Ktl-icon-tai-lieu

Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3142 lần   |   Lượt tải: 6 lần
®Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Môc lôc
§Ò môc Néi dung
trang
PhÇn I Lêi më ®Çu 2
PhÇn II Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGT 3
1 Kh¸i niÖm 3
2 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuÕ GTGT 3
3 T¹i sao l¹i chän thuÕ GTGT 4
II Néi dung chñ yÕu cña thuÕ GTGT 6
1 X¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông 6
2 C¸c h×nh thøc thuÕ GTGT 8
3 ThuÕ suÊt 9
4 Qu¶n lý thuÕ GTGT 10
PhÇn III T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTGT trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh
nghiÖm tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông.
12
I T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTG T ë mét sè níc 12
1 Thuþ §iÓn 12
2 Philipine 13
3 Trung Quèc 14
II Mét sè níc kinh tÕ ph¸t triÓn vÉn cha ¸p dông thuÕ GTGT 15
1 Hoa Kú 16
2 Australia 17
III Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông thuÕ GTGT. 17
PhÇn IV Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT.
19
I Nh÷ng tån t¹i cña hÖ thèng thuÕ hiÖn hµnh 19
II Sù cÇn thiÕ ph¶i c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ 20
III Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT ë ViÖt Nam 20
PhÇn V §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT æ ViÖt
Nam
23
I Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 2 n¨m thùc hiÖn 24
II Nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy viÖc triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT ®¹t ®-
îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn
31
III Mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 34
IV C¸c biÖn ph¸p xö lý víng m¾c vµ ph¬ng híng s¾p tíi 39
PhÇn VI KÕt luËn
45
nguyÔn thu hång tµi chÝnh doanh nghiÖp 41-d
1
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 130