Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi natransp91-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thiết lập công thức tính vận tốc gia tốc, gia tốc trong tọa độ cực và tọa độ trụ.
1. Tọa độ cực:
-

ì r = r (t )
îj = j ( t )

Phương trình chuyển động: í

ì x = r cos j
î y = r sin j

( 0 £ r = OM < +¥ và 0 £ j £ 2p )

Với í

g

g

ur

ur

-

Chọn q1 = r , q1 = r , e1 = er , h1 = hr

-

æ ¶x ö æ ¶y ö æ ¶z ö
Ta có: h1 = hr = ç ÷ + ç ÷ + ç ÷ = cos 2 j + sin 2 j = 1
è ¶r ø è ¶r ø è ¶r ø

g
g
ur uur
q2 = j , q2 = j , e1 = ej , h2 = hj
2

2

2

-

2

2

2

æ ¶x ö æ ¶y ö æ ¶z ö
h2 = hj = ç
÷ + ç ¶j ÷ + ç ¶j ÷ =
j
¶
è
ø è
ø è
ø
2
g ur
g ur
g uu
r
r
Vận tốc: v = å hi qi ei = hr r er + hj j ej

( -r sin j )

2

+ ( r cos j ) = r
2

i =1

-

g
g
g uu
r g ur
r
Suy ra: v = r er + r j ej . Hay: v 2 = r 2 + r 2 j 2
r 2 ur
ur
uur
ur
uur
Gia tốc: a = å ai ei = a1 e1 + a2 e2 = ar er + aj ej
i =1

g
g
é d æ ¶v 2 ö ¶v 2 ù 1 é d æ g ö
ù gg
ê ç g ÷ú = ê ç 2 r ÷ - 2r j 2 ú = r - r j 2
÷ ¶r ú 2 ë dt è ø
dt ç
û
ëê è ¶ r ø
û
é
ù
g g
gg
1 ê d çæ ¶v 2 ÷ö ¶v 2 ú 1 é d æ 2 g ö ù 1 d æ 2 g ö
+ aj =
=
r
j
=
r
j
=
r
j
r
j
2
0
2
ç
÷
ç
÷
2hj ê dt ç ¶ jg ÷ ¶j ú 2r êë dt è
ø úû r dt è
ø
è
ø
ë
û

1
+ ar =
2hr

2. Tọa độ trụ:
-

ì r = r (t )
ï
Phương trình chuyển động: íj = j ( t )
ï z = z (t )
î

ì x = r cos j
ï
Với í y = r sin j
ï z=z
î
-

g

( 0 £ r = OM < +¥ , 0 £ j £ 2p và -¥ £ z < +¥ )
g

ur

ur

Chọn q1 = r , q1 = r , e1 = er , h1 = hr

g
g
ur uur
q2 = j , q2 = j , e1 = ej , h2 = hj

g
g
ur r
q3 = z , q3 = z , e3 = k , h3 = hz

Trang 1

2

-

2

2

æ ¶x ö æ ¶y ö æ ¶z ö
Ta có: h1 = hr = ç ÷ + ç ÷ + ç ÷ = cos 2 j + sin 2 j + 02 = 1
è ¶r ø è ¶r ø è ¶r ø
2

2

2

æ ¶x ö æ ¶y ö æ ¶z ö
h2 = hj = ç
÷ +ç
÷ +ç
÷ =
è ¶j ø è ¶j ø è ¶j ø
2

2

( -r sin j )

