Ktl-icon-tai-lieu

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống
tinh thần của giới trẻ
(Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3
trong 2 năm 2009 và 2010)
Đào Thi ̣Phƣơng Trà
Trƣờng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Đinh Văn Hƣờng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khảo sát về đ ời sống tinh thần của giới trẻ và vài trò của báo chí. Phân
tích, nhận xét về các chƣơng trình truyền hình dành cho giới trẻ hiện nay đang phát
sóng trên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tìm hiểu phƣơng th ức chuyển tải thông
điệp trong các chƣơng trình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC qua xây dƣ̣ng bô ̣
nhâ ̣n diê ̣n chƣơng trình , ngƣời dẫn chƣơng trình , các thể loại báo chí đƣợc sử dụng
trong chƣơng trinh cũng n hƣ talk show. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để những
̀
chƣơng trình này thiết thực và có ý nghĩa hơn với đông đảo bộ phận thanh niên trên
khắp cả nƣớc cũng nhƣ có sức hấp dẫn và thu hút khán giả hơn nữa.
Keywords. Báo chí; Đài truyền hình; Thanh niên; Truyền hình kỹ thuật số
Content
 Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Ngày 19/8/2004, Ban biên tập Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra đời,
tiền thân của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày nay, có trụ sở tại số 65 Lạc Trung –
Quận Hai Bà Trƣng – Thành phố Hà Nội. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trực thuộc tổng
công ty truyền thông đa phƣơng tiện VTC – là tổng công ty có 30 đơn vị thành viên hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông ... So với lịch sử 85 năm
báo chí Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2010) thì con đƣờng 6 năm thành lập của Đài truyền
hình kỹ thuật số VTC vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên, Đài truyền hình VTC đã có những bƣớc đi
khá dài trong công nghệ sản xuất truyền hình cũng nhƣ phạm vi phủ sóng và sức hấp dẫn của
các chƣơng trình truyền hình trong đông đảo khán giả trên khắp mọi miền tổ quốc, nhất là đối
tƣợng khán giả trẻ.
Từ một Ban biên tập Truyền hình kỹ thuật số ra đời năm 2004, nay đã phát triển thành
một Đài Truyền hình Kỹ thuật số lớn mạnh, có qui mô toàn quốc với hơn 1000 cán bộ, phóng
viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... với các chƣơng trình thông tin, giải trí hấp dẫn, đặc biệt là
các chƣơng dành cho giới trẻ. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã trở thành thành viên chính
thức của tổ chức Hiệp hội PTTH Châu Á - Thái Bình Dƣơng (ABU) vào tháng 11/2006.
Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất ở Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC là đội ngũ phóng
viên, biên tập viên, kỹ...
 thut s VTC vi sng
tinh thn ca gii tr
(2, VTC10, VTCHD3
trong 2 2009 2010)


 
i hc Khoa h
Lu ThS.  : 60 32 01
ng dn: PGS.TS. 

o v: 2010
Abstract.  i sng tinh thn ca gii tr 
 i tr hi
 thut s VTC. c chuyn t
 thut s 




 , 


 , 


   xut mt s gi nhng
t tho b ph
khp c c hp d a.
Keywords. ; ; ; Truy thut s
Content
Tính thời sự và lý do chọn đề tài
 thut s i,
ti thut s  s ti s 65 Lc Trung
Qu   thut s VTC trc thuc tng
yn VTC  t
 i lch s 
t Nam (21/6/1925  p cn
nh k thut s VTC vt tr
 sn xut truym vi ph c hp dn ca
 p mi min t quc, nhi
 tr.
T mp Truy thut s 
m thut s ln mc v
 thup dc bi
i tr thut s  
thc ca t chc Hip h- 
m ni bt d nhn thy nht  thut s 
 thut tr, phn lu
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010) 9 10 50