Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách các bảng biểu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh saùch caùc baûng bieåu

DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU
BAÛNG

TEÂN BAÛNG

TRANG

2.1

Tính chaát cuûa phöông tieän truyeàn soùng vaø in

11

3.1

Caùc thoâng tin thöù caáp caàn thu thaäp

15

4.1

Thoâng tin caàn thu thaäp töø baûng caâu hoûi

29

quaù trình ra quyeát ñònh mua
4.2

Thoâng tin caàn thu thaäp ñeå nghieân cöùu tieáng ñaùp öùng
cuûa sinh vieân

31

5.1

Keá hoaïch söû duïng phöông tieän quaûng caùo

40

5.2

Ngaân saùch quaûng caùo

42

5.3

Keá hoaïch caùc coâng vieäc cho chöông trình quaûng caùo

44

vi

...
Danh saùch caùc baûng bieåu
DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU
BAÛNG TEÂN BAÛNG TRANG
2.1 Tính chaát cuûa phöông tieän truyeàn soùng vaø in 11
3.1 Caùc thoâng tin thöù caáp caàn thu thaäp 15
4.1 Thoâng tin caàn thu thaäp töø baûng caâu hoûi
quaù trình ra quyeát ñònh mua
29
4.2 Thoâng tin caàn thu thaäp ñeå nghieân cöùu tieáng ñaùp öùng
cuûa sinh vieân
31
5.1 Keá hoaïch söû duïng phöông tieän quaûng caùo 40
5.2 Ngaân saùch quaûng caùo 42
5.3 Keá hoaïch caùc coâng vieäc cho chöông trình quaûng caùo 44
vi
Danh sách các bảng biểu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách các bảng biểu 9 10 112