Ktl-icon-tai-lieu

Đảng với phong trào thanh niên miền Nam giai đoạn 1965-1975

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng với phong trào thanh niên miền Nam
giai đoạn 1965-1975
Nguyễn Thanh Hóa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60.22.56
Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Khang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày quá trình Đảng lãnh đạo đối với phong trào thanh niên và những
diễn biến chính của phong trào thanh niên miền Nam những năm 1965-1975. Phân tích
và làm rõ các đặc điểm của phong trào thanh niên miền Nam những năm 1965-1975. Rút
ra một số kinh nghiệm lãnh đạo phong trào thanh niên miền Nam của Đảng.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Phong trào thanh niên; Miền Nam Việt Nam; Lịch
sử Đảng; Đường lối lãnh đạo

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đi cùng chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ trẻ Việt Nam luôn thể hiện được vai
trò của mình trong mọi nhiệm vụ, nhất là chống ngoại xâm. Kể từ khi có Đảng, vai trò và
nhiệt huyết trong thanh niên càng được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn, chính họ là
những người đã làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên truyền thống đấu tranh
bất khuất của dân tộc. Hồ Chủ tịch đương thời rất đề cao vai trò của thanh niên, Người đã
ví họ như mùa xuân của dân tộc, là tương lai của đất nước. Trải qua mấy cuộc chiến
tranh giải phóng giành độc lập dân tộc, chống Pháp và chống Mỹ, người thanh niên đã
thể hiện được vai trò cách mạng của mình.
Từ những năm 20 (thế kỷ XX), thanh niên chính là những người lãnh nhận
nhiệm vụ của lịch sử, là người tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, là những
hạt nhân đầu tiên để góp phần thành lập nên một chính Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Sau khi Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng, phong trào thanh niên chính là lực lượng
đi đầu trong các cuộc đấu tranh cách mạng, giành chính quyền trong cuộc Cách mạng
tháng Tám. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, thanh
niên chính là đội quân chiến đấu dũng cảm để bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững và
củng cố chính quyền cách mạng. Kháng chiến bùng nổ, thanh niên hăng hái đi theo
tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã anh dũng đứng lên chiến đấu bảo
vệ Tổ quốc. Hàng vạn thanh niên đã lên đường “Nam tiến” để chiến đấu, 1,3 triệu
thanh niên đã tòng quân và trên 80 vạn thanh niên đã tham gia tự vệ, du kích, hàng

chục vạn hăng hái gia nhập đội thanh niên xung phong công tác và hàng triệu lượt
thanh niên đã xung phong đi dân công phục vụ tiền tuyến.
Năm 1954, sau khi hòa bình được lập lại, thanh niên chính là lực lượng xung kích
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng miền...
Đảng với phong trào thanh niên miền Nam
giai đoạn 1965-1975
Nguyễn Thanh a
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60.22.56
Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Khang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y quá trình Đảng lãnh đạo đối với phong trào thanh niên những
diễn biến chính của phong trào thanh niên miền Nam những năm 1965-1975. Phân tích
và làm các đặc điểm của phong trào thanh niên miền Nam những năm 1965-1975. Rút
ra một số kinh nghiệm lãnh đạo phong trào thanh niên miền Nam của Đảng.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Phong trào thanh niên; Miền Nam Việt Nam; Lịch
sử Đảng; Đường lối lãnh đạo
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đi cùng chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ trẻ Việt Nam luôn thể hiện được vai
trò của mình trong mọi nhiệm vụ, nhất là chống ngoại xâm. Kể từ khi có Đảng, vai trò
nhiệt huyết trong thanh niên càng được khơi dậy phát huy mạnh mẽ hơn, chính họ
những người đã làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên truyền thống đấu tranh
bất khuất của dân tộc. Hồ Chủ tịch đương thời rất đề cao vai trò của thanh niên, Người đã
họ như mùa xuân của dân tộc, tương lai của đất nước. Trải qua mấy cuộc chiến
tranh giải phóng giành độc lập dân tộc, chống Pháp chống M, người thanh niên đã
thể hiện được vai trò cách mạng của mình.
Từ nhng năm 20 (thế k XX), thanh niên chính những ngưi lãnh nhận
nhim v của lịch s, ni tiếp thu và truyền ch nghĩa Mác - nin, những
hạt nhân đầu tiên để góp phần thành lập nên một chính Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi Đảng ra đời và lãnh đo cách mạng, phong trào thanh niên chính lc lượng
đi đầu trong c cuc đu tranh ch mạng, gnh chính quyền trong cuc ch mạng
tháng Tám. Trong cuộc kháng chiến tng kỳ 9 m chống thực dân Pháp, thanh
niên chính là đội quân chiến đấu ng cảm để bo v đc lập dân tc, gi vững
củng c chính quyền cách mạng. Kháng chiến ng n, thanh niên ng hái đi theo
tiếng gọi của Đảng, ca Ch tch Hồ Chí Minh, đã anh dũng đứng lên chiến đấu bảo
vệ T quốc. ng vạn thanh nn đã n đưng “Nam tiến đ chiến đấu, 1,3 triệu
thanh nn đã tòng qn và trên 80 vn thanh niên đã tham gia t vệ, du ch, ng
Đảng với phong trào thanh niên miền Nam giai đoạn 1965-1975 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng với phong trào thanh niên miền Nam giai đoạn 1965-1975 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đảng với phong trào thanh niên miền Nam giai đoạn 1965-1975 9 10 120