Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo
dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010
Lê Thị Yến
Trung tâm Đào tạo, Bồi dƣỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội,
những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc thực hiện đƣờng lối đổi mới sự nghiệp
Giáo dục phổ thông ở tỉnh Thanh Hóa. Trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng
bộ tỉnh Thanh Hóa vận dụng quan điểm, đƣờng lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về
giáo dục đào tạo, GDPT và đề ra các chủ trƣơng, chính sách cũng nhƣ chỉ đạo thực hiện
phát triển Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm 1996 đến năm 2010. Nêu những
thành tựu cơ bản và những hạn chế trong quá trình Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo phát
triển Giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010. Rút ra những kinh nghiệm thực
tiễn trong lãnh đạo phát triển Giáo dục phổ thông ở địa phƣơng.
Keywords. Lịch sử Đảng; Thanh Hóa; Đƣờng lối lãnh đạo; Phát triển giáo dục

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục phổ thông là nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân của nƣớc ta,
nó đặt những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngƣời
cũng là tiền đề cho học sinh tiếp tục học lên những bậc cao hơn nhƣ: trung cấp, cao
đẳng, đại học, đi vào cuộc sống,…
Bƣớc sang thế kỉ XXI, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển nhƣ vũ bão và trở
thành một yếu tố trực tiếp của lực lƣợng sản xuất. Sự hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi
trình độ ngày càng cao của các quốc gia.Nền kinh tế tri thức ra đời, hàm lƣợng trí tuệ
kết tinh trong sản phẩm ngày càng tăng.Chính vì thế, Đảng ta đã sớm xác định: Giáo
dục là quốc sách hàng đầu và là động lực đƣa đất nƣớc thoát khỏi nghèo nàn, lạc
hậu.Tại Hội nghị TW2 khóa VIII (1996), Đảng ta đã đƣa ra định hƣớng Chiến lƣợc phát
triển giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng trong thời kì đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tƣ tƣởng
này tiếp tục đƣợc nhấn mạnh và cụ thể hóa qua các Đại hội: IX, X, X.
Nhận thức đúng đắn về đƣờng lối đổi mới, đẩy mạnh phát triển giáo dục phổ
thông thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kịp
thời đề ra những chủ trƣơng, chính sách nhằm hiện thực hóa các chủ trƣơng của Đảng.

Nhờ vậy, trong những năm qua giáo dục phổ...
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo
dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010
Lê Thị Yến
Trung tâm Đào tạo, Bồi dƣỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Ngƣời ng dn: PGS.TS. Nguyn Trọng Phúc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích các đặc điểm v điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - hội,
những thuận lợi khó khăn tác động đến việc thực hiện đƣờng lối đổi mới sự nghiệp
Giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa. Trình bày một cách hệ thống quá trình Đảng
bộ tỉnh Thanh Hóa vận dụng quan điểm, đƣờng lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về
giáo dục đào tạo, GDPT và đề ra các chủ trƣơng, chính sách cũng nhƣ chỉ đạo thực hiện
phát triển Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm 1996 đến năm 2010. Nêu những
thành tựu bản những hạn chế trong quá trình Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo phát
triển Giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010. Rút ra những kinh nghiệm thực
tiễn trong lãnh đạo phát triển Giáo dục phổ thông ở địa phƣơng.
Keywords. Lịch sử Đảng; Thanh Hóa; Đƣờng lối lãnh đạo; Phát triển giáo dục
Content.
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục phổ thông nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân của nƣớc ta,
đặt những sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mỹ các kỹ năng bản nhằm hình thành nhân cách con ngƣời
cũng tiền đề cho học sinh tiếp tục học lên những bậc cao hơn nhƣ: trung cấp, cao
đẳng, đại học, đi vào cuộc sống,…
Bƣớc sang thế kỉ XXI, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển nhƣbão trở
thành một yếu tố trực tiếp của lực lƣợng sản xuất. Sự hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi
trình độ ngày càng cao của các quốc gia.Nền kinh tế tri thức ra đời, m lƣợng trí tuệ
kết tinh trong sản phẩm ngày càng tăng.Chính thế, Đảng ta đã sớm xác định: Giáo
dục quốc sách ng đầu và động lực đƣa đất nƣớc thoát khỏi nghèo nàn, lạc
hậu.Tại Hội nghị TW2 khóa VIII (1996), Đảng ta đã đƣa ra định hƣớng Chiến lƣợc phát
triển giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng trong thời kì đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Thực sự coi giáo dục quốc sách hàng đầu. tƣởng
này tiếp tục đƣợc nhấn mạnh và cụ thể hóa qua các Đại hội: IX, X, X.
Nhận thức đúng đắn về đƣờng lối đổi mới, đẩy mạnh phát triển giáo dục ph
thông thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kịp
thời đề ra những chủ trƣơng, chính sách nhằm hiện thực hóa các chủ trƣơng của Đảng.
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010 9 10 584