Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án câu: Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi thu-trinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 83401 lần   |   Lượt tải: 78 lần
Xin các bạn cho mình đáp án câu Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay?
II. Vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay.
Vai trò của pháp luật đối với kinh tế.
Vai trò của pháp luật đối với xã hội.
Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị.
Vai trò của pháp luật đối với đạo đức.
Vai trò của pháp luật đối với tư tưởng.
1. Vai trò của pháp luật đối với kinh tế.
Tạo ra các khung pháp lý.
Tạo ra môi trường pháp lý.
Bảo đảm cho các chủ thể kinh tế hoạt động.
2. Vai trò của pháp luật đối với xã hội.
Ghi nhận và thể chế hóa các quyền tự do và lợi ích của công dân.
Là công cụ để nhà nước và công dân bảo vệ các quyền và lợi ích của mình.
Là cơ sở để bảo đảm cho trật tự hóa pháp luật.
3.Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị:
Là phương tiện để thể chế h1a đường lối chính sách và nghị quyết của Đảng.
Là công cụ để cho nhà nước sử dụng thực hiện chức năng quản lý xã hội.
Là cơ sở pháp lý để cho các tổ chức chính trị tồn tại và hoạt động giám sát nhà nước.
4. Vai trò của pháp luật đối với đạo đức:
Bảo vệ và phát triển các giá trị đạo đức của xã hội.
5. Vai trò của pháp luật đối với tư tưởng:
Là phương tiện chuyển tải những tri thức tiên tiến của nhân loại đến cho con người.
Góp phần nâng cao nhận thức cho con người.
Tình hình là tớ đã thi một vài nơi, đề thi mỗi nơi ra một kiểu, và họ cũng có phát tài
liệu ôn thi cho mình, nhưng 3 lần thi vào 3 CQNN tớ có tổng kết như sau
của tớ mang tính tham khảo nhé, hie hie)
////////////////////////////////
VỀ MÔN QLHC NN:

tổng kết

- Thứ nhất: Đề thi đều có câu hỏi về Quyền lợi và nghĩa vụ của CBCC theo Luật
CBCC, học cái này ăn chắc là có điểm;
- Thứ hai:
+ Cơ bản thì có Luật Tổ chức Chính phủ, Luật ban hành VB QPPL, Luật TC HDND và
UBND. Nghị định quy định về chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình tham gia thi
tuyển.
+ Các văn bản liên quan về quản lí nhà nước trong ngành, lĩnh vực mà mình đăng kí
thi tuyển, thường phục vụ cho phần thi Trắc nghiệm. VD: Thi CC vào Bộ Xây dựng thì
có các văn bản liên quan như: Luật đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động
sản... Nội dung các văn bản này sẽ hỏi rải rác, vì thế khi đi thi đều phải đọc hiểu và
nhớ. (Thực tế là khi đi thi tớ cũng có đọc dưng mà ko nhớ hết nên vẫn nhầm, hic hic)
- Thứ 3: Về kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính, tớ đi thi thì vào câu soạn thảo
công văn. Cái này ngoài yêu cầu về trình bày văn bản, font chữ, cỡ chữ... như trong
quy định ở TT 55/2005/BNV-VPCP, thì nội dung soạn thảo cũng phải cân nh ắc sao
cho hợp lí về từ ngữ. Có thể là soạn ...
Xin các bạn cho mình đáp án câu Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay?
II. Vai trò c a pháp lu t n c ta hi n nay ướ .
Vai trò c a pháp lu t i v i kinh t . đ ế
Vai trò c a pháp lu t i v i xã h i. đ
Vai trò c a pháp lu t i v i h th ng chính tr . đ
Vai trò c a pháp lu t i v i o c. đ ớ đạ đứ
Vai trò c a pháp lu t i v i t t ng. đ ư ư
1. Vai trò c a pháp lu t i v i kinh t . đ ế
T o ra các khung pháp lý.
T o ra môi tr ng pháp lý. ườ
B o m cho các ch th kinh t ho t ng. đả ế độ
2. Vai trò c a pháp lu t i v i xã h i. đố
Ghi nh n và th ch hóa các quy n t do và l i ích c a công dân. ế
Là công c nhà n c và công dân b o v các quy n và l i ích c a mình. để ướ
Là c s b o m cho tr t t hóa pháp lu t.ơ để đả
3.Vai trò c a pháp lu t i v i h th ng chính tr : đố
Là ph ng ti n th ch h1a ng l i chính sách và ngh quy t c a ng.ươ để ế đườ ế Đả
Là công c cho nhà n c s d ng th c hi n ch c n ng qu n lý xã h i. để ư ă
Là c s pháp lý cho các t ch c chính tr t n t i và ho t ng giám sát nhà n c.ơ đ độ ướ
4. Vai trò c a pháp lu t i v i o c: đố ớ đạ đứ
B o v và phát tri n các giá tr o c c a xã h i. đạ đứ
5. Vai trò c a pháp lu t i v i t t ng: đố ư ưở
Là ph ng ti n chuy n t i nh ng tri th c tiên ti n c a nhân lo i n cho con ng i.ươ ế ạ đế ườ
Góp ph n nâng cao nh n th c cho con ng i. ư
Tình hình là t ã thi m t vài n i, thi m i n i ra m t ki u, và h c ng có phát tài đ ơ đề ơ ũ
li u ôn thi cho mình, nh ng 3 l n thi vào 3 CQNN t có t ng k t nh sau ư ế ư t ng k t ế
c a t mang tính tham kh o nhé, hie hie)
////////////////////////////////
V MÔN QLHC NN:
- Th nh t: thi u có câu h i v Quy n l i và ngh a v c a CBCC theo Lu t Đề đề ĩ
CBCC, h c cái này n ch c là có i m; ă đ
- Th hai:
+ C b n thì có Lu t T ch c Chính ph , Lu t ban hành VB QPPL, Lu t TC HDND và ơ
UBND. Ngh nh quy nh v ch c n ng nhi m v c a c quan mình tham gia thi đị đị ă ơ
tuy n.
+ Các v n b n liên quan v qu n lí nhà n c trong ngành, l nh v c mà mình ng kí ă ướ ĩ đă
thi tuy n, th ng ph c v cho ph n thi Tr c nghi m. VD: Thi CC vào B Xây d ng thì ườ
có các v n b n liên quan nh : Lu t u th u, Lu t Nhà , Lu t Kinh doanh b t ng ă ư đ độ
s n... N i dung các v n b n này s h i r i rác, vì th khi i thi u ph i c hi u và ă ế đ đề ả đọ
nh . (Th c t là khi i thi t c ng có c d ng mà ko nh h t nên v n nh m, hic hic) ế đ ũ đ ư ế
- Th 3: V k n ng so n th o v n b n hành chính, t i thi thì vào câu so n th o ĩ ă ă đ
công v n. Cái này ngoài yêu c u v trình bày v n b n, font ch , c ch ... nh trong ă ă ư
quy nh TT 55/2005/BNV-VPCP, thì n i dung so n th o c ng ph i cân nh c sao đị ũ
cho h p lí v t ng . Có th là so n th o trên máy trong ph n thi Tin h c(n u là thi ế
th c hành).
Ngoài ra thì có th h c thêm v T t ng HCM n a. ( L n trc t i thi có câu này , ư ưở đ
Đáp án câu: Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay - Trang 2
Đáp án câu: Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay - Người đăng: thu-trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án câu: Phân tích vai trò của pháp luật ở nước ta hiện nay 9 10 519