Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH TRÍ.

LỚP: KẾ TOÁN 3- KHÓA K2007 TP.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
I-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
1-Khái niệm:
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, còn gọi là thuế thu
nhập công ty ở nhiều quốc gia. Đối tượng của thuế thu nhập doanh nghiệp là
thu nhập của cơ sở kinh doanh (pháp nhân, thể nhân) được xác định trên cơ sở
doanh thu sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc hình thành doanh thu
đó.
2-Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
2.1-Thu nhập tính thuế:
Căn cứ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập tính thuế của cơ
sở kinh doanh,tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.Thu nhập tính thuế
là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cơ sở kể cả thu nhập chịu thuế khác
sau khi đã loại trừ các khoản thu nhập đã miễn thuế và các khoản lỗ được kết
chuyển theo qui định.
Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lọai
thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp
được trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số
thuế thu nhâp doanh nghiệp phải nộp theo quy định của luật thuế thu nhập
doanh nghiệp.
2.2- Thu nhập chịu thuế:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Trang 1

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH TRÍ.

LỚP: KẾ TOÁN 3- KHÓA K2007 TP.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu
thuế trừ (-) thu nhập được thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ năm
trước.
Thu nhập chịu thuế bằng (=) doanh thu trừ (-) các khoản chi phí được trừ
của các hoạt động kinh doanh cộng (+) thu nhập khác,kể cả thu nhập ở nước
ngoài.
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải kê khai nộp
thuế.
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch
hoặc năm tài chính.Hàng quý cơ sở kinh doanh phải tạm lập và nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế, đến cuối năm lập bảng quyết
toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật hiện hành.
2.3-Doanh thu tính thuế:
-Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng,tiền cung ứng dịch vụ,kể
cả số phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được tiền.
-Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu không có thuế
GTGT.Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp
thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trê...
H N: NGUY N THANH TRÍ. L P: K TN 3- KA K2007 TP.
C S LÝ LU N V Ơ
K TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P
I-NH NG V N Đ CHUNG V THU THU NH P DOANH NGHI P .
1-Khái ni m:
Thu thu nh p doanh nghi p lo i thu tr c thu, còn g i thu thuế ế ế
nh p công ty nhi u qu c gia. Đ i t ng c a thu thu nh p doanh nghi p ượ ế
thu nh p c a c s kinh doanh (pháp nhân, th nhân) đ c xác đ nh trên c s ơ ượ ơ
doanh thu sau khi tr đi các chi phí liên quan đ n vi c hình thành doanh thu ế
đó.
2-Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ế .
2.1-Thu nh p tính thu : ế
Căn c xác đ nh thu thu nh p doanh nghi p là thu nh p tính thu c a c ế ế ơ
s kinh doanh,tính theo năm d ng l ch ho c năm tài chính.Thu nh p tính thu ươ ế
thu nh p t ho t đ ng kinh doanh c a c s k c thu nh p ch u thu khác ơ ế
sau khi đã lo i tr các kho n thu nh p đã mi n thu và các kho n l đ c k t ế ư ế
chuy n theo qui đ nh.
Tr ng h p doanh nghi p đã n p thu thu nh p doanh nghi p ho c l aiườ ế
thu t ng t thu thu nh p doanh nghi p ngoài Vi t Nam thì doanh nghi pế ươ ế
đ c tr s thu thu nh p doanh nghi p đã n p nh ng t i đa không quá sượ ế ư
thu thu nhâp doanh nghi p ph i n p theo quy đ nh c a lu t thu thu nh pế ế
doanh nghi p.
2.2- Thu nh p ch u thu : ế
Thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu bao g m thu nh p t ho t đ ng ế ế
s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và thu nh p khác.
Trang 1
Cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 657