Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5553 lần   |   Lượt tải: 38 lần
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
,
Doanh nghiệp xây lắp (DNXL) hiểu theo cách chung nhất là những doanh nghiệp sản
xuất, lắp đặt với sản phẩm là các công trình đầu tư xây dựng cơ bản như: nhà ở, văn
phòng, trung tâm thương mại, đường giao thông,… Các sản phẩm của DNXL có ý nghĩa
to lớn vì chúng góp phần tăng thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế, phát triển nền kinh
tế, góp phần đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
DNXL có những đặc điểm đặc riêng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán của kiểm toán
viên:
- Sản phẩm xây dựng có tính cố định tại địa điểm xây dựng (không thuộc đối tượng
lưu thông - nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm). Do đó, sẽ có nhiều
khoản chi phí phát sinh đi kèm khó kiểm soát ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh
doanh sản phẩm xây lắp, như: Chi phí điều động công nhân, điều động máy móc
thi công, chi phí xây dựng các công trình tạm thời (lán trại, nhà tạm…). Do đó, sự
đúng đắn, hợp lý của các khoản mục này là vấn đề mà cả kế toán và kiểm toán cần
quan tâm.
- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu
tư từ trước (giá dự thầu). Giá dự toán (trong chỉ định thầu) hoặc giá dự thầu (trong
đấu thầu) là giá bán hày còn gọi là doanh thu hoạt động xây lắp. Vì vậy, doanh thu
sản phẩm xây lắp thường được xác định trước khi sản xuất sản phẩm, còn đối với
các hàng hóa khác thì doanh thu chỉ được xác định sau khi bán được sản phẩm.
Kiểm toán cần thiết phải xác định tính hợp lý của doanh thu, thời điểm ghi nhận
doanh thu.

- Sản phẩm xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa phương, có tính đa dạng và
cá biệt cao về công dụng, hình thức và phương pháp xây dựng. Do đó, tổ chức
quản lý xây dựng cũng như các biện pháp thi công mỗi công trình khác nhau nên
dự toán chi phí cũng như giá thành thực tế sản xuất sản phẩm cũng khác nhau.
Điều đó dẫn đến khâu kiểm toán chi phí trực tiếp đối với từng công trình phải căn
cứ vào những quy định, tài liệu cụ thể cho từng công trình.
-

Sản phẩm xây dựng thường có kích thước lớn, thời gian xây dựng lâu dài. Kết cấu
của sản phẩm xây dựng rất phức tạp. Từ đặc điểm này đòi hỏi vốn đầu tư lớn, vật
tư, lao động, máy thi công nhiều....Ngoài ra, chu kỳ sản xuất dài, vốn bỏ vào dễ bị
ứ đọng, gây lãng phí, hoặc ngược lại nếu thiếu vốn sẽ làm công tác thi công bị
gián đoạn, kéo dài thời gian xây dựng. Do đó, nhiệm vụ kiểm soát khối lượng và
chất lượng chi phí đầu vào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi t...
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

,
-
Doanh nghiệp xây lắp (DNXL) hiểu theo ch chung nhất những doanh nghiệp sản
xuất, lắp đặt với sản phẩm các công trình đầu xây dựng bản như: nhà ở, văn
phòng, trung tâm thương mại, đường giao thông,… Các sản phẩm của DNXL ý nghĩa
to lớn vì chúng góp phần tăng thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế, phát triển nền kinh
tế, góp phần đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
DNXL những đặc điểm đặc riêng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán của kiểm toán
viên:
- Sản phẩm y dựng tính cố định tại địa điểm y dựng (không thuộc đối ợng
lưu thông - nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm). Do đó, sẽ nhiều
khoản chi phí phát sinh đi m khó kiểm soát ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh
doanh sản phẩm xây lắp, như: Chi phí điều động công nhân, điều động y móc
thi công, chi phí xây dựng các công trình tạm thời (lán trại, nhà tạm…). Do đó, sự
đúng đắn, hợp lý của các khoản mục này là vấn đề cả kế toán và kiểm toán cần
quan tâm.
- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu
từ trước (giá dự thầu). Giá dự toán (trong chỉ định thầu) hoặc giá dự thầu (trong
đấu thầu) là giá bán hày còn gọi doanh thu hoạt độngy lắp. Vì vậy, doanh thu
sản phẩm xây lắp thường được xác định trước khi sản xuất sản phẩm, n đối với
các hàng hóa khác thì doanh thu chỉ được xác định sau khi bán được sản phẩm.
Kiểm toán cần thiết phải xác định tính hợp của doanh thu, thời điểm ghi nhận
doanh thu.
Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính 9 10 844