Ktl-icon-tai-lieu

Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng An ninh miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975
Vũ Thị Thu Hiền
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống các chủ trƣơng, chính sách, biện pháp của Đảng trong lãnh đạo
xây dựng lực lƣợng an ninh miền Nam; quá trình chỉ đạo xây dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam. Trình bày và phân tích quá trình thực thi sự lãnh đạo của Đảng, gắn với
những giai đoạn khác nhau, hoàn cảnh lịch sử cụ thể và những kết quả cụ thể. Đánh
giá ƣu điểm và hạn chế của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Miền Nam; Lực lƣợng an ninh;
Giai đoạn 1960-1975

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc là bản anh hùng ca vĩ đại
trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đã chứng
minh truyền thống yêu nƣớc quật cƣờng, trí thông minh và tài thao lƣợc của dân tộc
trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.
Trong chiến công chung của dân tộc, lực lƣợng Công an nhân dân dƣới sự lãnh
đạo của Đảng Lao động Việt Nam đã từng bƣớc trƣởng thành, đọ sức và đánh thắng bộ
máy chiến tranh gián điệp của tên đế quốc sừng sỏ nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất
trong chiến tranh gián điệp, tâm lý và bình định, góp phần bảo vệ miền Bắc, giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Lực lƣợng An ninh miền Nam là một bộ phận quan trọng của lực lƣợng Công
an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nƣớc. Xuất phát từ nhiệm vụ cụ
thể của cách mạng miền Nam, Đảng đã chú trọng công tác xây dựng An ninh miền
Nam từ không đến có, từ ít đến nhiều, thành một tổ chức chặt chẽ với nhiệm vụ đấu
tranh chống lại âm mƣu, hoạt động của các cơ quan tình báo, mật vụ, cảnh sát đặc biệt,

biệt kích và các tổ chức trá hình khác của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, bảo vệ Đảng,
bảo vệ nhân dân, bảo vệ các lực lƣợng và phong trào cách mạng miền Nam, bảo vệ
miền Bắc và tiến tới thống nhất Tổ quốc.
Thời kỳ chống Mỹ, cứu nƣớc là thời kỳ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công
tác xây dựng lực lƣợng An ninh miền Nam. Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của
công tác này, Đảng chủ trƣơng tuyển chọn, đào tạo, xây dựng cơ sở, chuẩn bị chu đáo
cho quá trình thành lập hệ thống tổ chức an ninh với một đội ngũ cán bộ dày dạn kinh
nghiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với dân, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo...
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975
Vũ Thị Thu Hiền
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống các chủ trƣơng, chính sách, biện pháp của Đảng trong lãnh đạo
xây dựng lực lƣợng an ninh miền Nam; quá trình chỉ đạo y dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam. Trình bày phân ch quá trình thực thi sự lãnh đạo của Đảng, gắn với
những giai đoạn khác nhau, hoàn cnh lịch sử cụ thể những kết quả cụ thể. Đánh
giá ƣu điểm và hạn chế của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng lực lƣợng An ninh
miền Nam.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Miền Nam; Lực lƣợng an ninh;
Giai đoạn 1960-1975
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc bản anh hùng ca đại
trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đã chứng
minh truyền thống yêu nƣớc quật cƣờng, trí thông minh tài thao lƣợc của dân tộc
trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.
Trong chiến ng chung của dân tộc, lực lƣợng Công an nhân dân dƣới sự lãnh
đạo của Đảng Lao động Việt Nam đã từng bƣớc trƣởng thành, đọ sức và đánh thắng bộ
máy chiến tranh gián điệp của tên đế quốc sừng sỏ nhất, nhiều kinh nghiệm nhất
trong chiến tranh gián điệp, m bình định, góp phần bảo vệ miền Bắc, giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Lực lƣợng An ninh miền Nam một bộ phận quan trọng của lực lƣợng Công
an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nƣớc. Xuất phát từ nhiệm vụ cụ
thể của cách mạng miền Nam, Đảng đã ctrọng công tác y dựng An ninh miền
Nam từ không đến có, từ ít đến nhiều, thành một tổ chức chặt chẽ với nhiệm vụ đấu
tranh chống lại âm mƣu, hoạt động của các cơ quan tình báo, mật vụ, cảnh sát đặc biệt,
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng An ninh miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng An ninh miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng An ninh miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975 9 10 567