Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn ThÞ H©n
Lêi nãi ®Çu
nghiÖp ®æi míi kinh ViÖt Nam ®· ®ang ®¹t ®îc nh÷ng th¾ng lîi
rÊt kh¶ quan, tríc hÕt ph¶i ®Õn th¾ng lîi cña mÆt trËn n«ng nghiÖp. Trong
n«ng nghiÖp, th¾ng lîi lín nhÊt bíc ngoÆt ph¸t triÓn s¶n xuÊt xuÊt khÈu
lóa g¹o.
Tõ mét níc n«ng nghiÖp thiÕu ®ãi kÐo dµi, ViÖt Nam kh«ng chØ tù tóc ®îc
l¬ng thùc æn ®Þnh, mµ cßn v¬n lªn ®Èy nh xuÊt khÈu trë thµnh níc xuÊt
khÈu g¹o ®øng thø hai thÕ giíi. §ã lµ mét kú tÝch mµ c¶ thÕ giíi biÕt ®Õn.
Thµnh tùu ®ã chøng minh ®êng lèi ®æi míi n«ng nghiÖp cña §¶ng nãi
chung, ®Þnh híng chiÕn lîc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o nãi riªng lµ ®óng ®¾n.
Tuy nhiªn, chuyÓn sang kinh thÞ trêng, trong ®iÒu kiÖn t×nh nh kinh
tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi khu vùc nhiÒu biÕn ®æi, cuéc ch¹y ®ua c¹nh tranh
kinh toµn cÇu diÔn ra hÕt søc gay g¾t, th× vÊn ®Ò s¶n xuÊt xuÊt khÈu mét
s¶n phÈm nµo ®ã, ®ßi hái ph¶i mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kh«n ngoan,
tÝnh to¸n cµng, cÈn träng trong mét tæng thÓ chiÕn lù¬c ph¸t triÓn chung míi
dµnh ®îc th¾ng lîi vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèi u.
§èi víi níc ta xuÊt khÈu g¹o cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc
d©n, ngo¹i thu ®îc xuÊt khÈu nguån vèn cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, t¨ng thu nhËp ®Æc biÖt ®èi víi ngêi n«ng d©n.
Cïng víi ViÖt Nam, trªn thÞ trêng g¹o thÕ giíi cßn nhiÒu níc kh¸c
tham gia nh:Th¸i Lan, Mü, Trung Quèc, Pakistan ®ã nh÷ng ®èi thñ c¹nh
tranh lín cña níc ta.
Mêi bèn n¨m qua xuÊt khÈu g¹o cu¶ ViÖt Nam ®· thu ®îc nh÷ng thµnh
tùu nhÊt ®Þnh nhng bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt nh vÊn ®Ò thÞ
trêng, gi¸ c¶, chÊt lîng g¹o, vÊn ®Ò ®Çu ra NÕu nh÷ng vÊn ®Ò trªn ® îc gi¶i
quyÕt mét c¸ch hîp th× xuÊt khÈu g¹o ViÖt Nam bíc ph¸t triÓn cao h¬n
trong thêi gian tíi.
Víi ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o ë ViÖt Nam
em xin ®îc ®a ra mét vµi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt khÈu g¹o c¸ch gi¶i
quyÕt ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë níc ta.
1
Đề án môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đề án môn học 9 10 780