Ktl-icon-tai-lieu

Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân

Được đăng lên bởi huulong1987
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3304 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CÔNG AN HUYỆN NGHĨA HÀNH

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CA XÃ HÀNH MINH
Soá: /BC-CAHM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Haønh Minh, ngaøy 28 thaùng 07 naêm 2009

BAÙO CAÙO

Diễn đàn của Ban công an xã, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân
phục vụ” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Kính thưa các đồng chí đại biểu !
Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, hội, đoàn thể từ
xã đến thôn xóm và bà con có mặt hôm nay.
Thực hiện Kế hoạch số 426/CANH ngày 08/6/2009 của công an huyện Nghĩa
Hành về việc tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.
Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an huyện và Đảng ủy xã cho phép, UBND
xã Hành Minh tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Tôi xin thay
mặt Ban Công an xã trình bày báo cáo trước diễn đàn về quá trình công tác và trưởng
thành của lực lượng Công an xã. Trong quá trình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy CAND và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”.
Trước hết cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu và các đồng chí đại diện
cho các ban, ngành, hội, đoàn thể và toàn thể bà con có mặt lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc, chúc diễn đàn thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, hội, đoàn thể từ
xã đến thôn xóm và bà con có mặt hôm nay.
Nội dung học tập và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ ” và
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND rất phong phú và sâu sắc. Chủ Tịch HCM
là vị lãnh tụ vĩ đại, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, là Danh nhân văn hóa
thế giới. Người đã sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trước lúc đi xa, Bác đã để lại cho Đảng, nhân dân Việt Nam những di sản tư
tưởng to lớn và vô cùng quý báu. Tư tưởng của Bác đã soi đường, chỉ lối cho
con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác kể cả
trong công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước.
Đồng chí Phạm Hùng cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã
từng khẳng định Chủ Tịch HCM là người đầu tiên vận dụng Chủ nghĩa Mac –
Lê Nin để xây dựng sáng tạo lý luận đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội ở Việt Nam và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
1

Bác luôn giành cho lực lượng CAND sự quan tâm đặc biệt, người đã dày công
xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an.
Tại buổi nói chuyện với cán bộ ...
CÔNG AN HUYỆN NGHĨA HÀNH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
CA XÃ HÀNH MINH Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Soá: /BC-CAHM Haønh Minh, ngaøy 28 thaùng 07 naêm 2009
BAÙO CAÙO
Diễn đàn của Ban công an xã, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân
phục vụ” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Kính thưa các đồng chí đại biểu !
Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, hội, đoàn thể từ
xã đến thôn xóm và bà con có mặt hôm nay.
Thực hiện Kế hoạch số 426/CANH ngày 08/6/2009 của công an huyện Nghĩa
Hành về việc tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.
Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an huyện Đảng ủy cho phép, UBND
Hành Minh tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Tôi xin thay
mặt Ban Công an xã trình bày báo cáo trước diễn đàn về quá trình công táctrưởng
thành của lực lượng Công an xã. Trong quá trình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy CAND và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”.
Trước hết cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu các đồng chí đại diện
cho các ban, ngành, hội, đoàn thể toàn thể con mặt lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc, chúc diễn đàn thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, hội, đoàn thể từ
xã đến thôn xóm và bà con có mặt hôm nay.
Nội dung học tập thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh – CANDớc quên thân dân phục vụ ”
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND rất phong phú sâu sắc. Chủ Tịch HCM
vị lãnh tụ vĩ đại, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, là Danh nhân văn hóa
thế giới. Người đã sáng lp, giáo dục rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trước lúc đi xa, Bác đã để lại cho Đảng, nhân dân Việt Nam những di sản
tưởng to lớn cùng quý báu. Tư tưởng của Bác đã soi đường, chỉ lối cho
con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác kể cả
trong công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước.
Đồng chí Phạm Hùng cố Bộ trưởng Bộ Ni vụ (nay là Bộ Công an) đã
từng khẳng định Chủ Tịch HCM người đầu tiên vận dụng Chủ nghĩa Mac
Nin để xây dựng sáng tạo luận đu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an
toàn hội Việt Nam xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
1
Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân - Người đăng: huulong1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân 9 10 710