Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS cho truyền thông đa phương tiện của mô hình IntServ và DiffServ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS
cho truyền thông đa phương tiện của mô hình
IntServ và DiffServ
Nguyễn Đức Xuân Bình
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan QoS cho truyền thông đa phương tiện, các ứng dụng truyền
thông đa phương tiện, các tham số, yêu cầu chất lượng dịch vụ và mô hình đảm bảo
QoS. Nghiên cứu lý thuyết về đảm bảo QoS, kiến trúc QoS (thành phần chung và các
chức năng như đánh dấu, phân loại gói tin, chính sách lưu lượng, quản lý hàng đợi tích
cực, lập lịch gói tin và định dạng lưu lượng) và các mô hình đảm bảo chất lượng dịch
vụ tích hợp IntServ và dịch vụ khác biệt DiffServ. Tiến hành thực nghiệm mô phỏng
các kiến trúc mạng dựa trên hai mô hình này bằng công cụ mô phỏng NS2, sau đó
đánh giá, so sánh hiệu năng của hai mô hình
Keywords: Công nghệ thông tin; Mạng máy tính; Truyền dữ liệu; Truyền thông đa
phương tiện
Content
MỞ ĐẦU
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Mạng Internet truyền thống được xây dựng theo nguyên tắc “cố gắng tối đa” (best
effort), nghĩa là không có sự đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS). Truyền thông đa phương tiện
(multimedia) đòi hỏi mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ. Để khắc phục nhược điểm của
mạng Internet truyền thống, người ta đã đề xuất một số mô hình đảm bảo chất lượng dịch vụ,
trong đó có các mô hình IntServ và DiffServ. Mô hình IntServ đòi hỏi phải có sự đặt trước tài
nguyên ở tất các các router mà dịch vụ truyền thông đa phương tiện truyền các lưu lượng qua
nên khó thực hiện nhưng có hiệu quả cao. Mô hình DiffServ không yêu cầu đặt trước tài
nguyên nên tương đối đơn giản, nhưng hiệu quả bị hạn chế. Người thiết kế mạng cần đánh giá
đúng các ưu nhược điểm của 2 mô hình trên và áp dụng tuỳ tình hình thực tế. Đó là lý do thúc
đẩy tôi chọn đề tài nghiên cứu này.
Trong phạm vi của đề tài luận văn tốt nghiệp – “Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm

bảo QoS cho truyền thông đa phương tiện của mô hình IntServ và DiffServ ”, tôi sẽ nghiên
cứu các mô hình IntServ và DiffServ, thực hiện mô phỏng bằng bộ mô phỏng mạng NS-2, từ
đó đưa ra các đánh giá, so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của hai mô hình này.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết về đảm bảo QoS, kiến trúc QoS và các mô hình
đảm bảo chất lượng dịch vụ IntServ và DiffServ. Đề tài còn giới thiệu việc sử dụng công cụ
mô phỏng NS2 để mô phỏng các kiến trúc mạng dựa trên hai mô hình IntServ và Dif...
Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS
cho truyền thông đa phương tiện của mô hình
IntServ và DiffServ
Nguyễn Đức Xuân Bình
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dliu và Mạng máy tính; số: 60 48 15
Người ng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
m bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan QoS cho truyền thông đa phương tiện, các ứng dụng truyền
thông đa phương tiện, các tham số, yêu cầu chất lượng dịch vụ hình đảm bảo
QoS. Nghiên cứu thuyết vđảm bảo QoS, kiến trúc QoS (tnh phần chung và các
chức năng như đánh dấu, phân loạii tin, cnh sách lưu lượng, quản lý hàng đợi tích
cực, lp lịch i tin định dạng lưu lượng) và các nh đảm bảo chất lượng dịch
vụ tích hợp IntServ dịch vụ khác biệt DiffServ. Tiến hành thực nghiệm mô phỏng
các kiến trúc mạng dựa trên hai mô nh này bằng công cụ mô phỏng NS2, sau đó
đánh giá, so sánh hiệu năng của hai mô hình
Keywords: Công nghệ thông tin; Mạng máy tính; Truyền dữ liệu; Truyền thông đa
phương tiện
Content
MỞ ĐẦU
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Mạng Internet truyền thống được xây dựng theo nguyên tắc “cố gắng tối đa (best
effort), nghĩa là không có sự đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS). Truyền thông đa phương tiện
(multimedia) đòi hỏi mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ. Để khắc phục nhược điểm của
mạng Internet truyền thống, người ta đã đề xuất một số mô nh đảm bảo chất lượng dịch vụ,
trong đó có các mô nh IntServ và DiffServ. Mô hình IntServ đòi hỏi phải có sự đặt trước tài
nguyên tất các các router mà dịch vụ truyền thông đa phương tiện truyền các lưu lượng qua
nên k thực hiện nhưng hiệu quả cao. Mô hình DiffServ không yêu cầu đặt trước i
nguyên nên tương đối đơn giản, nhưng hiệu quả bị hạn chế. Người thiết kế mạng cần đánh g
đúng các ưu nhược điểm của 2 mô nh trên áp dụng tuỳ tình hình thực tế. Đó là lý do thúc
đẩy tôi chọn đề tài nghiên cứu này.
Trong phạm vi của đề tài luận văn tốt nghiệp Đánh giá so sánh hiệu quđảm
Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS cho truyền thông đa phương tiện của mô hình IntServ và DiffServ - Trang 2
Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS cho truyền thông đa phương tiện của mô hình IntServ và DiffServ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS cho truyền thông đa phương tiện của mô hình IntServ và DiffServ 9 10 702