Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CO S 6 L? LUAN V A P H U O N G PHAP X A Y DONG HE T H 6 N G
CAC Tieu CHf O A N H GIA C H A T LLfONG Q U A N TRI. DOANH NGHlEP

N g u y e n Van Phiic*

Thong thddng, viec danh gia toan dien
cac qua trinh kinh te - xa hoi bao quat 5
noi dung, dd la: sd tdOng thich, ke't qua,
hieu qua, tac dong va tinh ben vdng. Khi
danh gia mot to' chdc, ke ca doanh nghiep
lan to chdc phi loi nhuan, ngddi ta cd the
ap dung nhdng mo hinh khac nhau, tuy
thuoc vao muc tieu va each tiep can.
Danh gia he thong quan ly ndi chung,
danh gia he thdng quan tri doanh nghiep
ndi rieng, thddng cung bao gom ca 5 noi
dung tren. Danh gia chat Idcfng cong tac
quan ly thdc ra chi la mot noi dung, mot
khia canh rieng biet trong viec danh gia
tong hgp cong tac quan tri doanh nghiep.
Cac hoat dong quan tri doanh nghiep
la mpt mang hoat dpng cd vai trd quan
trong, tac dong ldn tdi khong chi ke't qua,
hieu qua, sd tdn tai va phat trien cua ban
than doanh nghiep, ma cdn tac dpng
manh me tdi moi tru'dng kinh doanh, tdi
hoat dpng cua nhieu doanh nghiep khac.
Chung can dupc thUc hien mpt each dinh
ky, cd he tho'ng va cd the phai thdc hien
dot xuat khi moi trifdng, dieu kien kinh
doanh cd nhdng thay doi dang ke hoac
khi doanh nghiep mudn tai cau true, thay
doi chien lupc phat trien va chien Itfpc
kinh doanh. O Viet Nam, viec danh gia
hoat dpng quan tri doanh nghiep hien
chua dupc trien khai thUc hien nghiem
tdc va cd he tho'ng. Trong nhdng nam
$635(8+9/2010)

qua, nhieu tai lieu ve quan tri kinh doanh
va cac chdc nang quan tri kinh doanh da
ddpc dich, bien soan va gidi thieu rong
rai, nhdng cac tai lieu lien quan tdi danh
gia quan tri doanh nghiep ddpc gidi thieu
chda nhieu. Hau h e t cac doanh nghiep
nho va vda chda thdc hien cac hoat dpng
nay va kha nhieu doanh nghiep ldn cung
chda tie'n h a n h danh gia cong tac quan
tri doanh nghiep.
Chat Idpng dich vu danh gia quan tri
doanh nghiep cua cac chuyen gia trong
nddc nhin chung la thap. Cach tie'p can
va phuong phap tie'n h a n h cua ho cdn
tdPng do'i don gian, thieu cac cdng cu
thich hpp va thieu tinh chuyen nghiep.
Cdng vdi viec phat trien va hoan thien
he tho'ng cac thi trddng, hien thdi d Viet
Nam dang hinh t h a n h thi trUdng ve dich
vu danh gia cong tac quan tri doanh
nghiep. Do nhu cau gia tang manh me ma
nang ldc cung cap dich vu nay cdn h a n
che nen viec phat trien nang ldc danh
gia quan tri doanh nghiep se la mpt
hddng di quan trpng ma cac co quan quan
ly nha nddc cung nhd cac td chdc nghe
nghiep, cac Hiep hpi can trien khai de ho
trp cac do...
CO
S6
L?
LUAN
VA
PHUONG
PHAP XAY DONG
HE
TH6NG
CAC
Tieu CHf
OANH
GIA
CHAT
LLfONG
QUAN
TRI. DOANH
NGHlEP
Nguyen
Van Phiic*
Thong thddng, viec danh gia toan dien
cac qua trinh kinh te - xa hoi bao quat 5
noi dung, dd la: sd
tdOng
thich, ke't qua,
hieu qua, tac dong va tinh ben vdng. Khi
danh gia mot to' chdc, ke ca doanh nghiep
lan to chdc phi loi nhuan, ngddi ta cd the
ap dung nhdng mo hinh khac nhau, tuy
thuoc vao muc tieu va
each
tiep can.
Danh gia he thong quan ly ndi chung,
danh gia he thdng quan tri doanh nghiep
ndi rieng, thddng cung bao gom ca 5 noi
dung tren. Danh gia chat
Idcfng
cong tac
quan ly thdc ra chi la mot noi dung, mot
khia canh rieng biet trong viec danh gia
tong
hgp
cong tac quan tri doanh nghiep.
Cac hoat dong quan tri doanh nghiep
la mpt mang hoat
dpng
cd vai trd quan
trong, tac dong ldn tdi khong chi ke't qua,
hieu qua, sd tdn tai va phat trien cua ban
than doanh nghiep, ma cdn tac dpng
manh me tdi moi tru'dng kinh doanh, tdi
hoat dpng cua nhieu doanh nghiep khac.
Chung can dupc
thUc
hien mpt
each
dinh
ky, cd he tho'ng va cd the phai thdc hien
dot xuat khi moi trifdng, dieu kien kinh
doanh cd nhdng thay doi dang ke hoac
khi doanh nghiep mudn tai cau
true,
thay
doi chien
lupc
phat trien va chien
Itfpc
kinh doanh.
O
Viet Nam, viec danh gia
hoat dpng quan tri doanh nghiep hien
chua dupc trien khai thUc hien nghiem
tdc va cd he tho'ng. Trong nhdng nam
qua, nhieu tai lieu ve quan tri kinh doanh
va cac chdc nang quan tri kinh doanh da
ddpc dich, bien soan va gidi thieu rong
rai,
nhdng cac tai lieu lien quan tdi danh
gia quan tri doanh nghiep ddpc gidi thieu
chda nhieu. Hau het cac doanh nghiep
nho va vda chda thdc hien cac hoat dpng
nay va kha nhieu doanh nghiep ldn cung
chda tie'n hanh danh gia cong tac quan
tri doanh nghiep.
Chat Idpng dich vu danh gia quan tri
doanh nghiep cua cac chuyen gia trong
nddc nhin chung la thap. Cach tie'p can
va phuong phap tie'n hanh cua ho cdn
tdPng do'i don gian, thieu cac cdng cu
thich hpp va thieu tinh chuyen nghiep.
Cdng vdi viec phat trien va hoan thien
he tho'ng cac thi trddng, hien thdi d Viet
Nam dang hinh thanh thi
trUdng
ve dich
vu danh gia cong tac quan tri doanh
nghiep. Do nhu cau gia tang manh me ma
nang ldc cung cap dich vu nay cdn han
che nen viec phat trien nang ldc danh
gia quan tri doanh nghiep se la mpt
hddng di quan trpng ma cac co quan quan
ly nha nddc cung nhd cac
td
chdc nghe
nghiep, cac Hiep hpi can trien khai de ho
trp cac doanh nghiep cd ddpc nguon cung
cap cd chat
lufpng
va dang tin cay.
Nguyin Van Phiic, Pho giao
sU,
Tie'n si, Dai hoc
Kinh te Quoc dan, Ha Noi.
$635(8+9/2010)
QUAN LY KINH
TE
Ej
Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp 9 10 609