Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngữa rùi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 10 lần
§HDL Ph¬ng §«ng Ph¹m Kh¸nh Linh
LêI Më §ÇU
trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc, Ng©n hµng ®ãng mét vai
trß rÊt quan träng. thÇn kinh cña toµn nÒn kinh quèc d©n, nÒn
kinh chØ thÓ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao nÕu mét thèng Ng©n hµng
ho¹t ®éng æn ®Þnh hiÖu qu¶, kh«ng thÓ cã t¨ng trëng trong khi hÖ thèng
chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng yÕu kÐm l¹c hËu. Nh vËy ®ßi hái
Ng©n hµng ph¶i ph¸t triÓn t¬ng xøng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trong ho¹t
®éng lu th«ng tiÒn tÖ.
§iÒu hoµ lu th«ng tiÒn chñ yÕu th«ng qua ho¹t ®éngn dông, ho¹t
®éng tÝn dông lµ x¬ng sèng cña hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i, cô thÓ lµ qu¸
tr×nh huy ®éng vèn vµ dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng sÏ gióp cho
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ngîc l¹i.
Níc ta ®ang trong qóa tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ víi ®êng lèi ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ®· t¹o tiÒn ®Ò
cho kh¸ch quan kh«i phôc ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Thµnh
phÇn kinh ngoµi quèc doanh víi nh÷ng tiÒm n¨ng u thÕ s½n ®· nhanh
chãng thÝch nghi víi chÕ kinh thÞ trêng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh trÝ
vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña m×nh trong c«ng cc ®æi míi nÒn
kinh tÕ.
Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nhiÒu bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc. Tuy
nhiªn, trong nÒn kinh tÕ ®Çy biÕn ®éng rñi ro lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi
víi tÊt c c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn nh sù kh«ng trung
thùc cña kh¸ch hµng, vèn vay dông sai môc ®Ých, kh¸ch hµng p s¶n
hay do suy tho¸i kinh tÕ... ®Òu cã thÓ biÕn mét kho¶n vay chÊt lîng cao thµnh
mét kho¶n khã ®ßi. §ã lµ cha ®Õn nh÷ng do thèng ph¸p luËt
cha hoµn chØnh g©y nªn nh÷ng phiÒn to¸i cho kh¸ch hµng Ng©n hµng
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ý ®å xÊu cña
kh¸ch hµng hay c¸nNg©n hµng thùc hiÖn hµnh vi chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña
nhµ níc . §©y lµ mèi ®e do¹ mµ bÊt cø Ng©n hµng nµo còng ph¶i ®¬ng ®Çu.
Đề tài : Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngữa rùi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngữa rùi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài : Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngữa rùi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam 9 10 870