Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tổng quan du lịch

Được đăng lên bởi viet aids
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH

MÔN: TỔNG QUAN DU LỊCH
1. Hệ tuyển sinh:

Đại Học Liên Thông

2. Bậc:

Đại học

3. Ngành tuyển sinh 03 ngành: Quản trị NH & DVAU ; Quản trị Khách sạn ; Quản trị
DLDV & LH
4. Khoa quản lý bộ môn: Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
5. Hình thức thi:

Tự luận

6. Thời lượng thi:

180 phút

7. Tài liệu học tập (tham khảo):
[1]

Trần Văn Thông (2003), “Tổng quan du lịch”, NXB Giáo dục, Tp.HCM

[2]

Trần Đức Thanh (1999), “Nhập môn khoa học du lịch”, NXB ĐHQG Hà Nội

[3] Trần Nhạn (1996), “Du lịch và kinh doanh du lịch”, NXB VHTT (Hà Nội)
8. Nội dung ôn tập chi tiết:
NỘI DUNG
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH, SẢN PHẨM DU LỊCH,
TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
1. Các định nghĩa về du lịch
2. Bản chất du lịch
3. Khái niệm về du khách
4. Khái niệm và phân loại các loại hình du lịch
5. Sản phẩm du lịch và mô hình sản phẩm du lịch
6. Khái niệm về thời vụ du lịch
7. Các nhân tố tác động đến sự hình thành tính thời vụ du lịch
Chương 2. TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - VĂN
HÓA - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
1.

Ý nghĩa của hoạt động du lịch

2.

Các tác động chủ yếu của du lịch

3.

Các giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của du lịch đến kinh tế; văn hóa – xã
Trang 1/2

hội; môi trường và chính trị
Chương 3. TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH DU LỊCH
1. Khái niệm về kinh doanh du lịch
2. Khái niệm về thị trường du lịch
3. Cơ cấu thành phần của kinh doanh du lịch
Chương 4. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH
1. Đặc điểm của lao động du lịch
2. Đào tạo nhân lực du lịch
3. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch của Việt Nam

Người viết đề cương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015
Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Khoa quản lý bộ môn/chuyên ngành
(Lãnh đạo khoa ký và ghi rõ họ tên)

Trang 2/2

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
MÔN: TỔNG QUAN DU LỊCH
1. Hệ tuyển sinh: Đại Học Liên Thông
2. Bậc: Đại học
3. Ngành tuyển sinh 03 ngành: Quản trị NH & DVAU ; Quản trị Khách sạn ; Quản trị
DLDV & LH
4. Khoa quản lý bộ môn: Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
5. Hình thức thi: Tự luận
6. Thời lượng thi: 180 phút
7. Tài liệu học tập (tham khảo):
[1] Trần Văn Thông (2003), “Tổng quan du lịch”, NXB Giáo dục, Tp.HCM
[2] Trần Đức Thanh (1999), “Nhập môn khoa học du lịch”, NXB ĐHQG Hà Nội
[3] Trần Nhạn (1996), “Du lịch và kinh doanh du lịch”, NXB VHTT (Hà Nội)
8. Nội dung ôn tập chi tiết:
NỘI DUNG
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ DU LỊCH, SẢN PHẨM DU LỊCH,
TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
1. Các định nghĩa về du lịch
2. Bản chất du lịch
3. Khái niệm về du khách
4. Khái niệm và phân loại các loại hình du lịch
5. Sản phẩm du lịch và mô hình sản phẩm du lịch
6. Khái niệm về thời vụ du lịch
7. Các nhân tố tác động đến sự hình thành tính thời vụ du lịch
Chương 2. TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - VĂN
HÓA - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Ý nghĩa của hoạt động du lịch
2. Các tác động chủ yếu của du lịch
3. Các giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của du lịch đến kinh tế; văn hóa
Trang 1/2
Đề cương ôn thi tổng quan du lịch - Trang 2
Đề cương ôn thi tổng quan du lịch - Người đăng: viet aids
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn thi tổng quan du lịch 9 10 939