Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo
dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng
Sông Cửu Long
Lê Minh Thiên
Trường Đại học Giáo dục
Luận án Tiến sĩ ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Ngọc Hải; TS. Nguyễn Quốc Chí
Năm bảo vệ: 2011
Abtract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển Trung tâm giáo dục thường
xuyên (GDTX). Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển Trung tâm GDTX ở
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): bộ máy quản lý điều hành; quản lý
người học; quản lý chương trình giáo dục thường xuyên; quản lý các phương
thức học; ... Đề xuất các giải pháp phát triển Trung tâm GDTX ở ĐBSCL:
quy hoạch mạng lưới phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên; hoàn
thiện các chính sách và văn bản pháp lý địa phương nhằm phát triển các
Trung tâm giáo dục thường xuyên; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ
giáo viên cơ hữu và cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên; đầu
tư đồng bộ cơ sở vật chất và hiện đại hóa phương tiện dạy học; đẩy mạnh xã
hội hóa giáo dục trong phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên; Gắn
phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên với nhu cầu người học và thị
trường lao động ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiến hành thử nghiệm nhằm
minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp.
Keywords: Giáo dục thường xuyên; Quản lý giáo dục; Đồng bằng sông Cửu
Long
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Về mặt lý luận
Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt
đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên
môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và
thích nghi với đời sống xã hội.
Giáo dục thường xuyên có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thay đổi công nghệ trong sản xuất và đời sống. Sự
thay đổi này đòi hỏi người lao động luôn phải học tập, không ngừng nâng cao trình độ
tay nghề, cập nhật kiến thức và thay đổi nghề nghiệp theo yêu cầu xã hội.
1.2. Về mặt thực tiễn
Đồng bằng Sông Cửu Long với dân số trên 17 triệu người. Sau hơn 30 năm đất
nước được giải phóng, ngành giáo dục và đào tạo của vùng đã đạt những thành tựu
quan trọng. Quy mô giáo dục được mở rộng, các hình thức giáo dục được đa dạng

hóa, chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, trình độ dân trí được nâng
cao… Tuy nhiên còn rất nhiều nhu cầu học tập của người dân nhất là thanh thiếu niên
không có điều kiện học tập trong các trường lớp chính quy, tập trung ở các vùng nông
thôn làm ảnh hưởng ...
Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo
dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng
Sông Cửu Long
Minh Thiên
Trường Đại học Giáo dc
Luận án Tiến sĩ ngành: Quản giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Ngọc Hải; TS. Nguyễn Quốc Chí
m bảo vệ: 2011
Abtract: Nghiên cứu sở luận về phát triển Trung m giáo dục thường
xuyên (GDTX). Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển Trung tâm GDTX ở
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): bộ máy quản điều nh; quản
người học; quản chương tnh giáo dục thường xuyên; quản các phương
thức học; ... Đề xuất các giải pp phát triển Trung tâm GDTX ĐBSCL:
quy hoạch mạng lưới phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên; hoàn
thiện c cnh sách văn bản pháp đa phương nhằm phát triển các
Trung tâm giáo dục thường xuyên; đào to, bi dưỡng phát triển đội ngũ
giáo viên hữu và n bộ quản Trung m giáo dục thường xuyên; đầu
tư đồng bộ svật chất và hiện đại hóa phương tiện dạy học; đẩy mạnh xã
hội hóa giáo dục trong phát triển Trung m giáo dục thường xuyên; Gắn
phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên với nhu cầu người học và thị
trường lao động đồng bằng sông Cửu Long. Tiến nh thử nghiệm nhằm
minh chứng cho tính khả thi hiệu quả của các gii pháp.
Keywords: Giáo dục thường xuyên; Quản lý giáo dục; Đồng bằng sông Cửu
Long
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Về mặt lý luận
Giáo dục thường xuyên giúp mi người vừa làm vừa hc, học liên tục, học suốt
đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên
môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, m việc làm, tự tạo việc làm
tch nghi với đời sng xã hội.
Giáo dục thường xuyên vai trò rất quan trọng trong việc đào to, bồi dưỡng
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thay đổi ng nghtrong sản xuất đời sống. Sự
thay đổi này đòi hỏi người lao động luôn phải học tập, không ngừng nâng cao trình độ
tay nghề, cập nhật kiến thức và thay đổi nghề nghiệp theo yêu cầu xã hội.
1.2. Về mặt thực tiễn
Đồng bằng Sông Cửu Long với dân số trên 17 triu người. Sau hơn 30 năm đất
nước được giải phóng, ngành giáo dục và đào tạo của vùng đã đạt những thành tựu
quan trọng. Quy mô giáo dục được mở rộng, các nh thức giáo dục được đa dạng
Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cơ sở khoa học phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 9 10 290