Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Quản lý Nhà Nước về tổ chức phi chính phủ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 17612 lần   |   Lượt tải: 221 lần
§Ò c¬ng Qu¶n lý nhµ níc vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 2: Ph©n tÝch quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ níc ta ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ?
C©u 3. Ph©n tÝch c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn h×nh thµnh tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 4. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qu¶n lý nhµ níc ®èi víi tæ chøc phi
chÝnh phñ níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam.
C©u 5. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¬ b¶n cña tæ chøc phi chÝnh
phñ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ë níc ta.
C©u 6. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc
phi chÝnh phñ cña viÖt nam.
C©u 7. ph©n tÝch c¸c h×nh thøc vµ néi dung ho¹t ®éng cña tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 8. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn ph¬ng thøc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi
c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ b»ng ph¸p luËt.
C©u 9: Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn vai trß cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ
trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña níc ta
C©u 10: Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn ph¬ng thøc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi
c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ b»ng hÖ thèng chÝnh s¸ch.
Câu11: Phân tích quá trình phát triển tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Câu12: Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện phương thức quản lý

Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ thông qua hệ thống tổ chức bộ
máy.
C©u 13:ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph¬ng thøc viÖn trî cña
tæ chøc pcp níc ngoµi t¹i VN
Câu14: Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện phương thức quản lý Nhà nước đối
với tổ chức phi chính phủ bằng phương pháp kiểm tra, tổng kết đánh giá.
câu 15: phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong
lĩnh vực y tế từ thiện ,nhân đạo
câu 16: phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà
Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục
Câu 17: phân tích sự cần thiết và nguyên tắc quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính
phủ
Câu 18: phân tích và liên hệ thực tiễn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà
Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực Nhà Nước và phát triển nông thôn
Câu 19:phân tích phương pháp hoàn thiện các tổ chức phi chính phủ của nước ta
Câu 20:phân tích quá trình hình thành và hình thức hoạt động của tổ chức phi chính phủ
nước ta.
Câu 21:phân tích hoạt động của các tổ chức hội có phạm vi hoạt động toàn quốc và có
phạm vi tỉnh,thành phố
câu 22: phân tích tác động của tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đối với nhóm mục tiêu
trực tiế...
§Ò c¬ng Qu¶n lý nhµ níc vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 2: Ph©n tÝch quan ®iÓm cña §ng vµ nhµ c ta ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ?
C©u 3 . Ph©n tÝch c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn h×nh thµnh tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 4. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qun lý nhµ níc ®èi víi tæ chøc phi
chÝnh phñ c ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam.
C©u 5. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¬ bn cña tæ chøc phi chÝnh
phñ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ë c ta.
C©u 6. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qun lý nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc
phi chÝnh phñ cña viÖt nam.
C©u 7. ph©n tÝch c¸c h×nh thøc vµ néi dung ho¹t ®éng cña tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 8 . Ph©n tÝch vµ ln hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn ph¬ng thøc qun lý nhµ níc ®èi víi
c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ b»ng ph¸p luËt.
C©u 9: Ph©n ch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn vai trß cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ
trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña c ta
C©u 10: Ph©n ch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn ph¬ng thøc qun lý nhµ níc ®èi víi
c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ b»ng hÖ thèng chÝnh s¸ch.
Câu11: Phân tích quá trình phát trin t chc phi chính ph nưc ngoài ti Vit Nam.
Câu12: Phân tích và liên hthc tin vic thc hin phương thc qun lý
Nhà nước đi vi tổ chc phi chính phủ thông qua hệ thng tổ chc b
máy.
C ©u 13 :ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph¬ng thøc viÖn trî cña
tæ chøc pcp c ngoµi t¹i VN
Câu14: Phân tích và liên h thực tin vic thc hin phương thc qun lý Nhà nưc đi
vi t chc phi chính ph bng phương pháp kim tra, tng kết đánh giá.
câu 15 : phân tích hot đng ca tchc phi chính phủ nưc ngoài ti Vit Nam trong
lĩnh vc y tế tthin ,nhân đo
câu 16: phân tích và liên hệ thc tin v hoạt đng ca các t chc phi chính phNhà
Nưc ti Vit Nam trong lĩnh vc giáo dc
Câu 17: phân tích s cn thiết và nguyên tc qun lý Nhà Nưc đi vi t chc phi chính
ph
Câu 18: phân tích và liên h thc tin hot đng ca các t chc phi chính ph Nhà
Nưc ti Vit Nam trong lĩnh vc Nhà Nưc và phát trin nông thôn
Câu 19 : phân tích phương pháp hoàn thin các t chc phi chính ph ca nước ta
Câu 20 : phân tích quá trình hình thành và hình thức hot đng ca tổ chc phi chính ph
nưc ta.
Câu 21:phân tích hot đng của các tchc hi có phm vi hot động toàn quc và có
phm vi tnh,thành ph
câu 22: phânch tác đng ca tổ chc phi chính phủ Nhà Nưc đối vi nhóm mc tiêu
trc tiếp ca nưc ta
Đề cương Quản lý Nhà Nước về tổ chức phi chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Quản lý Nhà Nước về tổ chức phi chính phủ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề cương Quản lý Nhà Nước về tổ chức phi chính phủ 9 10 162