Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó níc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th×
chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lµ yÕu tè
quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã.
Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn ®¾c
lùc hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tríc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay
tæ chøc ®ã ph¶i lµm lµ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc trong
c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m ®îc yÕu tè con ngêi lµ ®· n¾m trong tay ®îc h¬n nöa thµnh c«ng.
Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña
qu¶n trÞ nh©n lùc vµ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy
nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm
quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ
thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi
mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh
nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9, cïng víi
mét sè kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p
hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng sè 9" ®Ó viÕt luËn v¨n
tèt nghiÖp.
LuËn v¨n cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 ch¬ng:

Ch¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9
Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i
C«ng ty x©y dùng sè 9.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn I
Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc
t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9
I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè 9

1. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty
C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ng I (mét) trùc
thuéc Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi, thµnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1976.
Víi trªn 28 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc §Çu t vµ X©y dùng,
C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh vµ dù ¸n ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo
sù ph¸t triÓn cña Thñ §« Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. C«ng ty ®· tõng bíc t¹o
dùng cho m×nh truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt l îng víi b¹n
hµng trong, ngoµi níc.
-

C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 174/Q§-UB
ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1976 cña Uû Ban Hµnh ChÝnh Thµnh phè Hµ Néi

-

C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi
theo QuyÕt ®Þnh sè 3265/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1992 cña Uû Ban Nh©n
D©n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
i i ®Çu
§Ó níc ta cã thÓ tc hiÖn tèt qu¸ tnh c«ng nghp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ t
chóng ta pi c träng nhiÒu tíi qun t nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc yÕu
qut ®Þnh trong q tnh ph¸t triÓn ®ã.
t doanh nghiÖp, hay t tæ chøc, ®Ó cã ®îc t ®éi ngò nh©n viªn ®¾c
c hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tríc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay
chøc ®ã ph¶i m ph¶i nghiÖp vô qu¶n giái, pi khoa häc trong
ng c qn trÞ nn lùc. §ã lµ m ®îc yÕu con ngêi ®· n¾m trong tay ®-
îc h¬n nöa tnh c«ng.
chøc qu¶n ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng nghiÖp chñ yÕu cña
qu¶n trÞ nh©n lùc ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy
nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong ng viÖc. NhËn thÊy tÇm
quan trängcÇn thiÕt ph¶i ®æi i h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong
thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi
mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh
nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9, cïng víi
mét kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p
hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng 9" ®Ó viÕt luËn v¨n
tèt nghiÖp.
LuËn v¨n cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n c t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9
Ch¬ng II: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i
C«ng ty x©y dùng sè 9.
1
Công tác quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác quản trị nhân lực - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Công tác quản trị nhân lực 9 10 240