Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục nghiên cứu kho bãi cảng Nam Hải

Được đăng lên bởi kimdung8495
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KHO BÃI ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN
1. Kho bãi và phân loại kho
bãi .............................................................
1.1 Định nghĩa kho
bãi ..........................................................................
1.2. Phân loại kho
bãi ............................................................................
2. Các yếu tố chủ yếu của kho
bãi.............................................................
3. Hoạt động của kho
bãi..........................................................................
4. Các yếu tố quyết định việc hình thành kho
bãi ......................................
4.1. Yếu tố địa lý (vị trí, điều kiện tự nhiên) trước mắt và lâu
dài .............
4.2. Thương
mại .......................................................................................
4.3. Kinh
tế ...............................................................................................
4.4. Quan hệ quốc
tế .................................................................................
5. Vai trò của hệ thống kho bãi đối với cảng
biển ...............................................
5.1. Đối với Việt
Nam ............................................................................
5.2 Đối với quan hệ kinh tế quốc
tế ........................................................
6. Kinh nghiệm về đầu tư phát triển kho bãi ở một số
nước ....................
6.1
Singapore ..........................................................................................
6.2 Hồng Kông ......................................................................
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KHO BÃI CẢNG NAM HẢI........
1. Đặc điểm cảng Nam Hải và quá trình hình thành hệ thống kho bãi
cảng.................................................................................................
1.1 Đặc điểm cảng Nam Hải.............................................................
1.2 Quá trình hình thành hệ thống kho bãi..........................
2. Thực trạng hệ thống kho bãi Nam Hải.............................................
2.1. Phân loại hệ thống kho bãi Nam Hải...........................................
2.2. Tình trạng phân
bố ...........................................................................
2.3. Tình trạng kỹ
thuật...........................................................................
2.4. Thực trạng khả năng thông qua hàng
hóa .........................................
2.5. Cơ sở hạ
tầng ................................................
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KHO BÃI ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN
1. Kho bãi và phân loại kho
bãi .............................................................
1.1 Định nghĩa kho
bãi ..........................................................................
1.2. Phân loại kho
bãi ............................................................................
2. Các yếu tố chủ yếu của kho
bãi.............................................................
3. Hoạt động của kho
bãi..........................................................................
4. Các yếu tố quyết định việc hình thành kho
bãi ......................................
4.1. Yếu tố địa lý (vị trí, điều kiện tự nhiên) trước mắt và lâu
dài .............
4.2. Thương
mại .......................................................................................
4.3. Kinh
tế ...............................................................................................
4.4. Quan hệ quốc
tế .................................................................................
5. Vai trò của hệ thống kho bãi đối với cảng
biển ...............................................
5.1. Đối với Việt
Nam ............................................................................
5.2 Đối với quan hệ kinh tế quốc
tế ........................................................
6. Kinh nghiệm về đầu tư phát triển kho bãi ở một số
nước ....................
6.1
Singapore ..........................................................................................
6.2 Hồng Kông ......................................................................
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KHO BÃI CẢNG NAM HẢI........
1. Đặc điểm cảng Nam Hải và quá trình hình thành hệ thống kho bãi
cảng.................................................................................................
1.1 Đặc điểm cảng Nam Hải.............................................................
1.2 Quá trình hình thành hệ thống kho bãi..........................
2. Thực trạng hệ thống kho bãi Nam Hải.............................................
2.1. Phân loại hệ thống kho bãi Nam Hải...........................................
2.2. Tình trạng phân
bố ...........................................................................
2.3. Tình trạng kỹ
thuật...........................................................................
2.4. Thực trạng khả năng thông qua hàng
hóa .........................................
2.5. Cơ sở hạ
tầng ...................................................................................
Danh mục nghiên cứu kho bãi cảng Nam Hải - Trang 2
Danh mục nghiên cứu kho bãi cảng Nam Hải - Người đăng: kimdung8495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục nghiên cứu kho bãi cảng Nam Hải 9 10 779