Ktl-icon-tai-lieu

Cook-islands-table-of-contents

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
The Authors

11

Getting Started

13

Itineraries

18

Snapshot

21

Information
Sights & Activities
Quirky Aitutaki
Tours
Sleeping
Eating
Drinking &
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

History

22

’Atiu

The Culture

27

Cook Islands
Myths & Legends

34

Environment

39

Food & Drink

43

Rarotonga
History
The Culture
Environment
Orientation
Information
Avarua
Around the Island
Activities
Rarotonga for Children
Tours
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Aitutaki
History
Orientation

47
48
49
50
51
51
56
61
67
72
77
77
78
85
89
91
93
94

96
97
97

History
The Culture
Environment
Information
Dangers &
Annoyances
Sights &
Activities
Quirky ’Atiu
Tours
Sleeping
Eating
Drinking &
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Ma’uke
History
The Culture
Environment
Information
Dangers & Annoyances
Sights & Activities
Tours
Sleeping
Eating
Drinking &
Entertainment
Getting There & A
way
Getting Around

Mitiaro
History
The Culture

97
99
104
105
105
108
109
110
110
111

112
113
113
114
115
115
115
118
119
119
120
121
121
122
122

123
124
124
124
125
125
125
127
128
129
129
129
129

130
131
131

© Lonely Planet Publications
10 C O N T E N T S

Environment
Information
Dangers &
Annoyances
Sights & Activities
Quirky Mitiaro
Tours
Sleeping & Eating
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Mangaia
History
The Culture
Environment
Information
Sights & Activities
Tours
Sleeping
Eating
Drinking &
Entertainment
Shopping
Getting There &
Away
Getting Around

Palmerston
History
The Culture
Information
Quirky Palmerston
Sleeping & Eating
Getting There &
Away

The Northern
Group
MANIHIKI
History
Information
Sights & Activities
Sleeping & Eating
Getting There &
Away
RAKAHANGA
History
Information
Getting There &
Away
PENRHYN

131
131
132
133
134
135
135
135
135
135
135

136
137
137
138
139
139
141
142
143
143
143
144
144

145
146
146
146
147
147
147

148
150
150
151
152
152
152
152
153
153
154
154

History
Information
Sleeping
Getting There &
Away
PUKAPUKA
History
The Culture
Information
Getting There &
Away
NASSAU
History
Information
Getting There &
Away
SUWARROW
History
Getting There &
Away

154
155
155
155
156
156
156
157
157
158
158
158
158
158
158
159

Transport

174

Health

182

Language

188

Glossary

191

Behind the Scenes

193

Index

199

World Time Zones

203

ὄ
ὄ
ὄ
ὄ
ὄὄ
ὄ
ὄ ὄ
ὄὄὄ
Directory

160

204

M...
9
Contents
The Authors 11
Getting Started 13
Itineraries 18
Snapshot 21
History 22
The Culture 27
Cook Islands
Myths & Legends
34
Environment 39
Food & Drink 43
Rarotonga 47
History 48
The Culture 49
Environment 50
Orientation 51
Information 51
Avarua 56
Around the Island 61
Activities 67
Rarotonga for Children 72
Tours 77
Festivals & Events 77
Sleeping 78
Eating 85
Drinking & Entertainment 89
Shopping 91
Getting There & Away 93
Getting Around 94
Aitutaki 96
History 97
Orientation 97
Information 97
Sights & Activities 99
Quirky Aitutaki 104
Tours 105
Sleeping 105
Eating 108
Drinking &
Entertainment 109
Shopping 110
Getting There & Away 110
Getting Around 111
’Atiu 112
History 113
The Culture 113
Environment 114
Information 115
Dangers &
Annoyances 115
Sights &
Activities 115
Quirky ’Atiu 118
Tours 119
Sleeping 119
Eating 120
Drinking &
Entertainment 121
Shopping 121
Getting There & Away 122
Getting Around 122
Mauke 123
History 124
The Culture 124
Environment 124
Information 125
Dangers & Annoyances 125
Sights & Activities 125
Tours 127
Sleeping 128
Eating 129
Drinking &
Entertainment 129
Getting There & A
way 129
Getting Around 129
Mitiaro 130
History 131
The Culture 131
© Lonely Planet Publications
Cook-islands-table-of-contents - Trang 2
Cook-islands-table-of-contents - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cook-islands-table-of-contents 9 10 979