Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Giải quyết việc làm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
ViÖc lµm cho ngêi lao ®éng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x· héi tÝnh chÊt
toµn cÇu, mèi quan t©m lín cña nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· ®¹t ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh cao trong
mét n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc...Tuy nhiªn ViÖt Nam còng cßn
ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mét trong
nh÷ng th¸ch thøc ®ã thÊt nghiÖp cao, nhu cÇu viÖc m ®ang t¹o lªn
søc Ðp to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh ®ã viÖc ch¨m lo gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· trë thµnh nhiÖm vô c¬ b¶n
cÊp b¸ch, ®ßi hái mçi cÊp, mçi ngµnh, mçi gia ®×nh toµn héi ph¶i quan
t©m.ChÝnh vËy, viÖc x©y dùng ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc m nhiÖm hÕt
søc quan träng cÇn thiÕt. §©y mét phËn quan träng trong ho¹ch ph¸t
triÓn kinh héi. trî, thóc ®Èy, x©y dùng c¸c ho¹ch phËn kh¸c
trong ng thÓ hÖ thèng ho¹ch ho¸ quèc gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gãp phÇn ®a níc ta cã ®îc thÕ míi trªn trêng
quèc tÕ.
Qua bµi viÕt nµy em muèn ®îc tiÕp cËn s©u h¬n vÊn ®Ò nµy, gãp phÇn
nhá bÐ vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ®Êt níc.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch ¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm.
Ch ¬ng II: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm trong 3 n¨m
®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005
Ch ¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ho¹ch lao ®éng viÖc lµm
thêi kú 2004-2005
KÕ ho¹ch 42B
1
Đề án Giải quyết việc làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Giải quyết việc làm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề án Giải quyết việc làm 9 10 666