Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC QUẢN LÝ HC CÔNG

Được đăng lên bởi Bao Hien
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề cương ôn tập
Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Phần I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1. Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác để chứng
tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hướng
đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định trước
QLNN: là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực NN và sử dụng pháp luật và chính sách để điều chỉnh hành vi
cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt củ đời sống XH do các cơ quan trong bộ máy NN thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy
trì sự ổn định và phát triển của XH. Quản lý báo gồm 3 dạng: quản lý giới vô sinh, quản lý giới sinh vật, quản lý tổ chức con
người (quản lý xã hội)
Quản lý xã hội gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhưng
cũng là hoàn thiện nhất vì đối tượng quản lý là con người có lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục. Xã hội càng phát triển thì
mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hình.
Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản lý xã hội. Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội
bao giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tượng. Chủ thể quản lý đều là các thực tế có tổ chức có lý trí và đối tượng quản lý là con
người với đủ bản chất xã hội của mình.
Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ chức trao cho, là phương tiện để chủ
thể quản lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý. Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động
quản lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thông tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã
hội nói chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý. Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm
ngoài các yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc
biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã hội khác. So với quản lý
của các tổ chức khác, thì quản lý nhà nước có những điểm khác biệt như sau:
Trước hết, Chủ thể quản lý NN ...
Đề cương ôn tập
Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Phần I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1. Làm những điểm chung và khác biệt giữa quản Nhà nước với các dạng quản hội khác để chứng
tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
Quản một hoạt động phức tạp nhiều chức năng. Quản góc độ quản học sự tác động tổ chức hướng
đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định trước
QLNN: là một dạng quảnhội đặc biệt, mang tính quyền lực NN và sử dụng pháp luật chính sách để điều chỉnh hành vi
nhân, tổ chức trên tất cả các mặt củ đời sống XH do các cơ quan trong bộ máy NN thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy
trì sự ổn định phát triển của XH. Quản báo gồm 3 dạng: quản giới sinh, quản giới sinh vật, quản tổ chức con
người (quản lý xã hội)
Quản hội gồm các thực thể tổ chức, trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây dạng quản phức tạp nhất nhưng
cũng hoàn thiện nhất đối tượng quản con người trí mối quan hệ nảy sinh liên tục. hội càng phát triển thì
mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hình.
Quản Nhà nước dạng quản hội nên đặc trưng của quản hội. Quản Nhà nước cũng như quản lý hội
bao giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tượng. Chủ thể quản lý đều là các thực tế có tổ chức có lý trí và đối tượng quản lý là con
người với đủ bản chất xã hội của mình.
Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ chức trao cho, là phương tiện để chủ
thể quản lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng quản lý. Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động
quản lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thông tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã
hội nói chung sở căn bản của quản các tác nghiệp quản lý. Quản Nhà nước phải mục tiêu nhất định không nằm
ngoài các yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc
biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã hội khác. So với quản lý
của các tổ chức khác, thì quản lý nhà nước có những điểm khác biệt như sau:
Trước hết, Chủ thể quản lý NN là các CBCC và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, cơ quan NN: Lập pháp (Quốc hội và cơ cấu
t/c của Quốc hội), Hành pháp (Hệ thống các CQ.HCNN – HĐND các cấp), Tư pháp (TAND và cơ cấu t/c của TAND, VKSND và cơ
cấu tổ chức của VKS). Còn quản hội chủ thể của các thực thể trí tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức
khác v.v... Chủ thể của quản lý XH có nhiều chủ thể tham gia quản lý khác nhau (giám đốc doanh nghiệp, tổ chức chính trị…)
Thứ hai, Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ quốc
gia công n làm việc bên ngoài lãnh thổ quốc gia, phạm vi của mang tính toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn đối tượng
quản lý của quản lý xã hội nó bao gồm các cá nhân, các nhóm trong phạm vi một tổ chức.
Thứ ba, Quản Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ chủ yếu để duy trì trật tự hội
thúc đẩy hội phát triển. Quản hội mang tính quyền lực hội sử dụng các quy phạm quy chế nội bộ để điều chỉnh
các quan hệ.
Thứ tư, QLNN là quản lý toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc
phòng, ngoại giao;
Thứ năm, mục tiêu của quản lý NN là phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của toàn XH.
Từ những đặc điểm trên, thể hiểu quản nhà nước một dạng quản hội đặc biệt, mang tính quyền lực NN sử
dụng pháp luật và chính sách để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt của đời sống XH do các CQ trong
bộ máy HCNN thực hiện nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của XH.
Câu 2. Trình bày các quan niệm về HCNN?
Hành chính nhà nước hoạt động quản của chính phủ nhằm giải quyết những công việc công cộng, cung cấp dịch vụ công
cộng. Hành chính nhà nước là hoạt động quản lý của các tổ chức quản lý công cộng, chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước
HCNN sự tổng hòa các hoạt động quản của chính phủ, quản lý giám sát của các quan quản công cộng chủ
yếu là chính phủ đối với công việc công cộng. Hành chính bao gồm 2 mặt quản lý của chính phủ đối với công việc công cộng và
sự quản lý của chính phủ đối với bản thân.
Hành chính NN là một thiết chế được tạo thành bởi một hệ thống các pháp nhân công quyền gồm chính phủ các bộ, UBND, các
công sở hành chính sự nghiệp thẩm quyền tổ chức điều hành mọi quá trình KT-XH mọi hành vi của các tổ chức
các công dân bằng văn bản pháp quy dưới luật để thi hành luật.
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC QUẢN LÝ HC CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC QUẢN LÝ HC CÔNG - Người đăng: Bao Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC QUẢN LÝ HC CÔNG 9 10 631