Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của
chúng với chất lượng môi trường nước Sông
Hồng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên,
Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Dương Văn Long
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát về hệ sinh thái sông, tìm hiểu về đa dạng sinh học và vai trò của
đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nước. Xác định thành phần loài cá của lưu
vực sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, tỉnh Hưng
Yên. Nghiên cứu biến động về thành phần loài cá của lưu vực sông Hồng theo
không gian và thời gian. Phân tích mối quan hệ giữa thành phần loài cá và độ phong
phú của chúng với một số yếu tố sinh thái thủy, lý hóa. Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh
học (index of biotic intergrity-IBI) cá để đánh giá chất lượng môi trường nước Sông
Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên.
Keywords. Sinh thái học; Môi trường nước; Cá; Đa dạng sinh học; Sông Hồng
Content
Nội dung của đề tài bao gồm:
1. Xác định thành phần loài cá của lưu vực sông Hồng thuộc địa phận thành phố
Hưng Yên và huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
2. Nghiên cứu biến động về thành phần loài cá của lưu vực sông Hồng theo không
gian và thời gian.
3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần loài cá và độ phong phú của chúng với
một số yếu tố sinh thái thủy, lý hóa.
4. Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học (index of biotic intergrity-IBI) cá để đánh giá chất
lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện
Kim Động - tỉnh Hưng Yên.

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về hệ sinh thái sông
1.1.1. Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam
Hai hệ thống sông lớn nhất ở nước ta là hệ thống sông Hồng – Thái Bình và Cửu
Long – Đồng Nai.
1.1.2. Đặc điểm đặc trƣng của hệ sinh thái sông
1.1.2.1. Đặc điểm môi trƣờng sống trong sông
Đặc trưng của các hệ sinh thái này là nước luôn vận động; điều kiện sống trong sông
biến động theo mùa nước cạn và nước lũ.
Tốc độ dòng chảy phụ thuộc vào độ dốc của dòng sông và lượng nước chứa trong
sông ở những mùa khác nhau.
Mực nước của sông phụ thuộc vào điều kiện khí hậu của từng vùng.
Nhiệt độ nước trong sông phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ của nước cấp cho sông, khí
hậu vùng mà dòng nước chảy qua.
Độ trong của nước sông phụ thuộc chính vào hàm lượng các chất chứa trong nước.
1.1.2.2. Những đặc điểm thích nghi quan trọng của quần xã sinh vật ở sông
Ở các đại diện thuộc quần xã nơi ...
Đa dạng sinh hc v cá và mối quan h ca
chúng với chất lượng môi trường nước Sông
Hng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên,
Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Dương Văn Long
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Xuân Huấn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Khái quát về h sinh thái sông, tìm hiểu v đa dạng sinh học và vai trò của
đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nước. c định thành phần loài của lưu
vực sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, tnh Hưng
Yên. Nghiên cu biến động v thành phần loài của lưu vực sông Hồng theo
không gian thời gian. Phân tích mi quan h giữa thành phần loài đ phong
phú của chúng với mt s yếu t sinh thái thủy, hóa. S dng ch s t hp sinh
hc (index of biotic intergrity-IBI) đ đánh giá chất ợng môi trường nước Sông
Hng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên.
Keywords. Sinh thái học; Môi trường nước; ; Đa dạng sinh hc; Sông Hồng
Content
Ni dung ca đề tài bao gồm:
1. Xác định thành phần loài của lưu vực sông Hồng thuộc địa phận thành phố
Hưng Yên và huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
2. Nghiên cứu biến động về thành phần loài của lưu vực sông Hồng theo không
gian và thời gian.
3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần loài cá độ phong phú của chúng với
một số yếu tố sinh thái thủy, lý hóa.
4. Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học (index of biotic intergrity-IBI) cá để đánh giá chất
lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên huyện
Kim Động - tỉnh Hưng Yên.
Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận Thành phố Hưng Yên, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 9 10 11