Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách các công ty thành viên của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Được đăng lên bởi Ex Emines
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.GIỚI THIỆU
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) tiền thân là Viện thiết kế GTVT thành lập từ năm 1962, là đơn vị
hàng đầu về Tư vấn, Thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-BGTVT
ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty TVTK GTVT hoạt động theo mô hình Công ty
TNHH một thành viên.
TEDI hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực tư vấn, khảo sát thiết kế các công
trình giao thông vận tải, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhằm không ngừng nâng cao và đảm bảo chất
lượng Tư vấn XDGT, từng bước hội nhập vào thị trường tư vấn trong khu vực và quốc tế, TEDI đã áp dụng và
duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
TEDI sẵn sàng hợp tác liên doanh với các tổ chức nghiên cứu, Tư vấn thiết kế ở trong và ngoài nước để xây
dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
Các chuyên ngành :
-Chuyên ngành Cầu - Hầm
-Chuyên ngành Cảng – Đường thuỷ
-Chuyên ngành Đường sắt
-Chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ : Số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại : (+84.4)38514431 - Fax : (+84. 4)38514980

II.CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
Tên công ty
STT

Địa chỉ

Thông tin liên lạc

1
Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Cầu
Lớn Hầm
(BRITEC)

Chủ tịch HĐQT :
TRẦN KHÁNH
HÀ
Giám đốc: LÊ
VĂN KÝ

278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : tedi_britec@fpt.vn britec.mgnt@fpt.vn
Website: 

2

Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Cầu
Đường (TEDIRECO)

Chủ tịch HĐQT :
Đỗ Minh Dũng
Giám đốc: Doãn
Tuấn Anh

278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 38514439
Fax: (+84.4) 38519535

3

Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Đường
Bộ (HECO)

Chủ tịch HĐQT: 278 Tôn Đức
Nguyễn Văn Bích Thắng, Đống Đa,
Giám đốc: Ths
Hà Nội
Hoàng Văn Thọ

Điện thoại: (+84.4) 38513667
Fax: (+84.4) 35111249
E-mail : heco@hn.vnn.vn

4

Công ty Cổ phần Tư
vấn Xây dựng Cảng
- Đường Thuỷ
(TEDI-port)

Chủ tịch HĐQT: 278 Tôn Đức
TS. Nguyễn
Thắng, Đống Đa,
Minh Quý
Hà Nội
Giám đốc:
Nguyễn Văn Tiễn

Điện thoại: (+84.4) 38513626
Fax: (+84.4) 38517816
E-mail : tediport@hn.vnn.vn
Website : 
m.vn

5

Công ty Cổ phần Tư
vấn thiết kế Xây
dựng Giao thông
Thuỷ (TEDIWECCO)

Chủ tịch HĐQT :
Nguyễn Đức Hòa
Giám đốc:
Nguyễn Khánh
Giang

Điện thoại: (+84.4) 38584450
Fax: (+84.4) 38586129
E-mail : tediwecco@hn.vnn.vn

29 Khương Hạ,
Thanh Xuân, Hà
Nội

Ghi chú

6

Công ty Cổ phần...
I.GIỚI THIỆU
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) tiền thân là Viện thiết kế GTVT thành lập từ năm 1962, là đơn vị
hàng đầu về Tư vấn, Thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-BGTVT
ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty TVTK GTVT hoạt động theo mô hình Công ty
TNHH một thành viên.
TEDI hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực tư vấn, khảo sát thiết kế các công
trình giao thông vận tải, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhằm không ngừng nâng cao và đảm bảo chất
lượng Tư vấn XDGT, từng bước hội nhập vào thị trường tư vấn trong khu vực và quốc tế, TEDI đã áp dụng và
duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
TEDI sẵn sàng hợp tác liên doanh với các tổ chức nghiên cứu, Tư vấn thiết kế ở trong và ngoài nước để xây
dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
Các chuyên ngành :
-Chuyên ngành Cầu - Hầm
-Chuyên ngành Cảng – Đường thuỷ
-Chuyên ngành Đường sắt
-Chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ : Số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại : (+84.4)38514431 - Fax : (+84. 4)38514980
II.CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
STT
Tên công ty
Địa chỉ Thông tin liên lạc Ghi chú
1
Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Cầu
Lớn Hầm
(BRITEC)
Chủ tịch HĐQT :
TRẦN KHÁNH
Giám đốc: LÊ
VĂN KÝ
278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : tedi_britec@fpt.vn -
britec.mgnt@fpt.vn
Website: www.britec.com.vn
2 Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Cầu
Đường (TEDI-
RECO)
Chủ tịch HĐQT :
Đỗ Minh Dũng
Giám đốc: Doãn
Tuấn Anh
278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38514439
Fax: (+84.4) 38519535
3 Công ty Cổ phần Tư
vấn Thiết kế Đường
Bộ (HECO)
Chủ tịch HĐQT:
Nguyễn Văn Bích
Giám đốc: Ths
Hoàng Văn Thọ
278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513667
Fax: (+84.4) 35111249
E-mail : heco@hn.vnn.vn
4 Công ty Cổ phần Tư
vấn Xây dựng Cảng
- Đường Thuỷ
(TEDI-port)
Chủ tịch HĐQT:
TS. Nguyễn
Minh Quý
Giám đốc:
Nguyễn Văn Tiễn
278 Tôn Đức
Thắng, Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513626
Fax: (+84.4) 38517816
E-mail : tediport@hn.vnn.vn
Website : www.tediportvn.co
m.vn
5 Công ty Cổ phần Tư
vấn thiết kế Xây
dựng Giao thông
Thuỷ (TEDI-
WECCO)
Chủ tịch HĐQT :
Nguyễn Đức Hòa
Giám đốc:
Nguyễn Khánh
Giang
29 Khương Hạ,
Thanh Xuân, Hà
Nội
Điện thoại: (+84.4) 38584450
Fax: (+84.4) 38586129
E-mail : tedi-
wecco@hn.vnn.vn
Danh sách các công ty thành viên của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) - Trang 2
Danh sách các công ty thành viên của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) - Người đăng: Ex Emines
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh sách các công ty thành viên của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) 9 10 590