Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công
nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp
Trần Thị Thu Huyền
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Thu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các khu công nghiệp, FDI, những nhân
tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào các khu công nghiệp (KCN) cũng như kinh nghiệm
về thu hút FDI vào các khu công nghiệp của một số nước và Việt Nam. Phân tích thực
trạng tình hình FDI vào các khu công nghiệp Nam Định. Tìm ra những thành công,
hạn chế trong quá trình thu hút và sử dụng FDI vào các khu công nghiệp và những
nguyên nhân tồn tại. Đề xuất một số giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm tăng cường
thu hút FDI vào các KCN Nam Định.
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Khu công nghiệp; Nam Định
Content
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa đầu tư trong nước
với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn được coi là một trong những vấn đề quan trọng và
được bàn bạc nhiều trong quá trình hoạch định chính sách phát triển trên phạm vi quốc gia và
quốc tế. Mỗi nước cần rất nhiều vốn cho quá trình phát triển của đất nước mình đặc biệt là các
nước đang phát triển. Và Việt Nam cũng vậy, để thúc đẩy quá trình tăng trưởng nền kinh tế,
thực hiện công ngiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thì cần có một nguồn vốn rất lớn để chuyển
dịch cơ cấu, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật,… Do đó,
FDI đã và đang trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng đóng góp vào quá trình phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cụ thể, FDI mở ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, nâng
cao năng lực quản lý, trình độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần mở rộng
quan hệ đối ngoại và giúp Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Một trong những yếu
tố góp phần thu hút FDI vào Việt Nam là việc phát triển các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam ra đời cùng với chính sách đổi mới, do Đại hội
Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 khởi xướng. Quá trình phát triển KCN tạo
bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát
triển công nghiệp, tăng trưởng kinh tế, hình thành các trung tâm công nghiệp gắn với phát
triển đô thị, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây
dựng cơ sở công nghiệp mới, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập ngườ...
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công
nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp
Trần Thị Thu Huyền
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế gii và quan hệ kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Anh Thu
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các khu công nghiệp, FDI, những nhân
tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào các khu ng nghiệp (KCN) ng như kinh nghiệm
về thu hút FDI vào các khu công nghiệp của một số nước và Việt Nam. Phân tích thc
trạng tình hình FDI vào các khu ng nghiệp Nam Định. Tìm ra nhng thành ng,
hạn chế trong quá trình thu hút sử dụng FDI vào các khu ng nghiệp và những
nguyên nhân tn tại. Đề xuất một sgiải pháp đưa ra kiến nghị nhằm tăng cường
thu hút FDI vào các KCN Nam Định.
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Khu công nghiệp; Nam Định
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bi cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mi quan hệ giữa đầu tư trong nước
với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn được coi một trong những vấn đề quan trọng
được bàn bạc nhiều trong quá trình hoạch định chính sách phát triển trên phạm vi quốc gia
quốc tế. Mỗi nước cần rất nhiều vốn cho quá trình phát triển của đất nước nh đặc biệt là các
nước đang pt triển. Việt Nam ng vậy, để thúc đẩy quá trình tăng trưởng nền kinh tế,
thực hiện công ngiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thì cần có mt nguồn vn rất lớn để chuyển
dịch cấu, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất k thuật,Do đó,
FDI đã và đang tr thành mt trong nhng ngun vn quan trng đóng góp o quá tnh phát
trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam. C th, FDI m ra nhiu nnh ngh, sn phm mi, nâng
cao năng lực qun , trình độ công ngh, m rng th trường xut khu, góp phn m rng
quan h đối ngoi và giúp Vit Nam ch động hi nhp kinh tế quc tế. Mt trong nhng yếu
t góp phn thu hút FDI vào Vit Nam vic phát trin các khu công nghip.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp 9 10 968