Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch
sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG
Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Thanh Tuấn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Thắng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia và
Khu bảo tồn thiên nhiên. Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên du lịch sinh thái
ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long: Tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên xã
hội; Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ đa dạng sinh học trong
khu vực. Nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch trong khu vực, bao gồm:
Cơ cấu tổ chức của du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tình
hình nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động du lịch sinh thái (nhà
nghỉ, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giao thông, các dịch vụ khác ... ).
Trình bày định hướng phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Bái Tử
Long gồm các giải pháp kỹ thuật (quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất phục
vụ du lịch), giải pháp xã hội như giáo dục môi trường.
Keywords: Du lịch sinh thái; Tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường;
Bảo tồn thiên nhiên; Vườn Quốc gia Bái Tử Long
Content
MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài
ĐDSH là yếu tố quan trọng, không thể thay thế đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội. Do vậy, bảo tồn ĐDSH đã trở thành vấn để được cả xã hội quan tâm, đặc biệt là
tại các VQG và KBTTN.
DLST được coi là một trong những cách thức vừa hỗ trợ bảo tồn, đồng thời phát
triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả. Trong những năm gần đây, DLST đã có những
biến đổi mạnh mẽ, dần trở thành xu thế trên toàn cầu.

VQG Bái Tử Long được thành lập năm 2001, vị trí địa lí, địa hình và địa mạo đã
tạo cho VQG Bái Tử Long những giá trị đặc sắc không chỉ về ĐDSH, cảnh quan thiên
nhiên mà còn về giá trị lịch sử, văn hóa. Những điều đó đã tạo cho VQG Bái Tử Long có
tiềm năng rất lớn để phát triển DLST. Tuy nhiên, hiện nay tại VQG Bái Tử Long vẫn
chưa có định hướng phát triển đúng đắn cho hoạt động DLST. Vì vậy, chúng tôi chọn đề
tài nghiên cứu ”Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển DLST nhằm phục vụ công tác
bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”.
Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu tổng thể: Nghiên cứu, đề xuất phát triển DLST nhằm phục vụ cho công tác
bảo tồn ĐDSH, sử dụng hợp lý tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng
địa phương tại khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long.
* Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá ...
      xut phát trin du lch
sinh thái nhm phc v công tác bo tn ti VQG
Bái T Long, huyn, tnh Qung Ninh
Nguyn Thanh Tun
i hc Khoa hc T nhiên
Lung trong phát trin bn vng
ng dn: ng
o v: 2012
Abstract:  lun v du lch sinh thái n Quc gia
Khu bo tn thiên nhiên. Nghiên cm tài nguyên du lch sinh thái
n Quc gia Bái T ng sinh hc, tài nguyên xã
hi; Mi quan h gia phát trin kinh t bo v ng sinh hc trong
khu vc. Nghiên cu hin trng phát trin du lch trong khu vc, bao gm:
u t chc ca du lch sinh thái n Quc gia Bái T Long, tình
hình nhân s vt cht phc v cho hong du lch sinh thái (nhà
ngh, khách sch v khác ... ).
ng phát trin du lch sinh thái n Quc gia Bái T
Long gm các gii pháp k thut (quy hoch, phát tri vt cht phc
v du lch), gii pháp xã hng.
Keywords: Du lch sinh thái; Tài nguyên thiên nhiên; Bo v ng;
Bo tn thiên nhiên; n Quc gia Bái T Long
Content
M ĐẦU
Tính cp thiết của đề tài
u t quan trng, không th thay th i vi s tn ti và phát trin ca
hi. Do vy, bo t thành v c c hc bit
ti các VQG và KBTTN.
c coi mt trong nhng cách thc va h tr bo tng thi phát
trin kinh t hi mt cách hiu qu. Trong nhng
bii mnh m, dn tr thành xu th trên toàn cu.
Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 9 10 113