Ktl-icon-tai-lieu

Đảng với cuộc vận động nông dân miền Bắc giai đoạn 1954 – 1965

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng với cuộc vận động nông dân miền Bắc
giai đoạn 1954 – 1965
Trần Thị Kim Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Thịnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tập hợp và hệ thống hóa nguồn tư liệu có liên quan đến đề tài nhất là tư
liệu lưu giữ. Làm rõ chủ trương vận động nông dân của Đảng trong cải cách ruộng
đất (CCRĐ), khôi phục kinh tế, cải tạo nông nghiệp và làm nhiệm vụ chi viện cho
miền Nam. Những diễn biến chính của phong trào nông dân, thành tựu, hạn chế và
những kinh nghiệm chủ yếu trong công tác vận động nông dân thời kỳ này.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đường lối lãnh đạo; Giai cấp nông dân; Chính sách của
Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giai cấp nông dân luôn luôn có vai trò
đặc biệt, là lực lượng đông đảo nhất trong nhân dân, đồng thời cũng là đội quân chủ lực của
cách mạng. Vì vậy, trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác vận động nông dân luôn được coi
là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của Đảng. Khẳng định vai trò quan trọng của giai
cấp nông dân, Lênin viết: “Nhân tố thắng lợi không phải ở chỗ công nhân, tức vô sản, hoàn
toàn chiếm ưu thế trong dân số toàn quốc và ở tính tổ chức cao hơn của họ mà là ở chỗ vô sản
được sự ủng hộ của những người nông dân nghèo khổ…”[132, Tr. 424]. Thực tiễn lịch sử
cách mạng Việt Nam cũng chứng tỏ rằng, không có sự tham gia của giai cấp nông dân, thì đội
tiền phong của cách mạng Việt Nam - giai cấp công nhân khó có thể giành được bá quyền
lãnh đạo cách mạng, khó có thể tập hợp được lực lượng dân tộc đông đảo xung quanh mình
để hình thành mặt trận dân tộc thống nhất, nguồn sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh
giành độc lập và xây dựng đất nước.
Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, ngay từ
đầu, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã nhận thấy vai trò đặc biệt to lớn của giai
cấp nông dân và vấn đề liên minh công nông đối với cách mạng Việt Nam. Không giống giai
cấp nông dân các nước phương Tây, giai cấp nông dân Việt Nam mang những đặc điểm riêng
của một nước nông nghiệp lạc hậu nhưng có truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng
nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất vì nền độc lập của dân tộc. Thời thuộc Pháp,
giai cấp nông dân Việt Nam bị ba tầng áp bức bóc lột nặng nề: ách áp bức của giai cấp địa
chủ, tư sản và thực dân Pháp nên mối thù dân tộc và mối thù giai cấp hòa quyện làm một.

C...
Đảng vi cuc vận động nông dân miền Bc
giai đoạn 1954 1965
Trn Th Kim Dung
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đảng Cng sn Vit Nam
Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: TS. Lê Văn Thịnh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tp hợp hệ thống hóa nguồn liệu liên quan đến đề tài nhất
liệu lưu giữ. Làm chủ trương vận động nông dân của Đảng trong cải cách ruộng
đất (CCRĐ), khôi phục kinh tế, ci tạo nông nghiệp làm nhim v chi vin cho
min Nam. Nhng din biến chính của phong trào nông dân, thành tu, hn chế
nhng kinh nghim ch yếu trong công tác vận đng nông dân thời k này.
Keywords. Lch s Đng; Đưng lối lãnh đạo; Giai cấp nông dân; Chính sách của
Đảng; Đảng Cng sn Vit Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
Trong công cuộc xây dựng bảo v đất nước, giai cấp nông dân luôn luôn vai trò
đặc bit, lực lượng đông đảo nhất trong nhân dân, đồng thời cũng đội quân chủ lc ca
cách mạng. Vì vậy, trong mi thi k cách mạng, công tác vận động nông n luôn được coi
là một trong nhng nhim v cấp bách nhất ca Đảng. Khẳng định vai trò quan trọng ca giai
cấp nông dân, Lênin viết: “Nhân tố thng lợi không phải ch công nhân, tức sản, hoàn
toàn chiếm ưu thế trong dân số toàn quốc và ở tính tổ chức cao hơn của h mà là ở ch vô sn
được s ng h ca những người nông dân nghèo khổ…”[132, Tr. 424]. Thực tin lch s
cách mạng Việt Nam cũng chứng t rng, không có sự tham gia ca giai cấp nông dân, thì đội
tin phong ca cách mng Vit Nam - giai cấp công nhân khó th giành được quyền
lãnh đạo cách mạng, khó th tp hợp được lực lượng dân tộc đông đảo xung quanh mình
để hình thành mặt trận dân tộc thng nht, ngun sc mạnh địch trong cuộc đấu tranh
giành độc lp và xây dựng đất nước.
Vn dụng quan đim ch nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh c th Vit Nam, ngay t
đầu, ới ánh ng tư tưởng H Chí Minh, Đảng đã nhận thấy vai trò đặc bit to ln ca giai
cấp nông dân và vấn đề liên minh công nông đối với cách mạng Việt Nam. Không giống giai
cấp nông dân các nước phương Tây, giai cấp nông dân Việt Nam mang những đặc đim riêng
ca một nước nông nghiệp lc hậu nhưng truyền thống đoàn kết lòng yêu nước nng
nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bt khuất nền độc lp của dân tc. Thi thuộc Pp,
giai cấp nông dân Việt Nam b ba tầng áp bức bóc lột nng nề: ách áp bức ca giai cp địa
chủ, tư sản và thực dân Pháp nên mối thù dân tộc và mối thù giai cấp hòa quyện làm một.
Đảng với cuộc vận động nông dân miền Bắc giai đoạn 1954 – 1965 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng với cuộc vận động nông dân miền Bắc giai đoạn 1954 – 1965 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đảng với cuộc vận động nông dân miền Bắc giai đoạn 1954 – 1965 9 10 306