Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi hong-phan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6272 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------------ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT LAO ĐỘNG
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Luật lao động
2. Số đơn vị học trình: 03
3. Phân bổ thời gian:
- Số tiết lý thuyết: 30 tiết
- Số tiết thảo luận, làm bài tập tình huống: 15 tiết
Phần lý thuyết
1. Lý luận chung về Luật Lao động (3t)
2. Hợp đồng lao động (5t)
3. Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ ngơi (3t)
4. Tiền lương (3t)
5. Bảo hộ lao động (3t)
6. Kỷ luật lao động - Trách nhiệm vật chất (3t)
7. Thỏa ước lao động tập thể (2t)
8. Bảo hiểm xã hội (3t)
9. Giải quyết tranh chấp lao động và đình công (5t)
10. Công Đoàn (tự học có hướng dẫn)
11. Quản lý nhà nước về lao động (tự học có hướng dẫn)
Tổng số tiết lý thuyết: 30 tiết
Phần bài tập, thảo luận
1. Bài 2, 3, 4, 5, 6 (10t)
2. Bài 8, 9 (5t)
Tổng số tiết bài tập, thảo luận: 15 tiết
4. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên giảng lý thuyết, minh hoạ bằng ví dụ thực tiễn và hướng dẫn sinh viên
đọc tài liệu
Luật Lao động | Trang 1

- Sau mỗi bài, giảng viên cho câu hỏi hoặc tình huống pháp luật gắn với việc thực thi
pháp luật lao động ở Việt Nam để sinh viên nghiên cứu và thảo luận tại lớp
- Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các bài thuyết trình, báo cáo chuyên đề theo yêu
cầu thực tế của từng khoá học.
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo:
- Môn Luật Lao động là môn học bắt buộc đối với các chuyên ngành Quản trị Kinh
doanh (còn gọi là Quản trị quan hệ lao động), Kinh tế - Luật, Luật Kinh doanh, … Với mục
tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động trong nền kinh tế
thị trường hiện nay, môn học giúp cho sinh viên có kiến thức tòan diện trong chuyên ngành
được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể phối hợp kiến thức của môn Luật Lao động với các
môn học khác. Sự hiểu biết những qui định pháp luật về lao động giúp cho sinh viên có cách
quản lý phù hợp, nhằm đưa quan hệ lao động vào nề nếp , trật tự trong khuôn khổ pháp luật,
đồng thời còn có thể giúp cho sinh viên sử dụng pháp luật để bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của
mình.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học:
Môn học hướng tới nghiên cứu các vấn đề chủ yếu sau:
- Lý luận chung về Luật Lao động
- Hợp đồng lao động
- Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ ngơi
- Tiền lương
- Bảo hộ lao động
- Kỷ luật lao động - Trách nhiệm vật chất
- Thỏa ước lao động tập thể
- Bảo hiểm xã hội
- Giải quyết tranh chấp lao động và đình công
Các nội dung trên sẽ được bố cục theo từng bài giảng.
3. Yêu cầu về...
Luật Lao động | Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCHÍ MINH
------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT LAO ĐỘNG
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Luật lao động
2. Số đơn vị học trình: 03
3. Phân bổ thời gian:
- Số tiết lý thuyết: 30 tiết
- Số tiết thảo luận, làm bài tập tình huống: 15 tiết
Phần lý thuyết
1. Lý luận chung về Luật Lao động (3t)
2. Hp đồng lao động (5t)
3. Thi giờ làm việc - Thời giờ nghỉ ngơi (3t)
4. Tiền lương (3t)
5. Bảo hộ lao động (3t)
6. Kluật lao động - Trách nhiệm vật chất (3t)
7. Thỏa ước lao động tập thể (2t)
8. Bảo hiểm xã hội (3t)
9. Giải quyết tranh chấp lao động và đình công (5t)
10. Công Đoàn (tự học có hướng dẫn)
11. Quản lý nhà nước về lao động (tự học có hướng dẫn)
Tổng số tiết lý thuyết: 30 tiết
Phần bài tập, thảo luận
1. Bài 2, 3, 4, 5, 6 (10t)
2. Bài 8, 9 (5t)
Tổng số tiết bài tập, thảo luận: 15 tiết
4. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên giảng thuyết, minh hoạ bằng dụ thực tiễn hướng dẫn sinh viên
đọc tài liệu
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT LAO ĐỘNG - Người đăng: hong-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT LAO ĐỘNG 9 10 42