Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2010

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu
công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2010
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về phát triển khu công
nghiệp (KCN) từ năm 2000 đến 2010. Trình bày yêu cầu khách quan Đảng bộ tỉnh
Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KCN tronh những năm 2000-2010. Phân tích, luận giải
làm rõ chủ trương và quá trình chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về phát triển
KCN từ năm 2000-2010. Đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số
kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KCN trong 10
năm (2000-2010).
Keywords. Lịch sử Đảng; Khu công nghiệp; Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; Giai đoạn
2000-2010; Đảng Cộng sản Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Chủ trương xây dựng các KCN là một trong những phương hướng đúng đắn, phù hợp,
cần thiết trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Phát triển các KCN có ý nghĩa quan
trọng nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển công nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế trong thực hiện CNH,HĐH ở Việt Nam. Các KCN không chỉ có vai trò to lớn
đối với phát triển kinh tế mà nó còn củng cố quốc phòng trong quá trình hội nhập quốc tế hiện
nay. KCN là nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước nhằm thực hiện mục tiêu
tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó KCN còn là nơi thu hút và tạo thêm nhiều việc làm cho
người lao động, góp phần giải quyết nhiều vấn đề KT - XH khác, tạo điều kiện cho chúng ta
tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến thông qua đó chúng ta học
hỏi cách quản lý tiên tiến và nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân.
Tỉnh Bắc Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển KCN. Bắc Ninh là một tỉnh nằm
trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc (Khu vực đồng bằng Bắc Bộ) của Việt Nam. Ngay
từ khi tái lập tỉnh năm 1997, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng
định hướng phát triển KT - XH là “tập trung đầu tư xây dựng phát triển các KCN, cụm công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…phấn đấu đưa tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015”
[50]. Trong những năm đổi mới, xây dựng KCN ở tỉnh Bắc Ninh có những bước phát triển
nhanh so với nhiều địa phương trong cả nước, bước đầu giành được những thành tựu quan
trọng.
Việc tìm hiểu quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KCN từ nă...
Đảng b tnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu
công nghiệp t năm 2000 đến năm 2010
Nguyn Th Thanh Huyn
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích s lãnh đạo của Đảng b tnh Bc Ninh v phát triển khu công
nghip (KCN) t năm 2000 đến 2010. Trình bày u cầu khách quan Đảng b tnh
Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KCN tronh những năm 2000-2010. Phân tích, lun gii
làm chủ trương quá trình chỉ đo của Đảng b tnh Bc Ninh v phát triển
KCN t năm 2000-2010. Đánh gthành tựu, hn chế, nguyên nhân rút ra một s
kinh nghim t quá trình Đảng b tnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KCN trong 10
năm (2000-2010).
Keywords. Lch s Đảng; Khu công nghiệp; Đảng b tnh Bc Ninh; Giai đoạn
2000-2010; Đảng Cng sn Vit Nam
Content
M ĐẦU
1.Tính cp thiết ca đề tài
Ch trương xây dng các KCN là mt trong nhng phương hướng đúng đn, phù hp,
cn thiết trong chiến lược phát trin đất nước hin nay. Phát trin các KCN có ý nghĩa quan
trng nhm thu hút các ngun lc đ phát trin công nghip thúc đẩy quá trình chuyn dch
cơ cu kinh tế trong thc hin CNH,HĐH Vit Nam. Các KCN không ch có vai trò to ln
đối vi phát trin kinh tế mà nó còn cng c quc phòng trong quá trình hi nhp quc tế hin
nay. KCN là nơi thu hút vn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước nhm thc hin mc tiêu
tăng trưởng kinh tế. Bên cnh đó KCN còn là nơi thu hút và to thêm nhiu vic làm cho
người lao động, góp phn gii quyết nhiu vn đề KT - XH khác, to điu kin cho chúng ta
tiếp cn vi k thut và công ngh hin đại ca các nưc tiên tiến thông qua đó chúng ta hc
hi cách qun lý tiên tiến và nâng cao tay ngh ca đội ngũ công nhân.
Tnh Bc Ninh có nhiu tim năng, li thế phát trin KCN. Bc Ninh là mt tnh nm
trong khu vc kinh tế trng đim phía Bc (Khu vc đồng bng Bc B) ca Vit Nam. Ngay
t khi tái lp tnh m 1997, Đảng b, chính quyn và nhân dân tnh Bc Ninh đã xây dng
định hướng phát trin KT - XH là tp trung đầu tư xây dng phát trin các KCN, cm công
nghip, tiu th công nghipphn đấu đưa tnh tr thành tnh công nghip vào năm 2015
[50]. Trong nhng năm đổi mi, xây dng KCN tnh Bc Ninh có nhng bước phát trin
nhanh so vi nhiu địa phương trong c nưc, bước đu giành đưc nhng thành tu quan
trng.
Vic tìm hiu quá trình Đng b tnh Bc Ninh lãnh đạo phát trin KCN t năm 2000
đến năm 2010, tng kết nhng thành công, nhng khuyết đim hn chế và rút ra nhng bài
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2010 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển khu công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2010 9 10 354