Ktl-icon-tai-lieu

Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển

Được đăng lên bởi tien1990
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THAM DỰ
Cuộc thi Tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"

Câu hỏi 1. Đồng chí cho biết tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào
ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai sáng lập? (15 điểm)
Trả lời:
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
lần thứ I (1897-1914) và phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II
(1918-1930). Thời kỳ này, các đô thị và trung tâm công nghiệp cũng hình thành, có nơi
tập trung hàng chục nghìn người, số công nhân lên tới trên 250.000 người. Sự áp bức,
bóc lột hà khắc của cả thực dân và phong kiến đã khiến giai cấp công nhân Việt Nam
không có con đường nào khác ngoài việc phải vùng lên đấu tranh. Từ đấu tranh đã hình
thành tính giai cấp và những người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái
hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đó là những tổ chức công đoàn sơ
khai và có ở nhiều nơi. Trong số đó, Công hội Ba Son do Tôn Đức Thắng thành lập năm
1920 tại xưởng Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn. Song,
Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.
Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái
Quốc, người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt
động của Công hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức Thanh niên cách mạng
đồng chí Hội mà nòng cốt là cộng sản Đoàn. Người cũng đã đề ra việc “vô sản hóa” – đi
vào các xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền để vận động, giáo dục công nhân và tổ chức Công
hội.
Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các
xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng công hội đỏ cấp tỉnh, thành
phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức
mạnh cho hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân, Ban chấp hành Trung ương lâm
thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội. Đại hội đã bầu
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ. Tiếp đó, các Tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam được thành lập. Từ
năm 1930, Tổng Công hội đỏ đã hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách
mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để
phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn:
- Công hội đỏ (1929 – 1935)
...
BÀI THAM DỰ
Cuộc thi Tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"
Câu hỏi 1. Đồng chí cho biết tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào
ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai sáng lập? (15 điểm)
Trả lời:
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
lần thứ I (1897-1914) phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II
(1918-1930). Thời kỳ này, các đô thị trung tâm công nghiệp cũng hình thành, nơi
tập trung hàng chục nghìn người, số công nhân lên tới trên 250.000 người. Sự áp bức,
bóc lột khắc của cả thực dân phong kiến đã khiến giai cấp công nhân Việt Nam
không con đường nào khác ngoài việc phải vùng lên đấu tranh. Từ đấu tranh đã hình
thành tính giai cấp những người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái
hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đó những tổ chức công đoàn
khai nhiều nơi. Trong số đó, Công hội Ba Son do Tôn Đức Thắng thành lập năm
1920 tại xưởng Ba Son đã nh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn. Song,
Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.
Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái
Quốc, người đặt sở luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt
động của Công hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu trong tổ chức Thanh niên cách mạng
đồng chí Hội nòng cốt cộng sản Đoàn. Người cũng đã đề ra việc “vô sản hóa” đi
vào các nghiệp, hầm mỏ, đồn điền để vận động, giáo dục công nhân tổ chức Công
hội.
Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập các
nghiệp phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng công hội đỏ cấp tỉnh, thành
phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức
mạnh cho hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân, Ban chấp hành Trung ương lâm
thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số n 15 phố Hàng Nón Nội. Đại hội đã bầu
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ. Tiếp đó, các Tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam được thành lập. Từ
năm 1930, Tổng Công hội đỏ đã hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách
mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam nhiều tên gọi khác nhau để
phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn:
- Công hội đỏ (1929 – 1935)
- Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936 – 1939)
- Công đoàn phản đế (1939 – 1941)
- Công nhân cứu quốc (1941 – 1945)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 – 1961)
- Tổng công đoàn Việt Nam (1961 – 1988)
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (1988 đến nay)
Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển - Người đăng: tien1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển 9 10 68