Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2683 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Thị Ánh Đào

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN
TRUNG ƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thị Minh An

Phản biện 1: …………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân
lực được thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính
quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền
vững của tổ chức, của doanh nghiệp. Do đó các quốc gia đều đặt
con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và đề ra các chính
sách, chiến lược phát triển con người phục vụ yêu cầu của hiện tại
và tương lai.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều
chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh và thách thức.
Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là phải quản
trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực
thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động
trong tổ chức.
Bưu điện Trung ương (BĐTW) là đơn vị kinh tế trực thuộc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị duy nhất được
giao nhiệm vụ trực tiếp phục vụ thông tin liên lạc cho các cơ quan
Đảng và Nhà nước. Với năng lực mạng lưới thông tin liên lạc hiện
đại đa dịch vụ trải dài trên khắp 3 miền đất nước cùng trình độ của
đội ngũ cán bộ công nhân viên, BĐTW luôn phục vụ tốt thông tin
cho sự lãnh đạo điều hành của Đảng và Nhà nước trong mọi tình
huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chính vì
vậy luôn giữ được niềm tin, sự tín nhiệm cao của các cơ quan Đảng,
Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

4

Tuy nhiên hiện nay trên thị trường Bưu chính Viễn thông tình
hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều doanh nghiệp cùng
kinh doanh dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin
(như Viettel, FPT,…) cũng như những đơn vị khác đang đứng trước
những thách thức và khó khăn to lớn: thị phần bị chia sẻ, yêu cầu
của khách hàng ngày một khắt khe hơn. Thực tế đó đò...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyễn Thị Ánh Đào
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN
TRUNG ƯƠNG
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2012
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bưu điện Trung ương 9 10 943