Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá viện trợ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÀAÁNH GIAÁ VIÏÅN TRÚÅ

§¸nh gi¸ ViÖn trî
khi nµo cã t ¸c dông, khi nµo kh«ng, vµ t¹i sao

Ngêi dÞch:

NguyÔn ThÞ Thanh Minh
NguyÔn ThÞ ViÖt Ph¬ng
Hoµng Quèc Hïng
Ph¹m Hång V©n
NguyÔn §×nh Thä
Vò §øc Dòng

Ngêi hiÖu ®Ýnh:

NguyÔn Quèc Th¾ng

B¸o c¸o nghiªn cøu chÝ nh s¸ch
cña Ng©n hµng ThÕ giíi

ÀAÁNH GIAÁ VIÏÅN TRÚÅ

Ng© n hµng ThÕ giíi
B×nh luËn vÒ cuèn §¸nh gi¸ viÖn trî: Khi nµo cã t¸c dông, khi nµo kh«ng, vµ t¹i sao
Cuèn s¸ch tèt nhÊt vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ ¶nh h†ëng cña viÖn trî. Mäi ng†êi quan t©m ®Õn mèi quan
hÖ gi÷a c¸c n†íc giµu vµ n†íc nghÌo (ai mµ kh«ng?) ®Òu nªn ®äc. T«i hy väng tÊt c¶ nh÷ng c¬
quan chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n phèi viÖn trî ®Òu buéc c¸n bé qu¶n lý cña m×nh ph¶i ®äc cuèn s¸ch
nµy.
Alberto Alesina, Gi¸o s† kinh tÕ, §¹i häc Harvard
NÕu c¸c nhµ tµi trî muèn nghiªm tóc sö dông viÖn trî ®Ó gióp ng†êi d©n tho¸t khái ®ãi nghÌo,
hä cÇn ®äc cuèn s¸ch nµy tr†íc khi lµm bÊt kú ®iÒu g×. B»ng chøng cña t¸c gi¶ ®†a ra cho thÊy
cã thÓ t¨ng c†êng hiÖu qu¶ viÖn trî lªn rÊt nhiÒu nhê nh÷ng thay ®æi ®¬n gi¶n nh†ng c¨n b¶n
trong chÝnh s¸ch viÖn trî.
Gi¸o s† Jan Willem Gunning, §¹i häc Oxford
Gi¸m ®èc Trung t©m Nghiªn cøu Kinh tÕ ch©u Phi
Cuèn §¸nh gi¸ viÖn trî lµ mét b†íc tiÕp theo trong qu¸ tr×nh ®æi míi t† duy cña Ng©n hµng ThÕ
giíi vÒ chiÕn l†îc ph¸t triÓn vµ viÖn trî. §©y lµ mét b†íc ®i xa h¬n khái thÕ giíi chËt hÑp t©n cæ
®iÓn cña c¸c thÞ tr†êng hoµn h¶o.
Shigeru Ishikawa, Gi¸o s† Danh dù, §¹i häc Hitotsubashi
§¸nh gi¸ viÖn trî ®†a ra mét t×nh huèng tuyÖt vêi trong ®ã viÖn trî cã thÓ vµ ®· cã t¸c dông - ®ã
lµ khi nã hç trî cho c¸c c¶i c¸ch trong chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý nhµ n†íc lµ yÕu tè chñ ®¹o ®Ó t¨ng
tr†ëng nhanh vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Nh†ng ®ång thêi còng cã mét bi kÞch lµ mét phÇn rÊt lín viÖn
trî vÉn ®ang bÞ l·ng phÝ. §¸nh gi¸ ch©n thùc vµ míi mÎ nµy vÒ viÖn trî nãi chung vµ viÖn trî cña
Ng©n hµng ThÕ giíi lµ mét tµi liÖu quan träng cho nh÷ng ng†êi lµm chÝnh s¸ch liªn quan tíi c¶i
c¸ch c¶i c¸ch c¸c c¬ quan quèc tÕ vµ viÖn trî.
Nancy Birdsall, Thµnh viªn Cao cÊp, Quü Hoµ b×nh Carnegie
Mét ph©n tÝch míi mÎ vÒ mét chñ ®Ò quan träng, viÕt mét c¸ch tinh tÕ, th¼ng th¾n vµ dòng c¶m.
Robert Klitgaard, Gi¸o s† Cao cÊp vÒ Ph¸t triÓn vµ An ninh Quèc tÕ cña Ford, Gi¸m ®èc
tr†êng Sau ®¹i häc RAND

§¸nh gi¸ ViÖn trî lµ cuèn thø b¶y trong tËp B¸o c¸o Nghiªn cøu ChÝnh s¸ch víi dù ®Þnh mang
®Õn cho b¹n ®äc ®«ng ®¶o kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Ng©n hµng ThÕ giíi vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn. C¸c b¸o c¸o nµy tæng kÕt nh÷ng ®iÒu ®†îc biÕt vµ ch†a biÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy...
§¸nh gi¸ ViÖn trî
khi nµo cã t¸c dông, khi nµo kh«ng, vµ t¹i sao
Ngêi dÞch: NguyÔn ThÞ Thanh Minh
NguyÔn ThÞ ViÖt Ph¬ng
Hoµng Quèc Hïng
Ph¹m Hång V©n
NguyÔn §×nh Thä
Vò §øc Dòng
Ngêi hiÖu ®Ýnh: NguyÔn Quèc Th¾ng
B¸o c¸o nghiªn cøu chÝ nh s¸ch
cña Ng©n hµng ThÕ giíi
ÀAÁNH GIAÁ VIÏÅN TRÚÅ
Đánh giá viện trợ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá viện trợ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Đánh giá viện trợ 9 10 944