâng nho 109
http://ebooks.vdcmedia.com
(1) Trong Nho Lêm Ngoaåi Sûã thûúâng noái àïën nhûäng trûúâng húåp dên
chuáng phêîn nöå nöíi lïn chöëng laåi quan laåi, àoá cuäng laâ möåt àùåc
sù’c cuãa taác giaã.
Chuyện làng Nho - Hồi thứ 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nho - Hồi thứ 5 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Chuyện làng Nho - Hồi thứ 5 9 10 118