Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP
trong hệ thống WiMAX
Vũ Hữu Hào
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Anh Vũ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Trình bày tổng quan về công nghệ WiMAX qua các thông tin cơ bản như
lịch sử hình thành, các tiêu chuẩn, ưu khuyết điểm của hệ thống WiMAX: là một
công nghệ dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16, WiMAX cho phép cung cấp các dịch vụ
không dây băng thông rộng trên diện rộng với kiến trúc mạng linh hoạt. Đi sâu
nghiên cứu về các giao thức, các tổ chức phân lớp, kiến trúc của hệ thống WiMAX
cũng như cách thức hoạt động của WiMAX. Giới thiệu và đánh giá một số thuật
toán lập lịch thông dụng được hỗ trợ trong công nghệ WiMAX. Phân tích, so sánh,
đánh giá các thuật toán lập lịch hỗ trợ cho dịch vụ VoIP trong hệ thống tiêu chuẩn
IEEE 802.16e.
Keywords. Dịch vụ VoIP; Hệ thống WiMAX; Kỹ thuật điện tử; Thuật toán lập lịch

Content
WiMAX hiện là một trong những công nghệ mới, được giới công nghệ trong nước
cũng như ngoài nước quan tâm. Có rất nhiều đề tài nghiên cứu, đánh giá và triển khai về công
nghệ này đã được thực hiện và đã có những thành công nhất định. Là một công nghệ dựa trên
tiêu chuẩn IEEE 802.16, WiMAX cho phép cung cấp các dịch vụ không dây băng thông rộng
trên diện rộng với kiến trúc mạng linh hoạt. Tiêu chuẩn 802.16 được thiết kế để thỏa mãn các
yêu cầu về dung lượng, tốc độ truyền cũng như các tính năng tiên tiến của các dịch vụ đa
phương tiện. Tiêu chuẩn đạt được rất nhiều tiến bộ như khả năng triển khai nhanh, tốc độ dữ
liệu lớn, tính linh động cao, đa phương tiện với giá thành duy trì và nâng cấp thấp. Đặc biệt,
các tiêu chuẩn mới ra đời như IEEE 802.16 d/e đã khắc phục được các điểm yếu của hệ thống
tiền nhiệm bởi các tính năng mới như di động, kĩ thuật truyền dẫn HARQ, …
Các thuật toán lập lịch được đưa ra để hỗ trợ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ (QoS)
trong những tiêu chuẩn của WiMAX, đó là UGS, rtPS, ertPS, non-rtPS (nrtPS) và BE. Những
thuật toán UGS, rtPS và ertPS được dành cho các dịch vụ thời gian thực, vì vậy những thuật
toán này có thể được sử dụng cho dịch vụ VoIP. Các dịch vụ về thoại có tính nhạy cảm với
độ trễ và có vai trò quan trọng trong các dịch vụ đa phương tiện bởi vậy mà đưa ra một thuật
toán hiệu quả cho quá trình gửi dữ liệu là rất cần thiết. Dựa vào các đặc tính của phiên truyền
tiếng nói mà nhiều thuật toán lập lịch ra đời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Luận văn này
nghiên cứu, phân tích và đánh giá các thuật ...
Đánh giá thuật toán lập lch cho dch v VoIP
trong h thng WiMAX
Vũ Hữu Hào
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dn: TS. Trịnh Anh Vũ
Năm bảo v: 2008
Abstract. Trình bày tổng quan v công nghệ WiMAX qua các thông tin bản như
lch s hình thành, các tiêu chuẩn, ưu khuyết điểm ca h thng WiMAX: một
công nghệ dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16, WiMAX cho phép cung cấp các dịch v
không dây băng thông rộng trên diện rng vi kiến trúc mng linh hot. Đi sâu
nghiên cứu v các giao thức, các tổ chức phân lớp, kiến trúc của h thng WiMAX
cũng như cách thức hoạt động ca WiMAX. Gii thiệu đánh gmột s thut
toán lập lịch thông dụng được h tr trong công nghệ WiMAX. Phân ch, so sánh,
đánh gcác thuật toán lập lch h tr cho dch v VoIP trong h thống tiêu chuẩn
IEEE 802.16e.
Keywords. Dch v VoIP; H thng WiMAX; K thuật điện t; Thuật toán lập lch
Content
WiMAX hiện một trong những công nghệ mới, đưc giới công nghệ trong nước
cũng như ngoài nước quan tâm. Có rất nhiều đ tài nghiên cứu, đánh giá và triển khai v công
ngh này đã được thc hiện và đã có những thành công nhất định. Là một công nghệ dựa trên
tiêu chuẩn IEEE 802.16, WiMAX cho phép cung cấp các dịch v không dây băng thông rng
trên diện rng vi kiến trúc mng linh hoạt. Tiêu chuẩn 802.16 được thiết kế để thỏa mãn các
yêu cầu v dung lượng, tốc độ truyền cũng như các tính năng tiên tiến của các dịch v đa
phương tiện. Tiêu chuẩn đạt được rt nhiu tiến b như khả năng triển khai nhanh, tốc độ d
liu lớn, nh linh động cao, đa phương tin với giá thành duy trì nâng cp thấp. Đặc bit,
các tiêu chuẩn mới ra đời như IEEE 802.16 d/e đã khắc phục được các điểm yếu ca h thng
tin nhim bởi các tính năng mới như di động, kĩ thuật truyn dẫn HARQ, …
Các thuật toán lập lịch được đưa ra đ h tr các yêu cầu v chất lượng dch v (QoS)
trong những tiêu chuẩn của WiMAX, đó là UGS, rtPS, ertPS, non-rtPS (nrtPS) và BE. Những
thuật toán UGS, rtPS ertPS được dành cho các dịch v thi gian thực, vậy nhng thut
toán này thể được s dng cho dch v VoIP. Các dịch v v thoại nh nhạy cm vi
độ tr có vai trò quan trọng trong các dịch v đa phương tiện bi vy mà đưa ra mt thut
toán hiệu qu cho quá trình gửi d liệu là rất cn thiết. Dựa vào các đặc tính của phiên truyền
tiếng nói mà nhiều thuật toán lập lịch ra đời nhằm nâng cao chất lượng dch v. Luận văn này
nghiên cứu, phân tích đánh giá các thuật toán lp lch cho dch v VoIP UGS, rtPS
ertPS. Luận văn cố gắng đi sâu chi tiết vào kiến trúc của h thống WiMAX, đưa ra các thut
Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX - Trang 2
Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX 9 10 400