Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam"

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1662 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ chñ tr¬ng kinh tÕ lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt
Nam. Chñ tr¬ng nµy ®îc kh¼ng ®Þnh trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø VIII vµ trong nghÞ quyÕt 01NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ víi môc tiªu
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H híng vÒ xuÊt khÈu. §Ó thùc
hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ gióp ViÖt Nam b¾t kÞp ®îc víi tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
vµ héi nhËp, chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
HiÖn nay EU ®· vµ ®ang lµ ®èi t¸c quan träng, mét thÞ trêng lín cã kh¶
n¨ng tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, s¶n phÈm cña ViÖt Nam. C¸c mÆt hµng xuÊt
khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam còng chÝnh lµ nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng nµy cã
nhu cÇu nhËp khÈu hµng n¨m víi khèi lîng nh giÇy dÐp, thuû h¶i s¶n, cµ
phª… Trong ®ã mÆt hµng cµ phª lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n quan
träng nhÊt ®îc b¸n réng r·i trªn thÞ trêng EU. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cµ phª cña
ViÖt Nam vît xa hai lo¹i ®å uèng lµ chÌ vµ ca cao. V× vËy ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
hµng ho¸ nãi chung vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª nãi riªng vµo thÞ trêng EU
lµ mét viÖc lµm cÊp thiÕt ®èi víi níc ta hiÖn nay. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®îc ®iÒu
nµy ViÖt Nam cÇn tËp trung nghiªn cøu t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, c¶n
trë ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c¨n b¶n ®Ó ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu cµ phª.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª vµo thÞ trêng
EU trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam ®îc sù gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt lµ Ban Kinh doanh tæng hîp cïng
víi sù híng dÉn tËn t×nh cña tiÕn sÜ Ng« Xu©n B×nh t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét
sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª vµo thÞ trêng EU cña Tæng c«ng ty
cµ phª ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn gãc ®é lý thuyÕt luËn v¨n ph©n tÝch vai trß
cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trªn gãc ®é thùc tiÔn,
luËn v¨n nh÷ng mÆt lµm ®îc vµ cha lµm ®îc cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª cña

1

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
mÆt hµng nµy.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi,
luËn v¨n ®· vËn dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p thèng kª
tæng hîp, ph¬ng ph¸p so s¸nh vµ dù b¸o.
Bè côc cña luËn v¨n, luËn v¨n chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu mÆt hµng cµ phe vµ vai trß
cña xuÊt khÈu...
THUVIENNET.VN
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Èy m¹nh xuÊt khÈu chñ tr¬ng kinh lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt
Nam. Chñ tr¬ng nµy ®îc kh¼ng ®Þnh trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø VIII trong nghÞ quyÕt 01NQ/TW cña ChÝnh trÞ víi môc tiªu
chuyÓn dÞch cÊu kinh theo híng CNH-H§H híng xuÊt khÈu. §Ó thùc
hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc gióp ViÖt Nam b¾t kÞp ®îc víi tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
vµ héi nhËp, chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
HiÖn nay EU ®· ®ang ®èi t¸c quan träng, mét thÞ trêng lín kh¶
n¨ng tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, s¶n phÈm cña ViÖt Nam. C¸c t hµng xuÊt
khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam còng chÝnh lµ nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng nµy
nhu cÇu nhËp khÈu hµng n¨m víi khèi lîng nh giÇy dÐp, thuû h¶i s¶n,
phª Trong ®ã mÆt hµng phª mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n quan
träng nhÊt ®îc b¸n réng r·i trªn thÞ trêng EU. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu phª cña
ViÖt Nam vît xa hai lo¹i ®å uèng lµ chÌ vµ ca cao. V× vËy ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
hµng ho¸ nãi chung ®Èy m¹nh xuÊt khÈu pnãi riªng vµo thÞ trêng EU
mét viÖc lµm cÊp thiÕt ®èi víi níc ta hiÖn nay. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®îc ®iÒu
nµy ViÖt Nam cÇn tËp trung nghiªn cøu t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, c¶n
trë ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c¨n b¶n ®Ó ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu cµ phª.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc xuÊt khÈu phª vµo thÞ trêng
EU trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty pViÖt Nam ®îc gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt Ban Kinh doanh tæng hîp cïng
víi híng dÉn n t×nh cña tiÕn Ng« Xu©n B×nh t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét
gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu phª vµo thÞ trêng EU cña Tæng c«ng ty
cµ phª ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn gãc ®é thuyÕt luËn v¨n ph©n tÝch vai trß
cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trªn gãc ®é thùc tiÔn,
luËn v¨n nh÷ng t lµm ®îc cha lµm ®îc cña viÖc xuÊt khÈu phª cña
THUVIENNET.VN
1
Đề tài "Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam" - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đề tài "Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam" 9 10 475