Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục các chữ cái viết tắt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
-------------------BCĐKT
BCKQHĐKD
BCLCTT
BQ
CK
CN
DN
DPRR
DPTC
ĐTPT
GTCG
GTGT
HĐ
HĐKD
HSC
KH
KHTSCĐ
NH
NHNN
NHTM
NHTV
NSNN
TCKT
TCQT
TCTD
TK
TKTG
TMBCTC
TNDN
TSCĐ
TTBT
TTBT
TTD
TTT
UNC
UNT

Bảng Cân Đối Kế Toán
Báo cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
Bình quân
Chiết khấu
Chi nhánh
Doanh nghiệp
Dự phòng rủi ro
Dự phòng tài chính
Đầu tư phát triển
Giấy tờ có giá
Giá trị gia tăng
Hợp đồng
Hoạt động kinh doanh
Hội sở chính
Khách hàng
Khấu hao tài sản cố định
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Thương mại
Ngân hàng thành viên
Ngân sách Nhà nước
Tổ chức kinh tế
Tổ chức quốc tế
Tổ chức tín dụng
Tài khoản
Tài khoản tiền gửi
Thuyết minh báo cáo tài chính
Thu nhập doanh nghiệp
Tài sản cố định
Thanh toán bù trừ
Thanh toán bù trừ
Thẻ tín dụng
Thẻ thanh toán
Uỷ nhiệm chi
Uỷ nhiệm thu

UTĐT
XDCB

Uỷ thác đầu tư
Xây dựng cơ bản

...
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
--------------------
BCĐKT Bảng Cân Đối Kế Toán
BCKQHĐKD Báo cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
BCLCTT Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
BQ Bình quân
CK Chiết khấu
CN Chi nhánh
DN Doanh nghiệp
DPRR Dự phòng rủi ro
DPTC Dự phòng tài chính
ĐTPT Đầu tư phát triển
GTCG Giấy tờ có giá
GTGT Giá trị gia tăng
Hợp đồng
HĐKD Hoạt động kinh doanh
HSC Hội sở chính
KH Khách hàng
KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định
NH Ngân hàng
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng Thương mại
NHTV Ngân hàng thành viên
NSNN Ngân sách Nhà nước
TCKT Tổ chức kinh tế
TCQT Tổ chức quốc tế
TCTD Tổ chức tín dụng
TK Tài khoản
TKTG Tài khoản tiền gửi
TMBCTC Thuyết minh báo cáo tài chính
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ Tài sản cố định
TTBT Thanh toán bù trừ
TTBT Thanh toán bù trừ
TTD Thẻ tín dụng
TTT Thẻ thanh toán
UNC Uỷ nhiệm chi
UNT Uỷ nhiệm thu
Danh mục các chữ cái viết tắt - Trang 2
Danh mục các chữ cái viết tắt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh mục các chữ cái viết tắt 9 10 661