2

+ ( r cos j ) + 02 = r
2

2

æ ¶x ö æ ¶y ö æ ¶z ö
h3 = hz = ç
+ç
+ç
= 02 + 02 + 12 = 1
÷
÷
÷
è ¶j ø è ¶j ø è ¶j ø
-

r

Vận tốc: v =

g ur
g ur
g uu
g r
r
h
q
e
=
h
r
e
+
h
j
e
+
h
z
åi ii r r j j z k
3

i =1

-

g
g
g
g uu
r g ur
r gr
2
2
2 2
Suy ra: v = r er + r j ej + z k . Hay: v = r + r j + z 2
r 3 ur
ur
uur
r
Gia tốc: a = å ai ei = ar er + aj ej + az k
i =1

g
g
é d æ ¶v 2 ö ¶v 2 ù 1 é d æ g ö
ù gg
ê ç g ÷ú = ê ç 2 r ÷ - 2r j 2 ú = r - r j 2
÷ ¶r ú 2 ë dt è ø
dt ç
û
ëê è ¶ r ø
û
é
ù
g g
gg
1 ê d çæ ¶v 2 ÷ö ¶v 2 ú 1 é d æ 2 g ö ù 1 d æ 2 g ö
+ aj =
=
r
j
=
r
j
=
r
j
r
j
2
0
2
ç
÷ ú
ç
÷
2hj ê dt ç ¶ jg ÷ ¶j ú 2r êë dt è
ø û r dt è
ø
ø
ë è
û

+ ar =

1
2hr

gg

+ az = z

Trang 2

Câu 2: Định lý cộng vận tốc, gia tốc.
1. Định lý cộng vận tốc:

r uur ur
ì r = rO¢ + r ¢
ï
+ Ta có hệ quả: í r uur urg
ïîv = vO¢ + r ¢

urg

r
ur
ur ur
...
Trang 1
u 1: Thiết lpng thc tính vn tc gia tc, gia tc trong ta độ cc và ta độ tr.
1. Ta độ cc:
- Phương trình chuyn động:
(
)
()
rrt
t
jj
=
ì
í
=
î
Vi
cos
sin
xr
yr
j
j
=
ì
í
=
î
(
0
OM
r
02
jp
££
)
- Chn
1
qr
=
,
1
qr
=
gg
,
1
r
ee
=
urur
,
1
r
hh
=
2
q
j
=
,
2
q
j
=
gg
,
1
ee
j
=
uruur
,
2
hh
j
=
- Ta có:
222
22
1
cossin1
r
xyz
hh
rrr
jj
¶¶
æöæöæö
==++=+=
ç÷ç÷ç÷
¶¶¶
èøèøèø
()()
222
22
2
sincos
xyz
hhrrr
j
jj
jjj
æöæöæö
¶¶
==++=-+=
ç÷ç÷ç÷
¶¶
èøèøèø
- Vn tc:
2
1
iiirr
i
vhqehrehe
jj
j
=
==+
å
ggg
rururuur
Suy ra:
r
vrere
j
j
=+
gg
ruruur
. Hay:
2222
vrr
j
=+
gg
- Gia tc:
2
1122
1
iirr
i
aaeaeaeaeae
jj
=
==+=+
å
rururuururuur
+
22
22
1d1d
22
2dt2dt
r
r
vv
arrrr
hr
r
jj
éù
æö
éù¶¶
æö
êú=-=-=-
ç÷
ç÷
êú
ç÷
èø
êú
ëû
èø
ëû
gg
ggg
g
+
22
22
1d1d1d
202
2dt2dtdt
vv
arrrr
hrr
j
j
jjjj
j
j
éù
æö
¶¶
éù
æöæö
êú
ç÷
=-=-==-
ç÷ç÷
êú
êú
ç÷
èøèø
ëû
èø
ëû
gggggg
g
2. Ta độ tr:
- Phương trình chuyn động:
(
)
()
()
rrt
t
zzt
jj
=
ì
ï
=
í
ï
=
î
Vi
cos
sin
xr
yr
zz
j
j
=
ì
ï
=
í
ï
=
î
(
0
OM
r
,
02
jp
££
z
-¥£<
)
- Chn
1
qr
=
,
1
qr
=
gg
,
1
r
ee
=
urur
,
1
r
hh
=
2
q
j
=
,
2
q
j
=
gg
,
1
ee
j
=
uruur
,
2
hh
j
=
3
qz
=
,
3
qz
=
gg
,
3
ek
=
urr
,
3
z
hh
=
Cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lý thuyết - Người đăng: natransp91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cơ lý thuyết 9 10 910