Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối CM ĐCSVN

Được đăng lên bởi tranthinhuhuyen
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA
ĐẢNG.............................................................................................................................3
I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong
cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).............................................................3
1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ........................................................................5
2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.............................7
3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.....................................................7
III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra
đời của Đảng CSVN......................................................................................................8
1.Hội nghị thành lập Đảng........................................................................................8
2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.................................................................8
3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng..................................................................................................................9
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9
I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”...........9
1.Hoàn cảnh ra đời...................................................................................................9
2. Nội dung luận cương............................................................................................9
3.Ý nghĩa của luận cương: .....................................................................................10
II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn
1936 - 1939...............................................................................................................11
1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử................................................................................11
2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng ..................................................................12
III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của
Đảng giai đoạn 1939-1945.......
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA
ĐẢNG.............................................................................................................................3
I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong
cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).............................................................3
1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ........................................................................5
2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.............................7
3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.....................................................7
III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra
đời của Đảng CSVN......................................................................................................8
1.Hội nghị thành lập Đảng........................................................................................8
2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.................................................................8
3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng..................................................................................................................9
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9
I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”...........9
1.Hoàn cảnh ra đời...................................................................................................9
2. Nội dung luận cương............................................................................................9
3.Ý nghĩa của luận cương: .....................................................................................10
II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn
1936 - 1939...............................................................................................................11
1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử................................................................................11
2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng ..................................................................12
III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của
Đảng giai đoạn 1939-1945........................................................................................12
1.Hoàn cảnh lịch sử................................................................................................12
2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.......................................13
3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược................................................13
IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8
1945..........................................................................................................................14
1.Nguyên nhân thắng lợi........................................................................................14
2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .............................................................14
3.Bài học kinh nghiệm............................................................................................14
CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975)...................15
I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp...15
1.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)...............15
2.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân
dân (1946-1954)....................................................................................................17
II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975). . .20
1.Đường lối GĐ 1954-1964.....................................................................................20
CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm................22
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA........................................23
I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới........23
1.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá..........................................................23
2.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới.................................................................24
3.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới................................................................24
4.Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................................25
II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X................25
1.Đại hội VIII (6/1996) ...........................................................................................25
2.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006) ...........................................................25
III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X...........................................25
1.Mục tiêu..............................................................................................................25
2.Quan điểm...........................................................................................................26
IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức........................27
1.Nội dung..............................................................................................................27
2.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDH
gắn với kinh tế tri thức...........................................................................................28
Đề cương đường lối CM ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối CM ĐCSVN - Người đăng: tranthinhuhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề cương đường lối CM ĐCSVN 9 10 585