Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Bán hàng & xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngµy
cµng cao th× nÒn kinhViÖt Nam còng ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp
víi nÒn kinh khu vùc quèc tÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ s«i ®éng, ®ßi hái luËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh
cña Nhµ níc ph¶i ®æi i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh ph¸t triÓn. Trong
xu híng ®ã, kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ néi dung, ph¬ng
ph¸p còng nh h×nh thøc tæ chøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña nÒn
s¶n xuÊt héi. §Ó cã t qu¶n ho¹t ®éng kinh doanh t h¹ch to¸n to¸n lµ
mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. §ãmét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi
chÝnh, ®¶m nhËn thèng chøc th«ng tin, lµm c¨n cø ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh
tÕ.
Víi t c¸chc«ng cô qu¶nkinh tÕ tµi chÝnh,to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin
kinh tµi chÝnh hiÖn thùc, cã gi¸ trÞ ph¸pvµ ®é tin cËy cao, gióp DN vµ c¸c ®èi
tîng cã liªn quan ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh nh ho¹t ®éng cña DN, trªn c¬ së ®ã ban
qu¶n DN ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh phï hîp. vËy, to¸n vai trß hÕt
søc quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN.
§èi víi c¸c DN kinh doanh, th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n, DN sÏ biÕt ®îc thÞ tr-
êng nµo, mÆt hµng nµo mµ m×nh n hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng
®¶m b¶o cho DN c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng cßn cho phÐp DN ®¹t
®îc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ ®· ®Ò ra nh: Doanh thu, lîi nhuËn, t phÇn, uy tÝn ...
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vµ qua thêi gian thùc tËp ë Trung t©m Th¬ng m¹i Thanh Tr×
(lµ mét chi nh¸nh cña C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch Trµng Thi), em cho r»ng: B¸n
hµng mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. gióp ban qu¶n C«ng
ty n¾m ®îc doanh thu, lîi nhuËn, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty vµ hiÖn nay
C«ng ty cã thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng.
1
Đề tài : Bán hàng & xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Bán hàng & xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đề tài : Bán hàng & xác định kết quả kinh doanh 9 10 307