Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của
Công nhân lao động phổ thông tại
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Ngô Quỳnh Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 603180
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Duy Yên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Xây dựng cơ sở lý luận về định hướng giá trị nghề nghiệp như: giá trị, định
hướng giá trị, định hướng giá trị nghề nghiệp ... Điều tra thực trạng đặc điểm định hướng
giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ. Đề
xuất các kiến nghị để việc sử dụng nguồn nhân lực là công nhân vệ sinh công nghiệp tại
Công ty được hiệu quả hơn nữa.
Keywords.Tâm lý học; Định hướng nghề nghiệp; Công nhân; Tâm lý học công nghiệp

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
- Tầm quan trọng của định hướng giá trị với con người: định hướng thái độ của con
người, thúc đẩy hành động, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực, giá trị…
- Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế thị trường… các giá trị sống, giá trị nghề
nghiệp đang bị đảo lộn, gây ra nhiều hậu quả về mặt tâm lý, xã hội…
- Công ty TNHH Hoàn Mỹ là công ty… thực tế hiện nay nhiều công nhân của công ty
chưa thực sự yên tâm với công việc, nhiều công nhân chỉ xác định làm tạm thời để tìm
kiếm công việc khác, thậm chí coi công việc của mình là thấp kém….
Xuất phát từ đó, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu… với mục đích tìm hiểu
định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân.
2.Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công
ty TNHH Hoàn Mỹ. Trên cơ sở đó đề xuất các một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn lao động tại công ty.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
-

Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài: giá trị, định hứơng giá trị, định hướng giá trị
nghề nghiệp ...

-

Điều tra thực trạng đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao
động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
1

-

Đề xuất các kiến nghị để việc sử dụng nguồn nhân lực là công nhân vệ sinh
công nghiệp tại công ty được hiệu quả hơn nữa.

4. Đối tƣợng nghiên cứu
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
5. Khách thể nghiên cứu
Tiến hành nghiên cứu trong phạm vi 300 khách thể trong đó
-

200 khách thể là công nhân hiện đang làm việc tại Công ty Hoàn Mỹ

-

20 khách thể là các cấp quản lý (giám sát, nhân viên các phòng ban trong công
ty).

6. Phạm vi nghiên cứu
Tập trung nghiên cứu đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân ...
1
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của
Công nhân lao động phổ thông tại
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Ngô Quỳnh Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 603180
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Duy Yên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Xây dựng sở lý luận về định hướng giá trị nghề nghiệp như: giá trị, định
hướng giá trị, định hướng giá trị nghề nghiệp ... Điều tra thực trạng đặc điểm định hướng
giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ. Đ
xuất các kiến nghị để việc sử dụng nguồn nhân lực công nhân vệ sinh công nghiệp tại
Công ty được hiệu quả hơn nữa.
Keywords.Tâm lý học; Định hướng nghề nghiệp; Công nhân; Tâm lý học công nghiệp
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
- Tầm quan trọng của định hướng giá trị với con người: định hướng thái độ của con
người, thúc đẩy hành động, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực, giá trị…
- Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế thị trường… các giá trsống, giá trị ngh
nghiệp đang bị đảo lộn,y ra nhiều hậu quả về mặt tâm lý, xã hội
- Công ty TNHH Hoàn Mcông ty… thực tế hiện nay nhiều công nhân của công ty
chưa thực sự yên tâm với công việc, nhiều công nhân chỉ xác định làm tạm thời để tìm
kiếm công việc khác, thậm chí coi công việc của mình là thấp kém….
Xuất phát từ đó, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu… với mục đích m hiểu
định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân.
2.Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công
ty TNHH Hoàn Mỹ. Trên sở đó đề xuất các một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn lao động tại công ty.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng sở luận của đề tài: giá trị, định hứơng giá trị, định hướng giá trị
nghề nghiệp ...
- Điều tra thực trạng đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao
động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn M
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của Công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ 9 10 831