Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33
VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH
VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ
(Hague Convention No.33 Protection of Children and Co-operation
in Respect of Intercountry Adoption)

Các quốc gia ký Công ước này,
Công nhận rằng để phát triển hài hoà và toàn diện nhân cách của mình, trẻ em cần phải
được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và
cảm thông.
Nhắc lại rằng mỗi quốc gia cần phải ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ em
có thể được chăm sóc trong gia đình gốc của mình.
Công nhận rằng vấn đề con nuôi quốc tế có thể có lợi thế là đem lại một gia đình lâu dài
cho những trẻ em không tìm được một gia đình thích hợp tại Nước gốc của mình.
Tin tưởng vào sự cần thiết phải áp dụng những biện pháp nhằm bảo đảm để thực hiện
việc nuôi con nuô quốc tế vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng các quyền cơ bản của
trẻ em và để ngăn chặn việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em.
Mong muốn thiết lập các quy định chung vì mục đích đó, có tính đến các nguyên tắc
được công nhận trong các văn kiện pháp lý quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp
quốc về quyền trẻ em ngày 20-11-1989 và Tuyên bố của Liên hợp quốc về các nguyên
tắc xã hội và pháp lý liên quan đến việc bảo vệ và phúc lợi trẻ em, Chỉ dẫn đặc biệt về
việc bảo trợ, nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài (Nghị quyết của Đại Hội đồng số
41/86 ngày 3-12-1986).
Đã thoả thuận những điều khoản sau:

CHƯƠNG I
PHẠM VI ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC
Điều 1
Những mục đích của Công ước này là:
a) Thiết lập những bảo đảm để việc nuôi con nuôi quốc tế diễn ra vì lợi ích tốt nhất của
trẻ em và tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em được công nhận trong luật pháp quốc tế;
b) Thiết lập một hệ thống hợp tác giữa các Nước ký kết để những đảm bảo trên được tôn
trọng và để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em;
1

c) Đảm bảo tại các Nước ký kết sự công nhận việc nuôi con nuôi được tiến hành theo
Công ước.
Điều 2
1. Công ước phải được áp dụng khi một trẻ em thường trú ở một Nước ký kết (Nước gốc)
đã, đang hoặc sẽ được chuyển đến một Nước ký kết khác (Nước nhận) sau khi đã được
một cặp vợ chồng hay một người thường trú ở Nước nhận nhận làm con nuôi tại Nước
gốc, hoặc vì mục đích của việc nuôi con nuôi như vậy tại Nước nhận hay Nước gốc.
2. Công ước chỉ áp dụng đối với những trường hợp nuôi con nuôi tạo ra mối quan hệ cha
mẹ và con lâu dài.
Điều 3
Công ước sẽ thôi không áp dụng nếu không có sự đồng ý nói tại mục c) Điều 17 trước khi
trẻ em đến tuổi 18.

CHƯƠNG II
NHỮNG YÊU CẦU VỚI V...
CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33
VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH
VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ
(Hague Convention No.33 Protection of Children and Co-operation
in Respect of Intercountry Adoption)
Các quốc gia ký Công ước này,
Công nhận rằng để phát triển hài hoà toàn diện nhân cách của mình, trẻ em cần phải
được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương
cảm thông.
Nhắc lại rằng mỗi quốc gia cần phải ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ em
có thể được chăm sóc trong gia đình gốc của mình.
Công nhận rằng vấn đề con nuôi quốc tế có thể lợi thế là đem lại một gia đình lâu dài
cho những trẻ em không tìm được một gia đình thích hợp tại Nước gốc của mình.
Tin tưởng vào sự cần thiết phải áp dụng những biện pháp nhằm bảo đảm để thực hiện
việc nuôi con nuô quốc tế lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng các quyền bản của
trẻ em và để ngăn chặn việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em.
Mong muốn thiết lập các quy định chung mục đích đó, tính đến các nguyên tắc
được công nhận trong các văn kiện pháp quốc tế, đặc biệt Công ước của Liên hợp
quốc về quyền trẻ em ngày 20-11-1989 Tuyên bố của Liên hợp quốc về các nguyên
tắc hội pháp liên quan đến việc bảo vệ phúc lợi trẻ em, Chỉ dẫn đặc biệt về
việc bảo trợ, nuôi con nuôi trong ớc nước ngoài (Nghị quyết của Đại Hội đồng số
41/86 ngày 3-12-1986).
Đã thoả thuận những điều khoản sau:
CHƯƠNG I
PHẠM VI ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC
Điều 1
Những mục đích của Công ước này là:
a) Thiết lập những bảo đảm để việc nuôi con nuôi quốc tế diễn ra lợi ích tốt nhất của
trẻ em và tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em được công nhận trong luật pháp quốc tế;
b) Thiết lập một hệ thống hợp tác giữa các Nước ký kết để những đảm bảo trên được tôn
trọng và để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em;
1
CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CÔNG ƯỚC LA HAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ 9 10 123