Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1997 đến năm 2009

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát
triển kinh tế du lịch từ năm 1997
đến năm 2009
Nguyễn Thị Vân
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hồng Chương
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tập hợp và hệ thống hoá các nguồn tư liệu liên quan nhằm nghiên cứu
những vấn đề lý luận về du lịch, về phát triển du lịch, về phát triển kinh tế du lịch và
cơ sở thực tiễn tại Đà Nẵng cho phát triển du lịch và kinh tế du lịch. Nghiên cứu một
cách chân thực, toàn diện những chủ trương, chính sách và quá trình Đảng bộ thành
phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển du lịch trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2009.
Đánh giá những kết quả, hạn chế trong phát triển du lịch ở Đà Nẵng và đưa ra những
bài học kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển
du lịch.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế du lịch; Đường lối
lãnh đạo; Đà Nẵng
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, tại nhiều quốc gia, du lịch nhanh chóng trở thành một ngành kinh tế mũi
nhọn và có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội. Theo thống kê của UNWTO năm 2007, du lịch toàn cầu đã đem lại nguồn thu tới 735 tỉ USD và tạo ra việc làm cho
gần 300 triệu người mỗi năm. Tuyên bố Osaka của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Thế giới tại
Nhật Bản (1994) đã chỉ rõ “du lịch là con đẻ của hoà bình, là phương tiện củng cố hoà bình,
là phương tiện cân bằng cán cân thanh toán quốc tế”.
Ở Việt Nam, phát triển du lịch là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước.
Trước năm 2000, du lịch Việt Nam đứng vào hạng thấp nhất trong khu vực. Hiện nay,
khoảng cách phát triển này đã được rút ngắn. Tính đến năm 2009, so với nhiều nước trong
khu vực Đông Nam Á, du lịch Việt Nam chỉ đứng sau du lịch Malaixia, Singapo, Thailan,
Indonexia. Du lịch Việt Nam được Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới xếp thứ 7 thế giới
về tăng trưởng lượng khách trong tổng số 174 nước và được xếp vào nhóm 10 điểm đến hàng
đầu thế giới. Du lịch là một trong ít ngành kinh tế của Việt Nam mang lại nguồn thu trên 2 tỉ
USD mỗi năm. Điều này cho thấy, ở Việt Nam, du lịch là một trong những ngành kinh tế
quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Đà Nẵng là một thành phố nằm ở dải đất miền Trung Việt Nam, có vị trí chiến lược
về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát
triển du lịch. Trong lịch sử, Đà Nẵng đã sớm trở thành một trong những thành phố lớn củ...
Đảng b thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát
trin kinh tế du lch t năm 1997
đến năm 2009
Nguyn Th n
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Hồng Chương
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tp hợp hệ thống hoá các nguồn tư liệu liên quan nhằm nghiên cứu
nhng vấn đ lý luận v du lch, v phát trin du lch, v phát trin kinh tế du lịch
cơ sở thc tin tại Đà Nẵng cho phát triển du lịch và kinh tế du lịch. Nghiên cứu mt
cách chân thực, toàn din nhng ch trương, chính sách quá trình Đng b thành
ph Đà Nẵng lãnh đạo phát triển du lch trong thi gian t năm 1997 đến năm 2009.
Đánh giá những kết qu, hn chế trong phát triển du lch Đà Nẵng và đưa ra những
bài học kinh nghiệm trong quá trình Đảng b thành ph Đà Nẵng lãnh đạo phát trin
du lch.
Keywords. Lch s Vit Nam; Đảng Cng sn Vit Nam; Kinh tế du lch; Đường li
lãnh đạo; Đà Nẵng
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, tại nhiều quốc gia, du lịch nhanh chóng trở thành một ngành kinh tế mũi
nhọn nh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội. Theo thống của UN-
WTO năm 2007, du lịch toàn cầu đã đem lại nguồn thu tới 735 tỉ USD và tạo ra việc làm cho
gần 300 triệu người mỗi năm. Tuyên bố Osaka của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Thế giới tại
Nhật Bản (1994) đã chỉ rõ “du lịch con đẻ của hoà bình, phương tiện củng cố hoà bình,
là phương tiện cân bằng cán cân thanh toán quốc tế”.
Việt Nam, phát triển du lịch mối quan tâm thường xuyên của Đảng Nhà nước.
Trước năm 2000, du lịch Việt Nam đứng vào hạng thấp nhất trong khu vực. Hiện nay,
khoảng cách phát triển y đã được rút ngắn. Tính đến m 2009, so với nhiều nước trong
khu vực Đông Nam Á, du lịch Việt Nam chỉ đứng sau du lịch Malaixia, Singapo, Thailan,
Indonexia. Du lịch Việt Nam được Hội đồng Du lịch Lữ hành Thế giới xếp thứ 7 thế giới
về tăng trưởng lượng khách trong tổng số 174 nước và được xếp vào nhóm 10 điểm đến hàng
đầu thế giới. Du lịch là một trong ít ngành kinh tế của Việt Nam mang lại nguồn thu trên 2 t
USD mỗi năm. Điều này cho thấy, Việt Nam, du lịch một trong những ngành kinh tế
quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Đà Nẵng một thành phố nằm dải đất miền Trung Việt Nam, vị trí chiến lược
về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát
triển du lịch. Trong lịch sử, Đà Nẵng đã sớm trở thành một trong những thành phố lớn của cả
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1997 đến năm 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1997 đến năm 2009 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1997 đến năm 2009 9 10 849