Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi dongtuan93
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hệ: Cao đẳng (niên chế)
(Dùng chung cho tất cả các chuyên ngành đào tạo)
Chương 1
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
1.1. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Hội nghị thành lập Đảng
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng
Chương 2
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách
mạng Tháng Tám
Chương 3
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954-1975)
3.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (19541975)
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
Chương 4
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
4.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới
1. Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH
2. Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

Chương 5
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN
5.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước
ta
1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN
Chương 6
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng HTCT thời kỳ đổi mới
Chương 7
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối X và phát triển nền văn hóa
1. Trong thời kỳ đổi mới
7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
1. Trong thời kỳ đổi mới
Chương 8
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
8.1. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế
3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hệ: Cao đẳng (niên chế)
(Dùng chung cho tất cả các chuyên ngành đào tạo)
Chương 1
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
1.1. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Hội nghị thành lập Đảng
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng
Chương 2
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách
mạng Tháng Tám
Chương 3
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954-1975)
3.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954-
1975)
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
Chương 4
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
4.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới
1. Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH
2. Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn đường lối cách mạng - Trang 2
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn đường lối cách mạng - Người đăng: dongtuan93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn đường lối cách mạng 9 10 902