Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách các từ viết tắt

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SAÙCH CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT
AGTEK Hoäi Deät May Theâu Ñan Thaønh phoá Hoà Chí Minh
CT coâng ty
DNTN doanh nghieäp tö nhaân
Doanh nghieäp doanh nghieäp vaø toå chöùc
DV dòch vuï
FFA Hoäi Löông thöïc-thöïc phaåm Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Hoäi (vieát hoa) FFA
ITPC Trung taâm Xuùc tieán Thöông maïi vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí
Minh
LT-TP löông thöïc-thöïc phaåm
MPDF Chöông trình phaùt trieån döï aùn Meâ Koâng
NVNT nhaân vieân nguoàn thu
Saûn phaåm saûn phaåm vaø dòch vuï
SX saûn xuaát
TM thöông maïi
TNHH traùch nhieäm höõu haïn
TP.HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh
VCCI Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam
VPA Hieäp hoäi Nhöïa Vieät Nam
YBA Hoäi Doanh nghieäp Treû Thaønh phoá Hoà Chí Minh
v
Danh sách các từ viết tắt - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách các từ viết tắt 9 10 574